Binomo Giriş - Binomo Turkmenistan

Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Biziň bilen hasaby açmak, diňe birnäçe ädimleri öz içine alýan bökdençsiz prosesdir. Ondan soň bazara goşmaça serişdeleri almak we Binomo-dan puluňyzy almak üçin Binomo-da söwda edip başlaň.


Binomo söwdasyna nädip girmeli

Jübi telefonynda Binomo web wersiýasyna giriň

Binomo-nyň giriş sahypasyna internete birikdirilen islendik web brauzerine girip bolýar. Ilki bilen ykjam enjamyňyzda brauzeriňizi açyň. Ondan soň, dellalyň web sahypasyna giriň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
" Giriş " düwmesine basyň, soňra e-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň we "Giriş" düwmesine basyň .
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Ine, Binomo-a üstünlikli girdi. Indi platformanyň ykjam webinde söwda edip bilersiňiz.Demo hasabyňyzda 10,000 dollar bar.

Hakyky gaznalar bilen söwdany başlanyňyzdan soň, hakyky hasabyňyza geçip, gaznany goýup bilersiňiz.
Binomo nädip goýmaly
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly


“Binomo” programmasy iOS-a giriň

Binomo programmasyny enjamyňyzdaky “App Store” -dan göçürip alyp ýa-da şu ýere basyp bilersiňiz . “IPhone” ýa-da “iPad” -a gurmak üçin «Get» düwmesine basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Gurmakdan we işe girizilenden soň, e-poçtaňyzy ulanyp, Binomo programmasyna girip bilersiňiz. "Giriş" opsiýasyna basyň. E-poçtaňyzy we parolyňyzy
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
giriziň we "Giriş" düwmesine basyň . IPhone ýa-da iPad ulanyjylary üçin Binomo programmasynyň söwda platformasy.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly

Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly

“Binomo” “Android” programmasyna giriň

Android enjamyna Binomo programmasyny göçürip almak ýa-da şu ýere basmak üçin Google Play dükanyna giriň . "Giriş"
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
opsiýasyny saýlaň , e-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň we "Giriş" düwmesine basyň . Smartfon we planşet ulanyjylary üçin “Binomo” söwda platformasy.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly

Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly


E-poçta ulanyp, Binomo giriň

" Giriş " düwmesine basyň we hasaba alyş formasy bolan tab peýda bolar.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
" Giriş " düwmesine basyň we hasabyňyza girmek üçin hasaba alnan e-poçta salgyňyzy we parolyňyzy giriziň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Indi söwdany başlap bilersiňiz. Demo hasabyňyzda 10 000 dollar bar, goýumdan soň hakyky ýa-da ýaryş hasaby bilen söwda edip bilersiňiz.
Binomo nädip goýmaly
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly

“Facebook” ulanyp, Binomo giriň

“Binomo” -a girmek “Facebook” ýaly daşarky hyzmatlar arkaly hem mümkindir. Munuň üçin diňe aşakdakylar gerek: 1. “Facebook”

düwmesine basyň . 2. “Facebook” giriş penjiresi açylar, bu ýerde “Facebook” -da ulanan e-poçta salgyňyzy girizmeli bolarsyňyz. 3. Facebook hasabyňyzdan paroly giriziň. 4. "Giriş" -e basyň. "Giriş" düwmesine basanyňyzdan soň , Binomo Adyňyzy we profil suratyňyzy we e-poçta salgyňyzy görmegi haýyş edýär. Dowam et düwmesine basyň ... Ondan soň awtomatiki usulda Binomo platformasyna ugrukdyrylarsyňyz.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly

Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly

Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly


Google ulanyp, Binomo giriň

1. Google arkaly Binomo girmek gaty ýönekeý. Şeýle etmek isleseňiz, aşakdaky ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz:
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
2. Soňra açylan täze penjirede telefon belgiňizi ýa-da e-poçtaňyzy giriziň we "Indiki" düwmesine basyň .
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
3. Soňra Google hasabyňyzyň parolyny giriziň we " Indiki " düwmesine basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Ondan soň şahsy Binomo hasabyňyza äkidiler.

Binomo parolyny nädip dikeltmeli

Platforma girip bilmeýän bolsaňyz gorkmaň, ýalňyş paroly girizip bilersiňiz. Täzesini tapyp bilersiňiz.

Web wersiýasyny ulanýan bolsaňyz

, "Giriş" bölümindäki "Parolymy ýatdan çykaryň" düwmesine basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Täze penjirede, hasaba durmak wagtynda ulanan e-poçtaňyzy giriziň we " Iber " düwmesine basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Iň kyn bölegi gutardy, söz berýäris! Indi poçta gutyňyza giriň, e-poçta açyň we " Bas " sary düwmesine basyň .
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
E-poçta bilen baglanyşyk sizi Binomo web sahypasyndaky ýörite bölüme alyp barar. Täze parolyňyzy bu ýere iki gezek giriziň we "Paroly üýtgetmek" düwmesine basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly

Şu düzgünleri berjaý etmegiňizi haýyş edýäris:
Parol azyndan 6 simwoldan ybarat bolmaly we harplar we sanlar bolmaly. "Parol" we "Paroly tassyklamak" birmeňzeş bolmaly.


"Parol" we "Paroly tassyklamak" girizilenden soň. Parolyň üstünlikli üýtgedilendigini görkezýän habar peýda bolar.

Bolýar! Indi ulanyjy adyňyzy we täze parolyňyzy ulanyp, Binomo platformasyna girip bilersiňiz.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Jübi programmasyny ulanýanlar üçin:
"Giriş" düwmesine basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
"Paroly täzeden düzmek" düwmesine basyň. Hasabyňyzda hasaba alnan e-poçta giriziň we "Paroly täzeden dikelt" düwmesine basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Paroly dikeltmek hatyny alarsyňyz, açyň we düwmä basyň. Täze parol dörediň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Bellik . Paroly dikeltmek hatyny almadyk bolsaňyz, dogry e-poçta girizendigiňize göz ýetiriň we spam bukjasyny barlaň.


Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Facebook arkaly hasaba durýaryn we hasabyma girip bilemok, näme etmeli?

“Facebook” -da hasaba almak üçin ulanylýan e-poçta arkaly parolyňyzy dikeltmek arkaly elmydama platforma girip bilersiňiz.

1. "Giriş" bölümindäki "Parolymy ýatdan çykar" düwmesine basyň (ykjam programma ulanyjylary üçin "Paroly täzeden dikelt").

2. “Facebook” -da hasaba almak üçin ulanan e-poçtaňyzy giriziň we “Iber” düwmesine basyň.

3. Paroly dikeltmek e-poçta alarsyňyz, açyň we düwmä basyň.

4. Täze parol dörediň. Indi e-poçtaňyz we parolyňyz bilen platforma girip bilersiňiz.

Hasaplaryň arasynda nädip geçmeli?

Islän wagtyňyz hasaplaryň arasynda geçip, şol bir wagtyň özünde söwda edip bilersiňiz.

1. Platformanyň sag ýokarky burçundaky hasap görnüşine basyň.

2. Geçmek isleýän hasabyňyzyň görnüşine basyň.


90 gün ýa-da ondanam köp wagtlap söwda işjeňligim ýok bolsa näme etmeli?

90 gün yzygiderli söwda işjeňligiňiz ýok bolsa, abunalyk tölegi alynýar.

Bu $ 30 / € 30 kesgitlenen aýlyk töleg ýa-da hasabyňyzyň walýutasyndaky ekwiwalent mukdar.

6 aý yzly-yzyna söwda işiňiz ýok bolsa, hasabyňyzdaky serişdeler doňup galar. Söwda işini dowam etdirmek kararyna gelseňiz, [email protected] salgysyna ýüz tutuň. Bu maglumatlary Müşderi şertnamasynyň 4.10 - 4.12 bölümlerinde hem tapyp bilersiňiz.

Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly

Binomo-da elektron gapjyk arkaly serişdeleri nädip yzyna almaly

Binomo töleg usuly çalt we ýönekeý.

Skrill bilen Binomo-dan çekiň

1. “Kassir” bölüminde pul almaga gidiň.

Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Jübi programmasynda: Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we çykarmak usuly hökmünde “Skrill” -i saýlaň we e-poçta salgyňyzy dolduryň. Diňe goýum goýan gapjyklaryňyza diňe pul alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Bellik . Adatça, elektron gapjygyňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijilerine 1 sagada çenli wagt gerek. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli dynç alyş, töleg üpjün edijiňiziň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.

Ajaýyp pul bilen Binomo-dan çekiň

“Kassir” bölüminde pul almaga gidiň.

Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Jübi programmasynda: Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we yzyna almak usuly hökmünde “Perfect Money” saýlaň. Diňe goýum goýan gapjyklaryňyza diňe pul alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Bellik . Adatça, elektron gapjygyňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijilerine 1 sagada çenli wagt gerek. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli dynç alyş, töleg üpjün edijiňiziň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.

Binomo-dan ADV nagt pul bilen çekiň

1. “Kassir” bölüminde pul almaga gidiň.

Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.


Jübi programmasynda: Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we çykarmak usuly hökmünde “ADV nagt” saýlaň. Diňe goýum goýan gapjyklaryňyza diňe pul alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.

3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Bellik . Adatça, elektron gapjygyňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijilerine 1 sagada çenli wagt gerek. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli baýramçylyklar, töleg üpjün edijiňiziň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner

Binomodaky bank kartasyna serişdeleri nädip çykarmaly

Iň meşhur töleg ulgamlaryny ulanyp, şahsy pullaryňyzy iki gezek basyp bilersiňiz.

Binomo bank kartoçkasy bilen çekiň

Bank kartoçkalaryny yzyna almak diňe Ukrainada ýa-da Gazagystanda berlen kartoçkalar üçin elýeterlidir .

Bank kartasyna serişdeleri yzyna almak üçin şu ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz:

1. "Kassir" bölüminde pul çykarmak.

Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Jübi programmasynda: Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň. "Çekmek" düwmesine basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we yzyna almagyň usuly hökmünde “VISA / MasterCard / Maestro” -ny saýlaň. Gerekli maglumatlary dolduryň. Diňe goýum goýlan bank kartlaryna serişdeleri alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Bellik . Adatça, bank kartoçkaňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijiler 1-den 12 sagada çenli wagt alýar. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli dynç alyş, bankyňyzyň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.

7 günden köp garaşýan bolsaňyz, göni söhbetdeşlikde habarlaşyň ýa-da [email protected] adresine ýazyň . Çekişiňizi yzarlamaga kömek ederis.

Şahsy däl bank kartoçkasy bilen Binomo-dan çekiň

Şahsy däl bank kartlary kartoçkanyň adyny görkezmeýär, ýöne şonda-da karz bermek we serişdeleri yzyna almak üçin ulanyp bilersiňiz.

Kartada näme diýilýändigine garamazdan (mysal üçin Momentum R ýa-da Kart eýesi), bank şertnamasynda görkezilişi ýaly kart eýesiniň adyny giriziň. Bank kartoçkalaryny yzyna almak diňe Ukrainada ýa-da Gazagystanda

berlen kartoçkalar üçin elýeterlidir . Şahsy däl bank kartasyna serişdeleri yzyna almak üçin şu ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz: 1. "Kassir" bölüminde pul çykarmak. Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň. Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň. Jübi programmasynda:


Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly

Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we yzyna almagyň usuly hökmünde “VISA / MasterCard / Maestro” -ny saýlaň. Gerekli maglumatlary dolduryň. Diňe goýum goýlan bank kartlaryna serişdeleri alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Bellik. Adatça, bank kartoçkaňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijiler 1-den 12 sagada çenli wagt alýar. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli baýramçylyklar, bankyňyzyň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.

7 günden köp garaşýan bolsaňyz, göni söhbetdeşlikde habarlaşyň ýa-da @ binomo goldawyny ýazyň. com _ Çekişiňizi yzarlamaga kömek ederis.

Binomo-dan VISA / MasterCard / Maestro (Ukraina) bilen çekiň

Bank kartaňyza serişdeleri yzyna almak üçin şu ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz:

1. "Kassir" bölüminde pul çykarmak.

Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Jübi programmasynda: Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we yzyna almagyň usuly hökmünde “VISA / MasterCard / Maestro” -ny saýlaň. Diňe goýum goýlan bank kartlaryna serişdeleri alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Bellik . Adatça, bank kartoçkaňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijiler 1-den 12 sagada çenli wagt alýar. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli dynç alyş, bankyňyzyň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.


Binomo-dan VISA / MasterCard / Maestro (Gazagystan) bilen çekiň

Bank kartaňyza serişdeleri yzyna almak üçin şu ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz:

1. "Kassir" bölüminde pul çykarmak.

Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Jübi programmasynda: Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we yzyna almagyň usuly hökmünde “VISA / MasterCard / Maestro” -ny saýlaň. Diňe goýum goýlan bank kartlaryna serişdeleri alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Bellik . Adatça, bank kartoçkaňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijiler 1-den 12 sagada çenli wagt alýar. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli dynç alyş, bankyňyzyň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.

Binomo-daky bank hasabyna serişdeleri nädip çykarmaly

Söwda hasabyndan çykarmak, goýum üçin ulanylan şol bir töleg ulgamynyň üsti bilen amala aşyrylyp bilner.

Bank hasabyny yzyna almak diňe Hindistan, Indoneziýa, Türkiýe, Wýetnam, Günorta Afrika, Meksika we Pakistandaky banklar üçin elýeterlidir .

Üns beriň!
 • Maliýe serişdeleri diňe hakyky hasapdan çykarylyp bilner;
 • Söwda dolanyşygy köp bolsa-da, serişdäňizi hem alyp bilmersiňiz.

1. “Kassir” bölüminde pul almaga gidiň.

Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Jübi programmasynda: Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Täze “Android” programma wersiýasynda: platformanyň aşagyndaky “Profil” nyşanyna basyň. “Balans” goýmasyna basyň we “Yza çekmek” düwmesine basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we yzyna almagyň usuly hökmünde “Bank geçirimini” saýlaň. Galan meýdanlary dolduryň (ähli zerur maglumatlary bank şertnamasynda ýa-da bank programmasynda tapyp bilersiňiz). "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Bellik . Adatça töleg üpjün edijilerini bank hasabyňyza karz serişdeleri üçin 1-den 3 iş gününe çenli wagt alýar. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli baýramçylyklar, bankyňyzyň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.

7 günden köp garaşýan bolsaňyz, göni söhbetdeşlikde habarlaşyň ýa-da @ binomo goldawyny ýazyň. com Çekişiňizi yzarlamaga kömek ederis.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Maliýe serişdeleriniň yzyna alynmagy üçin näçe wagt gerek?

Pul serişdesini alanyňyzda, haýyşyňyz 3 basgançakdan geçýär:
 • Çekiş haýyşyňyzy tassyklaýarys we töleg üpjünçisine berýäris.
 • Töleg üpjün edijisi siziň puluňyzy yzyna alýar.
 • Puluňyzy alýarsyňyz

Üns beriň!

Adatça töleg prowaýderlerine töleg usulyňyza karz serişdeleri bermek üçin birnäçe minutdan 3 iş gününe çenli wagt gerek. Seýrek ýagdaýlarda milli baýramçylyklar, töleg üpjün edijiniň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 güne çenli dowam edip biler, yzyna almak şertleri barada jikme-jik maglumat Müşderi şertnamasynyň 5.8-sinde görkezilýär.

Tassyklama döwri

Bize yzyna almak haýyşyny ibereniňizden soň, "Makullamak" statusy berilýär (käbir ykjam programma wersiýalarynda "Garaşylýar"). Çekiş haýyşlarynyň hemmesini mümkin boldugyça çalt tassyklamaga synanyşýarys. Bu amalyň dowamlylygy, ýagdaýyňyza bagly we “Geleşik taryhy” bölüminde görkezilýär.

1. Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň. Soňra "Geleşik taryhy" goýmasyna basyň. Jübi programmasy ulanyjylary üçin: çep tarapdaky menýuny açyň, “Balans” bölümini saýlaň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
2. Çekişiňize basyň. Geleşigiňizi tassyklamak möhleti görkeziler.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Islegiňiz gaty uzak wagtlap tassyklanan bolsa, “N günden köp garaşmak?” Basyp, biziň bilen habarlaşyň. (Jübi programmasyny ulanýanlar üçin “Aragatnaşyk goldawy” düwmesi). Meseläni anyklamaga we prosesi çaltlaşdyrmaga synanyşarys.

Gaýtadan işlemek döwri

Geleşigiňizi tassyklandan soň, has gaýtadan işlemek üçin töleg üpjünçisine geçirýäris. "Gaýtadan işlemek" statusy (käbir ykjam programma wersiýalarynda "Makullanan" statusy) berilýär.

Her töleg üpjünçisiniň öz işleýiş döwri bar. Ortaça amallary gaýtadan işlemegiň wagty (umuman alanyňda) we iň ýokary amallary gaýtadan işlemek wagty (az ýagdaýlarda degişli) maglumatlary tapmak üçin "Geleşik taryhy" bölümindäki goýumyňyza basyň.
Binomo-dan nädip girmeli we çykarmaly
Islegiňiz gaty uzak wagtlap işlenýän bolsa, "N günden köp garaşmak?" (Jübi programmasyny ulanýanlar üçin “Aragatnaşyk goldawy” düwmesi). Çekişiňizi yzarlarys we serişdäňizi gysga wagtda almaga kömek ederis.

Bellik . Adatça töleg prowaýderlerine töleg usulyňyza karz serişdeleri bermek üçin birnäçe minutdan 3 iş gününe çenli wagt gerek. Seýrek ýagdaýlarda milli baýramçylyklar, töleg üpjün edijiniň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 güne çekip biler.


Näme üçin pul talap edenimden soň pul alyp bilemok?

Yza çekilmegini haýyş edeniňizde, ilki bilen, Goldaw toparymyz tarapyndan tassyklanýar. Bu amalyň dowamlylygy hasabyňyzyň ýagdaýyna bagly, ýöne mümkin boldugyça bu döwürleri gysgaltmaga synanyşýarys. Çekmegi haýyş edeniňizden soň, ýatyryp bolmajakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

 • Adaty status söwdagärleri üçin tassyklama 3 güne çekip biler.
 • Altyn statusy söwdagärleri üçin - 24 sagada çenli.
 • VIP statusy söwdagärleri üçin - 4 sagada çenli.

Bellik . Barlagdan geçmedik bolsaňyz, bu möhletler uzaldylyp bilner.

Islegiňizi has çalt tassyklamaga kömek etmek üçin, söwda dolanyşygy bilen işjeň bonusyň ýokdugyna göz ýetiriň.

Çekmek haýyşyňyz tassyklanansoň, töleg hyzmat üpjün edijiňize geçirýäris.

Adatça töleg prowaýderlerine töleg usulyňyza karz serişdeleri bermek üçin birnäçe minutdan 3 iş gününe çenli wagt gerek. Seýrek ýagdaýlarda milli baýramçylyklar, töleg üpjün edijiniň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 güne çekip biler.

7 günden köp garaşýan bolsaňyz, göni söhbetdeşlik arkaly habarlaşyň ýa-da [email protected] adresine ýazyň . Çekişiňizi yzarlamaga kömek ederis.

Pul tölemek üçin haýsy töleg usullaryny ulanyp bilerin?

Bank kartaňyza, bank hasabyňyza, elektron gapjygyňyza ýa-da kripto-gapjygyňyza pul alyp bilersiňiz .

Şeýle-de bolsa, birnäçe kadadan çykmalar bar. Bank kartasyna

gönüden-göni pul almak diňe Ukrainada ýa-da Türkiýede berlen kartoçkalar üçin elýeterlidir . Bu ýurtlardan däl bolsaňyz, bank hasabyňyzy, elektron gapjygyňyzy ýa-da kripto-gapjygyňyzy alyp bilersiňiz. Kartlar bilen baglanyşykly bank hasaplaryny ulanmagy maslahat berýäris. Şeýlelik bilen, serişdeler bank kartaňyza berler. Bankyňyz Hindistanda , Indoneziýada, Türkiýede, Wýetnamda, Günorta Afrikada, Meksikada we Pakistanda bolsa, bank hasabyny yzyna almak mümkin. Elektron gapjyklara pul goýumy goýlan her bir söwdagär üçin elýeterlidir.


Çekmegiň iň pes we iň ýokary çägi näme?

Iň pes çykdajy çägi $ 10 / € 10 ýa-da hasabyňyzdaky walýutada 10 $ barabar.

Iň ýokary çykdajy mukdary:
 • Bir günde : 3000 $ / € 3000-den köp bolmaly däl ýa-da 3000 $ -a barabar mukdar.
 • Hepdede : 10,000 $ / € 10,000-den köp bolmaly däl ýa- da 10,000 $ -a barabar mukdar.
 • Aýda : 40,000 $ / € 40,000-den köp bolmaly däl ýa - da 40,000 $ -a barabar mukdar.
Bellik . Käbir ýagdaýlarda bu çäkler belli bir töleg üpjün edijilerine baglylykda birneme tapawutlanyp biler.
Thank you for rating.