Binomo tassyklaň - Binomo Turkmenistan

Binomo-da hasaby nädip barlamaly


Binance-de şahsyýetimi nädip barlamaly?

Barlagy diňe size haýyş iberenimizden soň geçirip bilersiňiz. Iberilenden soň, açylan habarnamany alarsyňyz we menýuda “Barlamak” elementi peýda bolar. Şahsyýetiňizi barlamak üçin şu ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz:

1) Açylýan habarnamada "Barlamak" -a basyň.
Binomo-da hasaby nädip barlamaly
2) thea-da menýuny açmak üçin profil suratyňyza basyň.
Binomo-da hasaby nädip barlamaly
3) "Barlamak" düwmesine basyň ýa-da menýudan "Barlamak" saýlaň.
Binomo-da hasaby nädip barlamaly
4) Barlamak üçin ähli resminamalaryň sanawy bilen "Barlamak" sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz. Ilki bilen şahsyýetiňizi barlamaly bolarsyňyz. Munuň üçin “Şahsyýetnamanyň” ýanyndaky “Barlamak” düwmesine basyň.
Binomo-da hasaby nädip barlamaly
5) Barlamaga başlamazdan ozal bellik gutularyny belläň we "Indiki" düwmesine basyň.
Binomo-da hasaby nädip barlamaly
6) Açylýan menýudan resminamalaryňyzyň berlen ýurduny saýlaň we resminamanyň görnüşini saýlaň. “Indiki” basyň.

Bellik . Pasportlary, şahsyýetnamalary we sürüjilik şahadatnamalaryny kabul edýäris. Resminamalaryň görnüşleri ýurt boýunça üýtgäp biler, resminamalaryň doly sanawyny barlaň.
Binomo-da hasaby nädip barlamaly
7) Saýlan resminamaňyzy ýükläň. Ilki öň tarap, soň - arka (Resminama iki taraply bolsa). Resminamalary aşakdaky formatlarda kabul edýäris: jpg, png, pdf.

Resminamanyňyzyň bardygyna göz ýetiriň:

  • Uploadükleme senesinden azyndan bir aýlap hereket edýär (Indoneziýanyň we Braziliýanyň ýaşaýjylary üçin güýji ýok).
  • Okamak aňsat: doly adyňyz, sanlaryňyz we seneleriňiz düşnüklidir. Resminamanyň dört burçunyň hemmesi görünmeli.
Resminamanyň iki tarapyny ýükläniňizden soň, "Indiki" düwmesine basyň.
Binomo-da hasaby nädip barlamaly
8) Zerur bolsa, tabşyrmazdan ozal başga bir resminama ýüklemek üçin "Edit" basyň. Taýýar bolansoň, resminamalary tabşyrmak üçin “Indiki” düwmesine basyň.
Binomo-da hasaby nädip barlamaly
9) Resminamalaryňyz üstünlikli tabşyryldy. "Barlamak" sahypasyna dolanmak üçin "OK" basyň.
Binomo-da hasaby nädip barlamaly
10) Şahsyýetnamaňyzy tassyklamagyň ýagdaýy “Garaşylýan” görnüşine üýtgär. Şahsyýetiňizi barlamak üçin 10 minut gerek bolup biler.
Binomo-da hasaby nädip barlamaly
11) Şahsyýetiňiz tassyklanandan soň, ýagdaý "oneerine ýetirildi" üýtgeýär we töleg usullaryny barlap bilersiňiz.
Binomo-da hasaby nädip barlamaly
12) Töleg usullaryny barlamagyň zerurlygy ýok bolsa, derrew “Barlanylan” statusyny alarsyňyz. Şeýle hem serişdeleri gaýtadan yzyna alyp bilersiňiz.
Binomo-da hasaby nädip barlamaly

Binance-da bank kartasyny nädip barlamaly?

Barlag talap edilenden soň, açylan habarnamany alarsyňyz we menýuda “Barlamak” elementi peýda bolar.

Üns beriň!
  • Töleg usulyny barlamak üçin ilki bilen şahsyýetiňizi tassyklamaly bolarsyňyz.
  • Kartyň eýesi bolmaly. Barlamak üçin üçünji taraplaryň kartoçkalaryny ulanyp bolmaýar;
  • Adyňyzyň tutulmadyk kartoçkasy bar bolsa, möhüri, berlen senesi we adyňyz görünýän bank hasabatynyň suratyny görkezmeli. Resminamanyň üç aýdan uly bolmaly däldigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Şahsyýetiňiz tassyklanansoň, bank kartlaryňyzy barlap bilersiňiz.

Bank kartasyny barlamak üçin şu ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz:

1) Menýuny açmak üçin profil suratyňyza basyň.
Binomo-da hasaby nädip barlamaly
2) "Barlamak" düwmesine basyň ýa-da menýudan "Barlamak" saýlaň.
Binomo-da hasaby nädip barlamaly
3) Barlanmadyk ähli töleg usullarynyň sanawy bilen "Barlamak" sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz. Başlamak isleýän töleg usulyňyzy saýlaň we “Barlamak” düwmesine basyň.
Binomo-da hasaby nädip barlamaly
4) Kart eýesiniň ady, kart belgisi we gutarýan senesi görüner ýaly diňe bank kartyňyzyň suratyny ýükläň. Suratlary aşakdaky formatlarda kabul edýäris: jpg, png, pdf . “Indiki” basyň.
Binomo-da hasaby nädip barlamaly
5) Suratyňyz üstünlikli tabşyryldy. "Barlamak" sahypasyna dolanmak üçin "OK" basyň.
Binomo-da hasaby nädip barlamaly
6) Bank kartasyny barlamak ýagdaýy “Garaşylýan” görnüşine üýtgär. Bank kartasyny barlamak üçin 10 minut gerek bolup biler.

Barlamagy tamamlamak üçin sanawdaky töleg usullarynyň hemmesini barlamaly.
Binomo-da hasaby nädip barlamaly
7) Barlamak tamamlanandan soň size habar beriler we ýagdaýyňyz “Barlanyldy”. Şeýle hem serişdeleri gaýtadan yzyna alyp bilersiňiz.
Binomo-da hasaby nädip barlamaly

Binance-da wirtual / ady aýdylmadyk bank kartasyny nädip barlamaly?

Barlamak talap edilenden soň, açylan habarnamany alarsyňyz we menýuda “Barlamak” elementi peýda bolar.

Bellik . Töleg usulyny barlamak üçin ilki bilen şahsyýetiňizi tassyklamaly bolarsyňyz.

Wirtual / ady aýdylmadyk bank kartasyny barlamak üçin şu ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz:

1) menýuny açmak üçin profil suratyňyza basyň;
Binomo-da hasaby nädip barlamaly
2) "Barlamak" düwmesine basyň ýa-da menýudan "Barlamak" saýlaň.
Binomo-da hasaby nädip barlamaly
3. Barlanmadyk töleg usullaryňyzyň sanawy bilen "Barlamak" sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz. Wirtual / ady agzalmadyk bank kartyňyzy saýlaň we "Barlamak" düwmesine basyň.
Binomo-da hasaby nädip barlamaly
4) Wirtual bank kartyňyzyň skrinshotyny ýa-da ady agzalmadyk fiziki kartanyňyzyň suratyny ýükläň. Kart belgisiniň ilkinji alty we soňky dört belgisine, möhletiniň gutarýan senesine we kart eýesiniň adynyň görünýändigine we okamak aňsatdygyna göz ýetiriň.

Skrinshotyň ady ýok bolsa, kartyňyzyň eýeçiligini tassyklaýan resminama iberiň. Bu, onlaýn bankyňyzyň web sahypasynyň kart belgilerini, eýesiniň familiýasyny we familiýasyny görkezýän doly görnüşiniň skrinshoty bolup biler.

Kartyňyz we adyňyz bir resminamada görünmeýän bolsa, iki resminama berip bilersiňiz:

1. Kart we hasap belgisi bilen tölenen tölegi gören ýeriňizde;
Binomo-da hasaby nädip barlamaly
2. Eýesiniň adyny we kartoçkanyň hasap belgisini gören ýeriňizde.
Binomo-da hasaby nädip barlamaly
Bellik: Ekran suratlaryny aşakdaky formatlarda kabul edýäris: jpg, png, pdf. Üns beriň: skrinshoty hiç hili redaktirlemeli däl.

Soňra “Indiki” düwmesine basyň;

5) Ekran suratyňyz / suratyňyz üstünlikli iberildi. "Barlamak" sahypasyna dolanmak üçin "OK" düwmesine basyň;
Binomo-da hasaby nädip barlamaly
6) Bank kartyňyzy barlamagyň ýagdaýy “Garaşylýan” görnüşine üýtgär. Bank kartasyny barlamak üçin 10 minut gerek bolup biler.

Barlamagy tamamlamak üçin sanawdaky töleg usullarynyň hemmesini barlamaly.
Binomo-da hasaby nädip barlamaly
7) Haýyşyňyzy hünärmenlerimiziň berlen resminamalary barlamagy üçin [email protected] adresine iberiň;

8) Barlag tamamlanandan soň size habar geler we statusyňyz “Barlanyldy”. Şeýle hem serişdeleri gaýtadan yzyna alyp bilersiňiz.

Bellik: Biziň kompaniýamyz bilen işiňizde beýleki resminamalar talap edilip bilner (Müşderi şertnamasynyň 4-nji maddasyna esaslanýar). Müşderini hasaba almak we tassyklamak). Adatça täze kartoçka goýanyňyzdan soň gaýtalanýar.
Binomo-da hasaby nädip barlamaly

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)


Näme üçin telefon belgimi barlamaly?

Telefon belgiňizi barlamak zerur ädim däl, ýöne hasabyňyzyň we serişdeleriňiziň howpsuzlygyny üpjün etmäge kömek edýär. Parolyňyzy ýitirseňiz ýa-da döwülen bolsaňyz, hasabyňyza girmegi dikeltmek has çalt we aňsat bolar.

Bellik . VIP statusyna ýeteniňizden soň telefon belgiňizi barlamagyňyz soralar . Adaty prosedurany SMS tassyklama kody bilen ulanýarys.

Haçan serişdeleri yzyna alyp bilerin?

Barlag gutarandan soň yzyna alyp bilersiňiz. Barlamak prosesi adatça 10 minutdan az wagt alýar. Yza çekmek haýyşy Binomo tarapyndan 3 iş gününiň dowamynda serediler. Maliýe almagyň takyk senesi we wagty töleg hyzmatyny üpjün edijä baglydyr.

Üns beriň!
  • Demo hasabyňyzdan serişdeleri alyp bilmersiňiz;
  • Çykmazdan ozal, hakyky hasabyňyzda puluňyzyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamaly;
  • Çekişler iň az we iň ýokary çäklerde amala aşyrylmalydyr;
Barlamak prosedurasyny doly geçmedik bolsaňyz ýa-da söwda dolanyşygyny etmedik bolsaňyz, serişdäňizi nagt edip bilmersiňiz.

Barlamak näçe wagt alýar?

Hasabyňyzy barlamak adatça 10 minutdan az wagt alýar.

Resminamalary awtomatiki barlap bolmaýan seýrek ýagdaýlar bar we biz olary el bilen barlaýarys. Bu ýagdaýda barlamak möhleti 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.

Garaşýan wagtyňyz goýum goýup we söwda edip bilersiňiz, ýöne tassyklama gutarýança serişdeleri yzyna alyp bilmersiňiz.

Barlamazdan söwda edip bilerinmi?

Barlag talap edilýänçä, goýum goýup, söwda edip we serişdeleri alyp bilersiňiz. Barlamak, adatça hasabyňyzdan serişdeleri alanyňyzda başlaýar. Hasabyňyzy barlamagyňyzy haýyş edýän açylan habarnamany alanyňyzdan soň, çykmak çäklendiriler, ýöne söwda edip bilersiňiz. Yza çekip bilmek üçin tassyklamany geçiriň.

Gowy habar, ulanyjyny barlamak üçin adatça 10 minutdan az wagt gerek.


Şahsy maglumatlarymy ibermek ygtybarlymy?

Gysga jogap: hawa. Ine, maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin näme edýäris.
1. informationhli maglumatlaryňyz serwerlerde kodlanan formatda saklanýar. Bu serwerler TIA-942 we PCI DSS - halkara howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýän maglumat merkezlerinde saklanýar.

2. Maglumat merkezleri tehniki taýdan goralýar we ýörite gözegçilik edilýän howpsuzlyk işgärleri tarapyndan gije-gündiziň dowamynda fiziki taýdan goralýar.

3. informationhli maglumatlar kriptografiki şifrlemek bilen goralýan kanal arkaly geçirilýär. Islendik şahsy suratlaryňyzy, töleg maglumatlaryňyzy we ş.m. ýükläniňizde, hyzmat nyşanlaryň bir bölegini awtomatiki gizleýär ýa-da bulaşdyrýar (mysal üçin, töleg kartasyndaky 6 sany orta san). Aldawçylar maglumatlaryňyzy ele aljak bolsalar-da, diňe açarsyz peýdasyz kodlanan nyşanlary alarlar.

4. Şifrlemek açarlary hakyky maglumatlardan aýratyn saklanýar, şonuň üçin jenaýat niýeti bolan adamlar şahsy maglumatlaryňyza girip bilmezler.

Personalhli şahsy maglumatlaryň beýleki taraplar bilen paýlaşylmazlygyny ýa-da kimdir biriniň maksatlary üçin ulanylmagyny üpjün etdik.

Thank you for rating.