Binomo tassyklaň

Binomoda hasaby nädip barlamaly


Şahsyýetimi nädip barlamaly?

Barlag talap edilenden soň, açylan habarnamany alarsyňyz we menýuda “Barlamak” elementi peýda bolar. Şahsyýetiňizi barlamak üçin şu ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz:

1) Açylýan habarnamada "Barlamak" -a basyň.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
2) thea-da menýuny açmak üçin profil suratyňyza basyň.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
3) "Barlamak" düwmesine basyň ýa-da menýudan "Barlamak" saýlaň.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
4) Barlamak üçin ähli resminamalaryň sanawy bilen "Barlamak" sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz. Ilki bilen şahsyýetiňizi barlamaly bolarsyňyz. Munuň üçin “Şahsyýet kartasynyň” gapdalyndaky “Barlamak” düwmesine basyň.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
5) Barlamaga başlamazdan ozal bellik gutularyny belläň we "Indiki" düwmesine basyň.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
6) Açylýan menýudan resminamalaryňyzyň berlen ýurduny saýlaň we resminamanyň görnüşini saýlaň. “Indiki” basyň.

Bellik. Pasportlary, şahsyýetnamalary we sürüjilik şahadatnamalaryny kabul edýäris. Resminamalaryň görnüşleri ýurt boýunça üýtgäp biler, resminamalaryň doly sanawyny barlaň.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
7) Saýlan resminamaňyzy ýükläň. Ilki öň tarap, soň - arka (Resminama iki taraply bolsa). Resminamalary aşakdaky formatlarda kabul edýäris: jpg, png, pdf.

Resminamanyňyzyň bardygyna göz ýetiriň:

 • Uploadükleme senesinden azyndan bir aýlap hereket edýär (Indoneziýanyň we Braziliýanyň ýaşaýjylary üçin güýji ýok).
 • Okamak aňsat: doly adyňyz, sanlaryňyz we seneleriňiz düşnüklidir. Resminamanyň dört burçunyň hemmesi görünmeli.
Resminamanyň iki tarapyny ýükläniňizden soň, "Indiki" düwmesine basyň.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
8) Zerur bolsa, tabşyrmazdan ozal başga bir resminama ýüklemek üçin "Edit" basyň. Taýýar bolansoň, resminamalary tabşyrmak üçin “Indiki” düwmesine basyň.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
9) Resminamalaryňyz üstünlikli tabşyryldy. "Barlamak" sahypasyna dolanmak üçin "OK" basyň.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
10) Şahsyýetnamaňyzy tassyklamagyň ýagdaýy “Garaşylýan” görnüşine üýtgär. Şahsyýetiňizi barlamak üçin 10 minut gerek bolup biler.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
11) Şahsyýetiňiz tassyklanandan soň, ýagdaý "oneerine ýetirildi" üýtgeýär we töleg usullaryny barlap bilersiňiz.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
Töleg usullaryny barlamak barada has giňişleýin maglumat üçin bank kartasyny nädip barlamalydygyny görüň. Şahsy däl bank kartasyny nädip barlamaly? makalalar.

12) Töleg usullaryny barlamagyň zerurlygy ýok bolsa, derrew “Barlanylan” statusyny alarsyňyz. Şeýle hem serişdeleri gaýtadan yzyna alyp bilersiňiz.
Binomoda hasaby nädip barlamaly

Bank kartasyny nädip barlamaly?

Barlag talap edilenden soň, açylan habarnamany alarsyňyz we menýuda “Barlamak” elementi peýda bolar.

Bellik . Töleg usulyny barlamak üçin ilki bilen şahsyýetiňizi tassyklamaly bolarsyňyz. Şahsyýetimi nädip barlamaly? ýokarda

şahsyýetiňiz tassyklanandan soň bank kartlaryňyzy barlap bilersiňiz.

Bank kartasyny barlamak üçin şu ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz:

1) Menýuny açmak üçin profil suratyňyza basyň.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
2) "Barlamak" düwmesine basyň ýa-da menýudan "Barlamak" saýlaň.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
3) Barlanmadyk töleg usullarynyň sanawy bilen "Barlamak" sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz. Başlamak isleýän töleg usulyňyzy saýlaň we “Barlamak” düwmesine basyň.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
4) Kart eýesiniň ady, kart belgisi we gutarýan senesi görüner ýaly diňe bank kartyňyzyň suratyny ýükläň. Suratlary aşakdaky formatlarda kabul edýäris: jpg, png, pdf. “Indiki” basyň.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
5) Suratyňyz üstünlikli tabşyryldy. "Barlamak" sahypasyna dolanmak üçin "OK" basyň.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
6) Bank kartasyny barlamak ýagdaýy “Garaşylýan” görnüşine üýtgär. Bank kartasyny barlamak üçin 10 minut gerek bolup biler.

Barlamagy tamamlamak üçin sanawdaky töleg usullarynyň hemmesini barlamaly.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
7) Barlamak tamamlanandan soň size habar beriler we ýagdaýyňyz “Barlanyldy”. Şeýle hem serişdeleri gaýtadan yzyna alyp bilersiňiz.
Binomoda hasaby nädip barlamaly

Şahsy däl bank kartasyny nädip barlamaly?

Barlag talap edilenden soň, açylan habarnamany alarsyňyz we menýuda “Barlamak” elementi peýda bolar.

Bellik . Töleg usulyny barlamak üçin ilki bilen şahsyýetiňizi tassyklamaly bolarsyňyz. Şahsyýetimi nädip barlamaly? Aboveokardaky

şahsyýetiňiz tassyklanandan soň, bank kartlaryňyzy barlap bilersiňiz.
Şahsy däl bank kartasyny barlamak üçin şu ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz:

1) Menýuny açmak üçin profil suratyňyza basyň.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
2) "Barlamak" düwmesine basyň ýa-da menýudan "Barlamak" saýlaň.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
3) Barlanmadyk töleg usullarynyň sanawy bilen "Barlamak" sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz. Başlamak isleýän töleg usulyňyzy saýlaň we “Barlamak” düwmesine basyň.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
4) Bank kartyňyzyň suratyny, diňe öň tarapyny, kartoçkanyň belgisi we möhleti görüner ýaly ýükläň. Marka, berlen senesi we adyňyz bilen bank hasabatynyň suraty. Resminama 3 aýdan uly bolmaly däldir. Suratlary aşakdaky formatlarda kabul edýäris: jpg, png, pdf. “Indiki” basyň.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
5) Resminamalaryňyz üstünlikli tabşyryldy. "Barlamak" sahypasyna dolanmak üçin "OK" basyň.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
6) Bank kartyňyzy barlamagyň ýagdaýy “Garaşylýan” görnüşine üýtgär. Bank kartasyny barlamak üçin 10 minut gerek bolup biler.

Barlamagy tamamlamak üçin sanawdaky töleg usullarynyň hemmesini barlamaly.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
7) Barlag gutaransoň, size habar beriler we ýagdaýyňyz “Barlanyldy”. Şeýle hem serişdeleri gaýtadan yzyna alyp bilersiňiz.
Binomoda hasaby nädip barlamaly

Wirtual Bank kartasyny nädip barlamaly?

Barlag talap edilenden soň, açylan habarnamany alarsyňyz we menýuda “Barlamak” elementi peýda bolar.

Bellik . Töleg usulyny barlamak üçin ilki bilen şahsyýetiňizi tassyklamaly bolarsyňyz. Şahsyýetimi nädip barlamaly? makala.

Şahsyýetiňiz tassyklanansoň, bank kartlaryňyzy barlap bilersiňiz.

Wirtual bank kartasyny barlamak üçin şu ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz:

1) Menýuny açmak üçin profil suratyňyza basyň.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
2) "Barlamak" düwmesine basyň ýa-da menýudan "Barlamak" saýlaň.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
3) Barlanmadyk töleg usullarynyň sanawy bilen "Barlamak" sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz. Wirtual bank kartyňyzy saýlaň we “Barlamak” düwmesine basyň.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
4) Wirtual bank kartyňyzyň skrinshotyny ýükläň. Kart belgisiniň ilkinji 6 we soňky 4 belgisiniň, gutarýan senesiniň we kart eýesiniň adynyň görünýändigine we okamak aňsatdygyna göz ýetiriň. Ekran suratlaryny aşakdaky formatlarda kabul edýäris: jpg, png, pdf. “Indiki” basyň.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
5) Skrinshotyňyz üstünlikli tabşyryldy. "Barlamak" sahypasyna dolanmak üçin "OK" basyň.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
6) Wirtual bank kartoçkasyny barlamak ýagdaýy “Garaşylýan” görnüşine üýtgär. Bank kartasyny barlamak üçin 10 minut gerek bolup biler. Barlamagy tamamlamak üçin sanawdaky töleg usullarynyň hemmesini barlamaly.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
7) Barlamak tamamlanandan soň size habar beriler we ýagdaýyňyz “Barlanyldy”. Şeýle hem serişdeleri gaýtadan yzyna alyp bilersiňiz.

Binomoda hasaby nädip barlamaly


Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)


Umumy soraglar

Barlagy nädip geçirmeli?

Barlagy üstünlikli tabşyrmak üçin tassyklama haýyşyny alanyňyzdan soň:

 • Pasportyňyzyň, şahsyýetnamaňyzyň ýa-da sürüjilik şahadatnamanyňyzyň öň we arka tarapdaky suraty (Resminama iki taraply bolsa). Resminamalaryň görnüşleri ýurt boýunça üýtgäp biler, resminamalaryň doly sanawyny barlaň.
 • Goýýan bank kartlaryňyzyň suratlary (diňe öň tarapy).
 • Bank hasabatynyň suraty (diňe şahsy däl kartoçkalar üçin).

Bellik . Resminamalaryň ýüklenen senesinden azyndan bir aýlap güýje girjekdigine göz ýetiriň (Indoneziýanyň we Braziliýanyň ýaşaýjylary üçin güýji ýok). Doly adyňyz, sanlaryňyz, seneleriňiz we resminamanyňyzyň ähli burçlary görünmeli. Resminamalary aşakdaky formatlarda kabul edýäris: jpg, png, pdf.


Documentshli resminamalaryňyz taýýar bolansoň, ýerine ýetirmek üçin 4 ädim bar:

1) Şahsyýeti barlamak.

Bu etapdan geçmek üçin:
 • Şahsyýet resminamanyňyzyň suratlaryny, öň we arka taraplaryny ýükläň.

2) Töleg usulyny barlamak.

Pul goýumlaryny goýmak ýa-da yzyna almak üçin bank kartoçkalaryny ulanan bolsaňyz, olary barlamagyňyzy haýyş ederis. Munuň üçin:
 • goýlan bank kartyňyzyň suratyny, diňe öň tarapyny ýükläň;
 • bank hasabatynyň suratyny ýükläň (diňe şahsy däl kartoçkalar üçin).


3) Dokumentleriňizi barlaýança garaşyň, adatça 10 minutdan az wagt alýar.

4) Iş gutarandan soň, tassyklama e-poçta we açylan habarnamany alarsyňyz we serişdeleri yzyna alyp bilersiňiz. Bu, tassyklanan Binomo söwdagäri!


Hasaba alynmagymy barlamalymy?

Hasaba alynmak üçin hiç hili talap ýok, diňe e-poçtaňyzy tassyklamaly bolarsyňyz. Barlamak awtomatiki we adatça Binomo hasabyňyzdan pul alanyňyzda talap edilýär. Barlag talap edilenden soň, açylan habarnamany alarsyňyz we menýuda “Barlamak” elementi peýda bolar.

Barlamazdan söwda edip bilerinmi?

Barlag talap edilýänçä, goýum goýup, söwda edip we serişdeleri alyp bilersiňiz. Barlamak, adatça hasabyňyzdan serişdeleri alanyňyzda başlaýar. Hasabyňyzy barlamagyňyzy haýyş edýän açylan habarnamany alanyňyzdan soň, çykmak çäklendiriler, ýöne söwda edip bilersiňiz. Yza çekip bilmek üçin tassyklamany geçiriň.

Gowy habar, ulanyjyny barlamak üçin adatça 10 minutdan az wagt gerek.


Haçan serişdeleri yzyna alyp bilerin?

Barlag gutarandan soň yzyna alyp bilersiňiz. Barlamak prosesi adatça 10 minutdan az wagt alýar. Yza çekmek haýyşy Binomo tarapyndan 3 iş gününiň dowamynda serediler. Pul serişdesini almagyň takyk senesi we wagty töleg hyzmatyny üpjün edijä baglydyr.


Barlamak näçe wagt alýar?

Hasabyňyzy barlamak adatça 10 minutdan az wagt alýar.

Resminamalary awtomatiki barlap bolmaýan seýrek ýagdaýlar bar we biz olary el bilen barlaýarys. Bu ýagdaýda barlamak möhleti 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.
Garaşýan wagtyňyz goýum goýup we söwda edip bilersiňiz, ýöne tassyklama gutarýança serişdeleri yzyna alyp bilmersiňiz.

Näme üçin telefon belgimi barlamaly?

Hökman däl, ýöne telefon belgiňizi barlamak hasabyňyzyň we serişdeleriňiziň howpsuzlygyny üpjün etmäge kömek edýär. Parolyňyzy ýitiren ýa-da döwülen ýagdaýynda girişi dikeltmek has çalt we aňsat bolar. Şeýle hem, mahabat we bonuslarymyz barada täzelikleri hemmelerden alýarsyňyz. VIP söwdagärler telefon belgisini barlandan soň şahsy dolandyryjy alýarlar.
Telefon belgisini girizmegiňizi haýyş edýän açylan habarnamany alarsyňyz. Şeýle hem, öz profiliňizde öňünden kesgitlenip bilner.


Elektron gapjygyny nädip barlamaly?

Diňe elektron gapjyklary yzyna almak we goýmak üçin ulanýan bolsaňyz, töleg usullaryňyzy barlamagyň zerurlygy ýok. Diňe şahsyýetiňizi tassyklamaly.

Howpsuzlyk we näsazlyklary düzetmek


Şahsy maglumatlarymy ibermek ygtybarlymy?

Gysga jogap: hawa. Ine, maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin näme edýäris.
 1. Yourhli maglumatlaryňyz serwerlerde kodlanan formatda saklanýar. Bu serwerler TIA-942 we PCI DSS - halkara howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýän maglumat merkezlerinde saklanýar.
 2. Maglumat merkezleri tehniki taýdan goralýar we ýörite gözegçilik edilýän howpsuzlyk işgärleri tarapyndan gije-gündiziň dowamynda fiziki taýdan goralýar.
 3. Informationhli maglumatlar kriptografiki şifrlemek bilen goralýan kanal arkaly geçirilýär. Şahsy suratlaryňyzy, töleg maglumatlaryňyzy we ş.m. ýükläniňizde, hyzmat nyşanlaryň bir bölegini awtomatiki gizleýär ýa-da bulaşdyrýar (mysal üçin, töleg kartasyndaky 6 sany orta san). Aldawçylar maglumatlaryňyzy ele aljak bolsalar-da, diňe açarsyz peýdasyz kodlanan nyşanlary alarlar.
 4. Şifrlemek açarlary hakyky maglumatlardan aýratyn saklanýar, şonuň üçin jenaýat niýeti bolan adamlar şahsy maglumatlaryňyza girip bilmezler.
Personalhli şahsy maglumatlaryň beýleki taraplar bilen paýlaşylmazlygyny ýa-da kimdir biriniň maksatlary üçin ulanylmagyny üpjün etdik. Şeýle hem, ähli şahsy maglumatlary ulanmagyň usulyny doly düşündirmek üçin Gizlinlik Policyörelgelerimize ýüz tutup bilersiňiz


Näme üçin menden ýene bir gezek barlamagy haýyş etdiler?

Goýmak üçin täze töleg usulyny ulananyňyzdan soň ýene bir gezek barlamagyňyz soralyp bilner. Kanuna görä, Binomo söwda platformasynda ulanýan her töleg usulyňyz tassyklanmalydyr. Bu goýum we yzyna almak üçin hem degişlidir.

Bellik . Öň ulanan we tassyklanan töleg usullaryňyza ýapyşmak, gaýtadan barlamakdan geçmegiňizden halas eder.

Barlanan resminamalaryň möhleti gutarjak bolsa, gaýtadan barlamagy soraýarys.

Seýrek ýagdaýlarda şahsyýetiňizi, e-poçtaňyzy ýa-da beýleki şahsy maglumatlaryňyzy täzeden barlamagyňyzy haýyş edip bileris. Adatça, syýasat üýtgedilende ýa-da kompaniýalaryň kezzapçylyga garşy çäreleriniň bir bölegi hökmünde ýüze çykýar.


Näme üçin resminamalarym ret edildi?

Resminamalaryňyz tassyklamadan geçmese, şu statuslaryň biri berilýär:
 • Täzeden synanş.
 • Pese gaçdy.
"Againene synanyş" statusyny görseňiz, resminamanyň kabul edilmezliginiň sebäbini anyklamak üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

1. Barlamak sahypasynda "gaýtadan synanyşyň" düwmesine basyň.

2. Resminamanyňyzyň ret edilmeginiň sebäbi aşakdaky mysaldaky ýaly düşündiriler. Meseläni düzediň we resminamany täzeden ýüklemek üçin “Täze ýüklemek” düwmesine basyň.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
Bellik . Adatça, resminamalar ähli talaplara laýyk gelmeýändigi sebäpli ret edilýär. Gaýtadan ýüklemezden ozal iberýän suratyňyzyň açyk we düşnüklidigine, resminamanyňyzyň ähli burçlarynyň görünýändigine we doly adyňyzy, sanlaryňyzy we seneleriňizi okamak aňsatdygyna göz ýetiriň.

Resminamalaryňyzyň biri “ret edilen” statusyny alan bolsa, ulgamyň ony dogry okap bilmeýändigini aňladýar.

Bu meseläni çözmek üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

1) ret edilen resminama basyň we "Aragatnaşyk goldawy" düwmesine basyň.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
2) Siz e-poçta müşderisine ugrukdyrylarsyňyz. Mesele taslamada beýan ediler. E-poçta iberiň, goldaw toparymyz meseläni çözmäge kömek eder.

Soraglaryňyz bar bolsa, nädip barlamaly? makala ýa-da kömek üçin goldaw toparymyz bilen habarlaşyň.


Barlamagyň üstünlikli bolandygyny nädip bilerin?

Rightagdaýyňyzy menýuda sag ýokarky burçda barlap bilersiňiz. Documentshli resminamalaryňyz tassyklanansoň, “Barlamak” menýusynyň gapdalynda ýaşyl bellik alarsyňyz.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
Şeýle hem, resminamalaryňyzyň hemmesi “oneerine ýetirildi” statusyny alar.
Binomoda hasaby nädip barlamaly
Şeýle hem, açylan habarnamany we e-poçta tassyklamasyny alarsyňyz.


Öňünden barlap bilerinmi?

Öňünden barlamagyň zerurlygy ýok. Barlamak prosesi awtomatiki we adatça Binomo hasabyňyzdan pul alanyňyzda talap edilýär. Barlag talap edilenden soň, açylan habarnamany alarsyňyz we menýuda “Barlamak” elementi peýda bolar.

Bellik. Barlamak haýyşyny alanyňyzdan soň, goýum goýup we söwda edip bilersiňiz, ýöne barlagy tamamlaýançaňyz serişdeleri yzyna alyp bilmersiňiz.
Thank you for rating.
JOGAP BER. .N Jogap ber
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!
Teswir ýazyň
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!