Binomo Hasaba gir - Binomo Turkmenistan

Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
Binomo-da söwda hasabyna ýazylmak, birnäçe minutyň içinde amala aşyrylyp bilinjek aňsat iş. Ondan soň aşakdaky sapakdaky ýaly täze döredilen hasap bilen Binomo giriň.


Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly

Binomo hasabyna ýazylyň

1. Binomo sahypasynda sag ýokarky burç sahypasyndaky [Giriş] bellikli düwmäni tapyň we basyň .
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
2. Aşakdaky web sahypasynda, täze Binomo söwda hasaby açmak üçin zerur bolan ähli şahsy maglumatlary girizip boljak elektron görnüşini görersiňiz.
 1. Dogry e-poçta salgysyny giriziň we ygtybarly parol dörediň.
 2. Tradinghli söwda we goýum amallaryňyz üçin hasabyňyzyň walýutasyny saýlaň.
 3. Müşderi şertnamasyny we gizlinlik ýörelgesini okaň we bellik gutusyna basyp tassyklaň.
 4. "Hasap döretmek" düwmesine basyň.
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
3. Ondan soň girizen e-poçta salgyňyza tassyklama e-poçta iberiler. Hasabyňyzy goramak we has köp platforma mümkinçiliklerini açmak üçin e-poçta salgyňyzy tassyklaň , "E-poçta tassyklamak" düwmesine basyň . 4. E-poçtaňyz üstünlikli tassyklandy. Binomo Söwda platformasyna awtomatiki ugrukdyrylarsyňyz. Binomo hasaba almak gaty ýönekeý we köp wagt almaýar. Indi demo hasaby açmak üçin hiç hili registrasiýa gerek däl .Demo hasabyndaky 10 000 dollar, mugt gerekli derejede amal etmäge mümkinçilik berýär.
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli

Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli


Demo hasaby täze gelenler üçin söwdany öwrenmek üçin iň oňat usuldyr. Demo hasaplarynyň işleýşi, wirtual pul bilen söwda edeniňizden başga, hakyky hasaby meňzeýär. Goýumdan soň hakyky
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
hasapda söwda edip bilersiňiz . Binomo nädip goýmaly


Gmail bilen Binomo hasabyna ýazylyň

Mundan başga-da, şu ädimleri ýerine ýetirip, Gmail arkaly Binomo hasabyna ýazylyp bilersiňiz: 1. Gmail

hasaby bilen ýazylmak üçin hasaba alyş görnüşindäki degişli düwmä basyň. 2. Açylýan täze penjirede telefon belgiňizi ýa-da e-poçtaňyzy giriziň we "Indiki" düwmesine basyň. 3. Soňra Google hasabyňyzyň parolyny giriziň we " Indiki " düwmesine basyň. Ondan soň awtomatiki usulda Binomo platformasyna ugrukdyrylarsyňyz. Indi resmi Binomo söwdagäri!


Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli

Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli

Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli


“Facebook” bilen “Binomo” hasabyna ýazylyň

Şeýle hem, “Facebook” -yň üsti bilen ýazylmak goşmaça wariantdyr we muny birnäçe ýönekeý ädimde edip bilersiňiz:

1. Platformanyň ýokarky sag burçundaky “Giriş” düwmesine, soňra bolsa “Facebook” düwmesine basyň.
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
2. “Facebook” giriş penjiresi açylar, bu ýerde “Facebook” -da ulanan e-poçta salgyňyzy girizmeli bolarsyňyz.

3. Facebook hasabyňyzdan paroly giriziň.

4. "Giriş" -e basyň.
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
"Giriş" düwmesine basanyňyzdan soň, Binomo adyňyza, profil suratyňyza we e-poçta salgyňyza girmegi haýyş edýär. Dowam et düwmesine basyň ...
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
Şondan soň awtomatiki usulda Binomo platformasyna ugrukdyrylarsyňyz. Indi resmi Binomo söwdagäri!


Binomo programmasy iOS-da hasabyňyza giriň

Söwdagärleriň 70% -den gowragy öz telefonlarynda bazar söwdasy edýär. Her bazar hereketine bolşy ýaly reaksiýa bildirmek üçin olara goşulyň. IOS ykjam enjamyňyz bar bolsa, resmi Binomo programmasyny App Store-dan ýa- da şu ýerden

göçürip almaly bolarsyňyz . “Binomo: Onlaýn söwda kömekçisi” gözläň we ony “iPhone” ýa-da “iPad” -a göçürip alyň . IOS ykjam platformasynda Binomo hasabyna ýazylmak hem elýeterlidir. Web programmasy ýaly ädimleri ýerine ýetiriň.
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
 1. E-poçta salgyňyzy we täze parolyňyzy giriziň
 2. Hasabyň walýutasyny saýlaň
 3. "Hasaba gir" -e basyň
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
Indi “Binomo” -ny “iPhone” ýa-da “iPad” -da söwda edip bilersiňiz.
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli

“Binomo” “Android” programmasynda hasaby açyň

“Android” ykjam enjamyňyz bar bolsa, resmi Binomo programmasyny Google Play-den ýa- da şu ýerden göçürip almaly bolarsyňyz . Binönekeý “Binomo - Mobile Trading Online” gözläň we enjamyňyza göçürip alyň. “Android” ykjam platformasynda “Binomo” hasabyna ýazylmak hem elýeterlidir.
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
 1. E-poçta salgyňyzy giriziň
 2. Täze parol giriziň
 3. "Hasaba gir" -e basyň
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
Indi “Binimo” -ny “Android” ykjam enjamynda söwda edip bilersiňiz.
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli


Jübi webinde Binomo hasaby açyň

Jübi enjamyňyzdaky Binomo web sahypasyna girmek üçin şu ýere basyň .
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
Bu ädimde henizem maglumatlary girizýäris: e-poçta, parol, walýuta saýlaň, "Müşderi şertnamasy" -ny barlaň we "Hasap döretmek" düwmesine basyň.
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli

Ine, diňe Binomo hasabyňyzy ykjam webde hasaba aldyňyz.

Indi platformanyň ykjam web wersiýasyndan söwda edip bilersiňiz. Söwda platformasynyň ykjam web wersiýasy, adaty web wersiýasy bilen doly meňzeýär. Netijede, söwda we serişdeleri geçirmekde hiç hili kynçylyk bolmaz.
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Platforma hasabynyň ýagdaýlarynyň haýsy görnüşleri bar?

Platformada statuslaryň 4 görnüşi bar: Mugt, Standard, Gold we VIP.
 • Mugt status ähli hasaba alnan ulanyjylar üçin elýeterlidir. Bu status bilen, wirtual fondlar bilen demo hasabynda söwda edip bilersiňiz.
 • Standart status almak üçin jemi 10 dollar (ýa-da hasabyňyzyň walýutasyna deň mukdarda) goýuň.
 • Altyn statusyny almak üçin jemi 500 $ (ýa-da hasabyňyzyň walýutasyna deň mukdarda) goýuň.
 • VIP statusyny almak üçin jemi 1000 $ (ýa-da hasabyňyzyň walýutasyna deň mukdarda) goýuň we telefon belgiňizi tassyklaň.
Her statusyň artykmaçlyklary bar: goşmaça bonuslar, goşmaça aktiwler, girdejiligiň iň ýokary göterimi we ş.m.


Garyndaşlar web sahypasynda hasaba durup, şol bir enjamdan söwda edip bilermi?

Bir maşgalanyň agzalary Binomo-da söwda edip bilerler, ýöne diňe dürli hasaplarda we dürli enjamlarda we IP adreslerde.

Näme üçin e-poçtaňyzy tassyklamaly?

E-poçtaňyzy tassyklamak birnäçe artykmaçlyk bilen gelýär:

1. Hasabyň howpsuzlygy. E-poçtaňyz tassyklanansoň, parolyňyzy aňsatlyk bilen dikeldip bilersiňiz, Goldaw toparymyza ýazyp bilersiňiz ýa-da zerur bolsa hasabyňyzy blokirläp bilersiňiz. Şeýle hem hasabyňyzyň howpsuzlygyny üpjün eder we kezzaplaryň oňa girmeginiň öňüni alar.

2. Sowgatlar we mahabat. Hiç zatdan mahrum bolmaz ýaly täze ýaryşlar, bonuslar we promo kodlar barada size habar bereris.

3. Habarlar we okuw materiallary. Elmydama platformamyzy gowulaşdyrmaga synanyşýarys we täze bir zat goşanymyzda size habar berýäris. Şeýle hem, täsin okuw materiallaryny iberýäris: strategiýalar, maslahatlar, bilermenleriň düşündirişleri.

Demo hasaby näme?

Platforma gireniňizden soň, $ 10,000.00 demo hasabyna (ýa-da hasabyňyzyň walýutasyndaky ekwiwalent mukdarda) girip bilersiňiz.

Demo hasaby, söwdany maýa goýumlary bolmazdan hakyky wagt diagrammasynda tamamlamaga mümkinçilik berýän tejribe hasabydyr. Platforma bilen tanyşmaga, täze strategiýalary ulanmaga we hakyky hasaby açmazdan ozal dürli mehanikleri synap görmäge kömek edýär. Demo we hakyky hasaplaryň arasynda islän wagtyňyz geçip bilersiňiz.

Bellik . Demo hasabyndaky serişdeler hakyky däl. Üstünlikli söwdalary gutarmak ýa-da gutarsa ​​doldurmak arkaly olary artdyryp bilersiňiz, ýöne yzyna alyp bilmersiňiz.

Binomo söwdasyna nädip girmeli

Söwda platformasyna giriň: Binomo

Binomo hasabyňyza e-poçta arkaly girmek hakykatdanam aňsat. Munuň üçin şu ädimleri ýerine ýetirmeli:
 1. Binomo programmasyna ýa-da web sahypasyna giriň .
 2. "Giriş" we " Giriş " düwmesine basyň .
 3. E-poçta salgyňyzy we parolyňyzy giriziň .
 4. "Giriş" düwmesine basyň .
 5. E-poçtaňyzy ýatdan çykaran bolsaňyz , “Google” ýa-da “Facebook” ulanyp girip bilersiňiz .

"Giriş" sary düwmesine basyň we hasaba alyş formasy goýmasy peýda bolar.
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
" Giriş " düwmesine basyň we hasabyňyza girmek üçin hasaba alnan e-poçta salgyňyzy we parolyňyzy giriziň.
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
Ine, diňe Binomo hasabyňyza girdiňiz.Demo hasabyňyzda 10 000 dollar bar, goýumdan soň hakyky ýa-da ýaryş hasaby bilen söwda edip bilersiňiz.
Binomo nädip goýmaly
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli


Binomo-a Gmail arkaly giriň

1. Şeýle hem, Gmail arkaly Binomo hasabyňyza girmek gaty ýönekeý. Şeýle etmek isleseňiz, aşakdaky ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz:
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
2. Soňra açylan täze penjirede telefon belgiňizi ýa-da e-poçtaňyzy giriziň we "Indiki" düwmesine basyň . Bu logini girizip, "Indiki" düwmesine basanyňyzdan soň ulgam penjire açar. Google hasabyňyz üçin parol soralar . 3. Soňra Google hasabyňyzyň parolyny giriziň we " Indiki " düwmesine basyň. Ondan soň şahsy Binomo hasabyňyza äkidiler.
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli

Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli

“Facebook” arkaly “Binomo” -a giriň

Binomo bilen, “Facebook” arkaly hasabyňyza girip bilersiňiz. Munuň üçin diňe:

1. “Facebook” düwmesine basyň.
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
2. “Facebook” giriş penjiresi açylar, bu ýerde “Facebook” -da ulanan e-poçta salgyňyzy girizmeli bolarsyňyz.

3. Facebook hasabyňyzdan paroly giriziň.

4. "Giriş" -e basyň. "Giriş"
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
düwmesine basanyňyzdan soň , Binomo Adyňyzy we profil suratyňyzy we e-poçta salgyňyzy görmegi haýyş edýär. Dowam et düwmesine basyň ... Ondan soň awtomatiki usulda Binomo platformasyna ugrukdyrylarsyňyz.
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli


Binomo iOS enjamyna giriň

Bu programmany enjamyňyzdaky “App Store” dükanyndan göçürip alyp bilersiňiz ýa-da şu ýere basyp bilersiňiz . “Binomo: Onlaýn söwda kömekçisi” programmasyny gözläň we ony “iPhone” ýa-da “iPad” -a guruň.
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
Gurmakdan we işe girizilenden soň, e-poçtaňyzy ulanyp Binomo girip bilersiňiz. Diňe “Giriş” opsiýasyny saýlamaly. E-poçtaňyzy we parolyňyzy
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
giriziň we “Giriş” sary düwmesine basyň . IPhone ýa-da iPad ulanyjylary üçin Binomo programmasynyň söwda platformasy.
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli

Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli


Binomo Android enjamyna giriň

Bu programmany enjamyňyzdaky Google Play Dükany arkaly göçürip alyp bilersiňiz ýa-da şu ýere basyp bilersiňiz . Binönekeý " Binomo - Mobile Trading Online " programmasyny gözläň we ony telefonyňyza guruň.
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
IOS enjamyndaky ýaly ädimleri ýerine ýetiriň, "Giriş" opsiýasyny saýlaň. E-poçtaňyzy we parolyňyzy
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
giriziň we "Giriş" sary düwmesine basyň . Smartfon we planşet ulanyjylary üçin “Binomo” söwda platformasy.
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli

Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli


Binomo ykjam webine giriň

Jübi enjamyňyzda brauzeriňizi açyň. Binomonyň esasy sahypasyna giriň . E-poçtaňyzy we parolyňyzy
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
giriziň we “Giriş” sary düwmesine basyň . Ine! Indi platformanyň ykjam web wersiýasyndan söwda edip bilersiňiz. Söwda platformasynyň ykjam web wersiýasy, adaty web wersiýasy bilen doly meňzeýär. Netijede, söwda we serişdeleri geçirmekde hiç hili kynçylyk bolmaz. Binomo ykjam webinde söwda platformasy.
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeliBinomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli

Binomo parolyňyzy nädip dikeltmeli

Platforma girip bilmeýän bolsaňyz gorkmaň, ýalňyş paroly girizip bilersiňiz. Täzesini tapyp bilersiňiz.

Web wersiýasyny ulanýan bolsaňyz

, "Giriş" bölümindäki "Parolymy ýatdan çykaryň" düwmesine basyň.
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
Täze penjirede, hasaba durmak wagtynda ulanan e-poçtaňyzy giriziň we " Iber " düwmesine basyň.
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
Iň kyn bölegi gutardy, söz berýäris! Indi poçta gutyňyza giriň, e-poçta açyň we " Bas " sary düwmesine basyň .
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
E-poçta bilen baglanyşyk sizi Binomo web sahypasyndaky ýörite bölüme alyp barar. Täze parolyňyzy bu ýere iki gezek giriziň we "Paroly üýtgetmek" düwmesine basyň.
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli

Şu düzgünleri berjaý etmegiňizi haýyş edýäris:
Parol azyndan 6 simwoldan ybarat bolmaly we harplar we sanlar bolmaly. "Parol" we "Paroly tassyklamak" birmeňzeş bolmaly.


"Parol" we "Paroly tassyklamak" girizilenden soň. Parolyň üstünlikli üýtgedilendigini görkezýän habar peýda bolar.

Bolýar! Indi ulanyjy adyňyzy we täze parolyňyzy ulanyp, Binomo platformasyna girip bilersiňiz.
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
Jübi programmasyny ulanýanlar üçin:
"Giriş" düwmesine basyň.
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
"Paroly täzeden düzmek" düwmesine basyň. Hasabyňyzda hasaba alnan e-poçta giriziň we "Paroly täzeden dikelt" düwmesine basyň.
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
Paroly dikeltmek hatyny alarsyňyz, açyň we düwmä basyň. Täze parol dörediň.
Binomo söwdasyna nädip ýazylmaly we hasabyňyza girmeli
Bellik . Paroly dikeltmek hatyny almadyk bolsaňyz, dogry e-poçta girizendigiňize göz ýetiriň we spam bukjasyny barlaň.


Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Facebook arkaly hasaba durýaryn we hasabyma girip bilemok, näme etmeli?

“Facebook” -da hasaba almak üçin ulanylýan e-poçta arkaly parolyňyzy dikeltmek arkaly elmydama platforma girip bilersiňiz.

1. "Giriş" bölümindäki "Parolymy ýatdan çykar" düwmesine basyň (ykjam programma ulanyjylary üçin "Paroly täzeden dikelt").

2. “Facebook” -da hasaba almak üçin ulanan e-poçtaňyzy giriziň we “Iber” düwmesine basyň.

3. Paroly dikeltmek e-poçta alarsyňyz, açyň we düwmä basyň.

4. Täze parol dörediň. Indi e-poçtaňyz we parolyňyz bilen platforma girip bilersiňiz.

Hasaplaryň arasynda nädip geçmeli?

Islän wagtyňyz hasaplaryň arasynda geçip, şol bir wagtyň özünde söwda edip bilersiňiz.

1. Platformanyň sag ýokarky burçundaky hasap görnüşine basyň.

2. Geçmek isleýän hasabyňyzyň görnüşine basyň.


90 gün ýa-da ondanam köp wagtlap söwda işjeňligim ýok bolsa näme etmeli?

90 gün yzygiderli söwda işjeňligiňiz ýok bolsa, abunalyk tölegi alynýar.

Bu $ 30 / € 30 kesgitlenen aýlyk töleg ýa-da hasabyňyzyň walýutasyndaky ekwiwalent mukdar.

6 aý yzly-yzyna söwda işiňiz ýok bolsa, hasabyňyzdaky serişdeler doňup galar. Söwda işini dowam etdirmek kararyna gelseňiz, [email protected] salgysyna ýüz tutuň. Bu maglumatlary Müşderi şertnamasynyň 4.10 - 4.12 bölümlerinde hem tapyp bilersiňiz.
Thank you for rating.