Binomoda nädip üstünlikli söwdagär bolup bilerin?
Blog

Binomoda nädip üstünlikli söwdagär bolup bilerin?

Hiç wagt ýitirmän söwda etmeli? Bu düýbünden mümkin däl. Söwda ýitirmek gutulgysyzdyr. Şeýle-de bolsa, aşakdaky 7 ýönekeý tejribe bilen Binomo-da girdejiňizi ep-esli artdyryp bilersiňiz! Binomo söwda ýörelgelerini we tejribelerini bu makalada hödürläris. Siziň işiňiz diňe şol ýörelgelere eýermek. Söwda elmydama töwekgelçilikli bolsa-da, goşmaça girdeji gazanmak üçin gowy habar, diňe goşmaça pul almaly. Bu ýagdaýda köp sanly girdeji gazanmaýan söwdany kabul edip bilersiňiz. Mysal üçin, 80% girdeji derejesi bolan aktiw barada aýdylanda, 100 geleşikden 40 sany girdeji gazanmaýan söwdany kabul edip bilersiňiz. Berilmeli anyk sorag, "Goşmaça girdeji nädip gazanmaly".
Binomo-da birleşmek bilen gazanyň
Blog

Binomo-da birleşmek bilen gazanyň

Binomo platformasynda söwda edeniňizde hepdelik girdeji maksat barmy? Bolýar diýip umyt edýärin. Birine eýe bolmagyň köp artykmaçlyk getirýändigi we oňyn psihologiki täsiri barlygy subut edildi. Maksadyňyza tarap hereket etjek geleşiklere girersiňiz. Başga bir tarapdan, bilýän hepdelik maksadyňyza ýeteniňizde, hepdäniň galan böleginde dynç alyp bilersiňiz. Bu gollanmada, hepdede azyndan 20% goşmaça pul gazanmak üçin ägirt uly girdeji potensialyňyzyň bardygyny görkezmek isleýärin. Binomoda 1 ýyllyk başlangyç mukdary 1000 dollar bolan söwda mysaly barada gürleşmekçi.
Binomo-da duşjak 4 söwdagär görnüşi
Blog

Binomo-da duşjak 4 söwdagär görnüşi

Söwdagärler köplenç iki kategoriýa bölünýärler. Biri, goşmaça girdeji söwdasy, ikinjisi bolsa hiç hili girdeji gazanmaýar. Ikinjisi munuň sebäbini gyzyklandyrýar. Näme üçin goşmaça girdeji gazanamok? Strategiýa näme üçin işlemeýär? Ulgamyň näsazlygy sebäpli bolýarmy? We ş.m. Jogaplar köp, sebäbi söwdanyň garaşylýan goşmaça girdeji getirmezliginiň köp sebäbi bar. Bu makalada ýazmak isleýän sebäplerimiziň biri we söwdagäriň görnüşi bolar. Indi, Binomo-da söwda edip boljak 4 dürli söwdagär görnüşini gözden geçireliň.
Binomo-da tejribeli söwdagäriň 4 sany gizlin hilesi
Blog

Binomo-da tejribeli söwdagäriň 4 sany gizlin hilesi

Binomo platformasynda söwda edip başlanymdan bir ýyl geçdi. Käwagt ýeňdim, käwagt utuldym. Moneyöne puluň elimdedigine ynanýardym. Muny nädip amala aşyrmalydygyny anyklamaly boldum. Eden zadym, köp dürli strategiýany synap görmek we olaryň ýazgylaryny ýöretmek. Şeýlelik bilen, işleýän usullaryň üstünde işlemegi dowam etdirip bilerdim we ýok bolan usullardan dynardym. Soň bir zadyň gowy tarapa üýtgeýändigini gören pursatym geldi. Häzir siziň bilen paýlaşmak isleýän 4 zadymy edenimde, söwdam üstünlikli boldy. Diňe şol zatlaryň birini goýmadyk bolsam, ýitgi çekerdim. Bularyň Binomoda üstünlik gazanmak üçin 4 gizlin ädimimdigine ynanýaryn.
Binomo kezzap dellalymy ýa-da kanuny?
Blog

Binomo kezzap dellalymy ýa-da kanuny?

Binomo kezzapmy ýa-da kanunymy? Bu, Binomo-da söwda etmezden ozal her kimiň bilmek isleýän soragy. Ondan goşmaça pul almak üçin bir zat töläniňizde, bu maýa goýumdyr. Şeýle-de bolsa, diňe dogry maýa goýum size goşmaça pul getirip biler. Möhüm zat, gaznany ynandyrmak ýa-da goşmaça pul gazanmak üçin hyzmatlaryndan peýdalanmak üçin hyzmatdaşyň ýeterlik derejede ygtybarly bolmagydyr.
Bu gün ýeterlik. Binomo söwdasyny haçan bes etmeli?
Blog

Bu gün ýeterlik. Binomo söwdasyny haçan bes etmeli?

Hasabyňyzda müňlerçe dollar hakda pikir edip, söwda söwdasyna başladyňyz. Size baýlygy çalt we aňsat getirjek bir gowy geleşik üçin umyt edýärsiňiz. Ujypsyzja maýany bolsa baýlyga köpeldip bilersiňiz. Garaz, bular siziň käbir pikirleriňiz bolsa, bu düýbünden gowy. Lossesöne ýitgileriň öwezini dolmak ýa-da bir günde ýokary fond gazanmak üçin köp sanly amallary açmagyň duzagyna düşmäň. Bu, diňe täze başlanlaryň däl, köplenç ýalňyşlykdyr. Hünärmenler käwagt muny edýärler. Şeýle kararlaryň aňyrsynda duýgular bar. Duýgular, ýagdaýyň oňaýly däldigini bilseňizem, bazara gaýta-gaýta girmegiňizi aýdýar. Şeýlelik bilen sorag şu gün söwdany bes etmegiň dogry wagty haçan?