Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly

Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Binomo programmasyndan ýa-da Binomo web sahypasyndan e-poçtaňyz, Facebook hasabyňyz ýa-da Google hasabyňyz bilen Binomo hasaby açyň we dynç günleri we dynç alyş günlerini goşmak bilen islendik günüň islendik wagtynda serişdäňizi yzyna alyň.


Binomo-da hasaby nädip açmaly

Facebook bilen Binomo hasaby açyň

Binomo web sahypasyna giriň we ýokarky sag burç sahypasyndaky [Giriş] düwmesine basyň we hasaba alyş formasy bolan tab peýda bolar.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
1. “Facebook” hasabyňyz bilen hasap açmak üçin aşakdaky ýaly “Facebook” düwmesine basmaly.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
2. “Facebook” giriş penjiresi açylar, bu ýerde “Facebook” -da ulanan e-poçta salgyňyzy girizmeli bolarsyňyz. “

Facebook” hasabyňyzdan paroly giriziň

4.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
“Giriş” düwmesine basyň. ”Düwmesi, Binomo adyňyza, profil suratyňyza we e-poçta salgyňyza girmegi haýyş edýär. Dowam et düwmesine basyň ...
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Gutlaýarys, täze Binomo hasaby üstünlikli hasaba aldyňyz. Binomo Real hasaby ýa-da Demo hasaby: karar bermek size bagly.

Demo hasaby açmak üçin haýsydyr bir hasaba alyş gerek däl .Demo hasabyndaky 10 000 dollar, mugt gerekli derejede amal etmäge mümkinçilik berýär. Hakyky goýum goýmazdan ozal demo söwdasyny tejribe üçin ulanmagy maslahat berýäris. Binomo bilen goşmaça pul gazanmak üçin has köp tejribe ýadyňyzdan çykarmaň.

Hakyky fondlar bilen söwdany başlanyňyzdan soň, hakyky hasabyňyza geçip, puluňyzy goýup bilersiňiz.
Binomo nädip goýmaly
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly


Google bilen Binomo hasaby açyň

Binomo hasabyny Google arkaly bellige alyp bilersiňiz. Şeýle etmek isleseňiz, aşakdaky ädimleri ýerine ýetiriň: 1. Google

hasaby bilen ýazylmak üçin hasaba alyş görnüşindäki degişli düwmä basyň. 2. Açylýan täze penjirede telefon belgiňizi ýa-da e-poçtaňyzy giriziň we "Indiki" düwmesine basyň. 3. Soňra Google hasabyňyzyň parolyny giriziň we " Indiki " düwmesine basyň. Ondan soň awtomatiki usulda Binomo platformasyna ugrukdyrylarsyňyz. Indi resmi Binomo söwdagäri!
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly

Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly

Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly


E-poçta salgysy bilen Binomo hasaby açyň

1. Binomo sahypasyna giriň we sag ýokarky burç sahypasyndaky [Giriş] düwmesine basyň we hasaba alyş formasy bolan tab peýda bolar.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
2. El bilen hasaba almak üçin e-poçtaňyzy we parolyňyzy ýazyň. Soň bolsa, ähli söwda we goýum amallaryňyz üçin hasabyňyzyň walýutasyny saýlaň.

Müşderi şertnamasyny we gizlinlik ýörelgesini okamagy ýatdan çykarmaň we bellik gutusyna basyp tassyklaň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
3. Ondan soň girizen e -poçta salgyňyza tassyklama e-poçta iberiler. Hasabyňyzy goramak we has köp platforma mümkinçiliklerini açmak üçin e-poçta salgyňyzy tassyklaň , "E-poçta tassyklamak" düwmesine basyň . 4. E-poçtaňyz üstünlikli tassyklandy.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Binomo Söwda platformasyna awtomatiki ugrukdyrylarsyňyz.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Indi siz “Binomo” söwdagäri we “ Demo” hasabyňyzda 10 000 dollar bar, platforma bilen tanyşmak, dürli aktiwlerde söwda endikleriňizi amala aşyrmak we hakyky mehanizmde hakyky mehanikany synap görmek üçin gural. töwekgelçilikleri.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly


“Binomo” “Android” programmasynda hasap açyň

Täze we kämilleşdirilen Binomo programmasy bilen tanyşdyrmak - telefonyňyzdan göni, islendik ýerde onlaýn söwda etmegiň iň amatly usuly. Binomo programmasyny Google Play-den ýa-da şu ýerden göçürip alyň .“Binomo - Mobile Trading Online” programmasy we ony enjamyňyza guruň we gurnama işiniň gutarmagyna garaşyň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Bu aňsat ädimleri ýerine ýetirip, “Binomo” -da “Android App” arkaly hasaby hasaba almak aňsat:
 1. E-poçta salgyňyzy giriziň
 2. Täze parol giriziň
 3. "Hasaba gir" -e basyň
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Üstünlikli hasaba alnandan soň täze sahypa görkezmek. Indi “Binimo” -ny “Android” ykjam enjamynda söwda edip bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly

Binomo programmasy iOS-da hasap açyň

IOS ykjam enjamyňyz bar bolsa, Binomo programmasyny App Store-dan ýa-da şu ýerden göçürip almaly bolarsyňyz . “Binomo: Onlaýn söwda kömekçisi” gözläň we ony “iPhone” ýa-da “iPad” -a göçürip alyň . Söwda platformasynyň ykjam wersiýasy onuň web wersiýasy bilen doly meňzeýär. Netijede, söwda we serişdeleri geçirmekde hiç hili kynçylyk bolmaz. IOS ykjam platformasynda hasaba almak hem elýeterlidir . "Hasaba gir" -e basyň .


Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
 1. E-poçta salgyňyzy we täze parolyňyzy giriziň
 2. Hasabyň walýutasyny saýlaň
 3. "Hasaba gir" -e basyň
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Indi “Binomo” -ny “iPhone” ýa-da “iPad” -da söwda edip bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly


Binomo Mobile Web-de hasap açyň

Stoluňyza zynjyrlanmagyň zerurlygy ýok - ýolda söwda ediň, göni telefonyňyzda. Jübi enjamyňyzda brauzeriňizi açyň. Ondan soň, dellalyň web sahypasyna girmek üçin şu ýere basyň, soňra " Hasaba gir " -e basyň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Bu ädimde henizem maglumatlary girizýäris: e-poçta, parol, walýuta saýlaň, "Müşderi şertnamasy" -ny barlaň we "Hasap döretmek" düwmesine basyň
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly

! Indi platformanyň ykjam web wersiýasyndan söwda edip bilersiňiz. Söwda platformasynyň ykjam web wersiýasy, adaty web wersiýasy bilen doly meňzeýär. Netijede, söwda we serişdeleri geçirmekde hiç hili kynçylyk bolmaz.

Binomo söwda platformasy
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Platforma hasabynyň ýagdaýlarynyň haýsy görnüşleri bar?

Platformada statuslaryň 4 görnüşi bar: Mugt, Standard, Gold we VIP.
 • Mugt status ähli hasaba alnan ulanyjylar üçin elýeterlidir. Bu status bilen, wirtual fondlar bilen demo hasabynda söwda edip bilersiňiz.
 • Standart status almak üçin jemi 10 dollar (ýa-da hasabyňyzyň walýutasyna deň mukdarda) goýuň.
 • Altyn statusyny almak üçin jemi 500 $ (ýa-da hasabyňyzyň walýutasyna deň mukdarda) goýuň.
 • VIP statusyny almak üçin jemi 1000 $ (ýa-da hasabyňyzyň walýutasyna deň mukdarda) goýuň we telefon belgiňizi tassyklaň.
Her statusyň artykmaçlyklary bar: goşmaça bonuslar, goşmaça aktiwler, girdejiligiň iň ýokary göterimi we ş.m.


Garyndaşlar web sahypasynda hasaba durup, şol bir enjamdan söwda edip bilermi?

Bir maşgalanyň agzalary Binomo-da söwda edip bilerler, ýöne diňe dürli hasaplarda we dürli enjamlarda we IP adreslerde.

Näme üçin e-poçtaňyzy tassyklamaly?

E-poçtaňyzy tassyklamak birnäçe artykmaçlyk bilen gelýär:

1. Hasabyň howpsuzlygy. E-poçtaňyz tassyklanansoň, parolyňyzy aňsatlyk bilen dikeldip bilersiňiz, Goldaw toparymyza ýazyp bilersiňiz ýa-da zerur bolsa hasabyňyzy blokirläp bilersiňiz. Şeýle hem hasabyňyzyň howpsuzlygyny üpjün eder we kezzaplaryň oňa girmeginiň öňüni alar.

2. Sowgatlar we mahabat. Hiç zatdan mahrum bolmaz ýaly täze ýaryşlar, bonuslar we promo kodlar barada size habar bereris.

3. Habarlar we okuw materiallary. Elmydama platformamyzy gowulaşdyrmaga synanyşýarys we täze bir zat goşanymyzda size habar berýäris. Şeýle hem, täsin okuw materiallaryny iberýäris: strategiýalar, maslahatlar, bilermenleriň düşündirişleri.

Demo hasaby näme?

Platforma gireniňizden soň, $ 10,000.00 demo hasabyna (ýa-da hasabyňyzyň walýutasyndaky ekwiwalent mukdarda) girip bilersiňiz.

Demo hasaby, söwdany maýa goýumlary bolmazdan hakyky wagt diagrammasynda tamamlamaga mümkinçilik berýän tejribe hasabydyr. Platforma bilen tanyşmaga, täze strategiýalary ulanmaga we hakyky hasaby açmazdan ozal dürli mehanikleri synap görmäge kömek edýär. Demo we hakyky hasaplaryň arasynda islän wagtyňyz geçip bilersiňiz.

Bellik . Demo hasabyndaky serişdeler hakyky däl. Üstünlikli söwdalary gutarmak ýa-da gutarsa ​​doldurmak arkaly olary artdyryp bilersiňiz, ýöne yzyna alyp bilmersiňiz.

Binomo-dan çykarmak usullary

Binomo-daky bank hasabyma serişdeleri nädip çykarmaly

Bank hasabyny yzyna almak diňe Hindistan, Indoneziýa, Türkiýe, Wýetnam, Günorta Afrika, Meksika we Päkistan banklary üçin elýeterlidir .

1. “Kassir” bölüminde pul almaga gidiň.

Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Jübi programmasynda: Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Täze “Android” programma wersiýasynda: platformanyň aşagyndaky “Profil” nyşanyna basyň. “Balans” goýmasyna basyň we “Yza çekmek” düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we yzyna almagyň usuly hökmünde “Bank geçirimini” saýlaň. Galan meýdanlary dolduryň (ähli zerur maglumatlary bank şertnamasynda ýa-da bank programmasynda tapyp bilersiňiz). "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Bellik . Adatça töleg üpjün edijilerini bank hasabyňyza karz serişdeleri üçin 1-den 3 iş gününe çenli wagt alýar. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli dynç alyş, bankyňyzyň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.

7 günden köp garaşýan bolsaňyz, göni söhbetdeşlikde habarlaşyň ýa-da [email protected] adresine ýazyň. Çekişiňizi yzarlamaga kömek ederis.

Binomodaky bank kartasyna serişdeleri nädip çykarmaly

Visa / MasterCard / Maestro bilen alynýan pullar, söwda hasabyňyzy yzyna almagyň amatly usulydyr.


Ukrainadaky VISA / MasterCard / Maestro ulanyp yzyna alyň

Bank kartaňyza serişdeleri yzyna almak üçin şu ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz:

1. "Kassir" bölüminde pul çykarmak.

Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Jübi programmasynda: Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we yzyna almagyň usuly hökmünde “VISA / MasterCard / Maestro” -ny saýlaň. Diňe goýum goýlan bank kartlaryna serişdeleri alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Bellik . Adatça, bank kartoçkaňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijiler 1-den 12 sagada çenli wagt alýar. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli dynç alyş, bankyňyzyň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.


Gazagystanda VISA / MasterCard / Maestro ulanyp yzyna alyň

Bank kartaňyza serişdeleri yzyna almak üçin şu ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz:

1. "Kassir" bölüminde pul çykarmak.

Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Jübi programmasynda: Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we yzyna almagyň usuly hökmünde “VISA / MasterCard / Maestro” -ny saýlaň. Diňe goýum goýlan bank kartlaryna serişdeleri alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Bellik . Adatça, bank kartoçkaňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijiler 1-den 12 sagada çenli wagt alýar. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli dynç alyş, bankyňyzyň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.

Bank kartasyna serişdeleri çykaryň

Bank kartoçkalaryny yzyna almak diňe Ukrainada ýa-da Gazagystanda berlen kartoçkalar üçin elýeterlidir .

Bank kartasyna serişdeleri yzyna almak üçin şu ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz:

1. "Kassir" bölüminde pul çykarmak.

Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Jübi programmasynda: Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň. "Çekmek" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we yzyna almagyň usuly hökmünde “VISA / MasterCard / Maestro” -ny saýlaň. Gerekli maglumatlary dolduryň. Diňe goýum goýlan bank kartlaryna serişdeleri alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Bellik . Adatça, bank kartoçkaňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijiler 1-den 12 sagada çenli wagt alýar. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli dynç alyş, bankyňyzyň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.

7 günden köp garaşýan bolsaňyz, göni söhbetdeşlikde habarlaşyň ýa-da [email protected] adresine ýazyň .
Çekişiňizi yzarlamaga kömek ederis.

Şahsy däl bank kartasyna serişdeleri çykaryň

Şahsy däl bank kartlary kartoçkanyň adyny görkezmeýär, ýöne şonda-da karz bermek we serişdeleri yzyna almak üçin ulanyp bilersiňiz.

Kartada näme diýilýändigine garamazdan (mysal üçin Momentum R ýa-da Kart eýesi), bank şertnamasynda görkezilişi ýaly kart eýesiniň adyny giriziň. Bank kartoçkalaryny yzyna almak diňe Ukrainada ýa-da Gazagystanda

berlen kartoçkalar üçin elýeterlidir . Şahsy däl bank kartasyna serişdeleri yzyna almak üçin şu ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz: 1. "Kassir" bölüminde pul çykarmak. Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň. Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň. Jübi programmasynda:


Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly

Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we yzyna almagyň usuly hökmünde “VISA / MasterCard / Maestro” -ny saýlaň. Gerekli maglumatlary dolduryň. Diňe goýum goýlan bank kartlaryna serişdeleri alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Bellik. Adatça, bank kartoçkaňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijiler 1-den 12 sagada çenli wagt alýar. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli baýramçylyklar, bankyňyzyň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.

7 günden köp garaşýan bolsaňyz, göni söhbetdeşlikde habarlaşyň ýa-da @ binomo goldawyny ýazyň. com _ Çekişiňizi yzarlamaga kömek ederis.

Binomo-da elektron gapjyk ulanyp, serişdeleri nädip yzyna almaly

Dürli elektron tölegleri ulanyp, söwda hasaplaryňyz bilen pul alyp bilersiňiz.

Skrill ulanyp serişdeleri alyň

1. “Kassir” bölüminde pul almaga gidiň.

Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Soňra "Maliýe serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Jübi programmasynda: Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we çykarmak usuly hökmünde “Skrill” -i saýlaň we e-poçta salgyňyzy dolduryň. Diňe goýum goýan gapjyklaryňyza diňe pul alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Bellik . Adatça, elektron gapjygyňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijilerine 1 sagada çenli wagt gerek. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli dynç alyş, töleg üpjün edijiňiziň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.

Perfect Money ulanyp serişdeleri yzyna alyň

“Kassir” bölüminde pul almaga gidiň.

Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Jübi programmasynda: Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we yzyna almak usuly hökmünde “Perfect Money” saýlaň. Diňe goýum goýan gapjyklaryňyza diňe pul alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Bellik . Adatça, elektron gapjygyňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijilerine 1 sagada çenli wagt gerek. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli dynç alyş, töleg üpjün edijiňiziň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.

ADV nagt ulanyp serişdeleri yzyna alyň

1. “Kassir” bölüminde pul almaga gidiň.

Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.


Jübi programmasynda: Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we çykarmak usuly hökmünde “ADV nagt” saýlaň. Diňe goýum goýan gapjyklaryňyza diňe pul alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.

3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Bellik . Adatça, elektron gapjygyňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijilerine 1 sagada çenli wagt gerek. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli baýramçylyklar, töleg üpjün edijiňiziň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Pul tölemek üçin haýsy töleg usullaryny ulanyp bilerin?

Bank kartaňyza, bank hasabyňyza, elektron gapjygyňyza ýa-da kripto-gapjygyňyza pul alyp bilersiňiz .

Şeýle-de bolsa, kadadan çykmalar az. Bank kartasyna

gönüden-göni pul almak diňe Ukrainada ýa-da Türkiýede berlen kartoçkalar üçin elýeterlidir . Bu ýurtlardan däl bolsaňyz, bank hasabyňyzy, elektron gapjygyňyzy ýa-da kripto-gapjygyňyzy alyp bilersiňiz. Kartlar bilen baglanyşykly bank hasaplaryny ulanmagy maslahat berýäris. Şeýlelik bilen, serişdeler bank kartaňyza berler. Bankyňyz Hindistanda , Indoneziýada, Türkiýede, Wýetnamda, Günorta Afrikada, Meksikada we Pakistanda bolsa, bank hasabyny yzyna almak mümkin. Elektron gapjyklara pul goýumy goýlan her bir söwdagär üçin elýeterlidir.


Näme üçin pul talap edenimden soň pul alyp bilemok?

Yza çekilmegini haýyş edeniňizde, ilki bilen, Goldaw toparymyz tarapyndan tassyklanýar. Bu amalyň dowamlylygy hasabyňyzyň ýagdaýyna bagly, ýöne mümkin boldugyça bu döwürleri gysgaltmaga synanyşýarys. Çekmegi haýyş edeniňizden soň, ýatyryp bolmajakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

 • Adaty status söwdagärleri üçin tassyklama 3 güne çekip biler.
 • Altyn statusy söwdagärleri üçin - 24 sagada çenli.
 • VIP statusy söwdagärleri üçin - 4 sagada çenli.

Bellik . Barlagdan geçmedik bolsaňyz, bu möhletler uzaldylyp bilner.

Islegiňizi has çalt tassyklamaga kömek etmek üçin, söwda dolanyşygy bilen işjeň bonusyň ýokdugyna göz ýetiriň.

Çekmek haýyşyňyz tassyklanansoň, töleg hyzmat üpjün edijiňize geçirýäris.

Adatça töleg prowaýderlerine töleg usulyňyza karz serişdeleri bermek üçin birnäçe minutdan 3 iş gününe çenli wagt gerek. Seýrek ýagdaýlarda milli baýramçylyklar, töleg üpjün edijiniň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 güne çekip biler.

7 günden köp garaşýan bolsaňyz, göni söhbetdeşlik arkaly habarlaşyň ýa-da [email protected] adresine ýazyň . Çekişiňizi yzarlamaga kömek ederis.


Çekmegiň iň pes we iň ýokary çägi näme?

Iň pes çykdajy çägi $ 10 / € 10 ýa-da hasabyňyzdaky walýutada 10 $ barabar.

Iň ýokary çykdajy mukdary:
 • Bir günde : 3000 $ / € 3000-den köp bolmaly däl ýa-da 3000 $ -a barabar mukdar.
 • Hepdede : 10,000 $ / € 10,000-den köp bolmaly däl ýa- da 10,000 $ -a barabar mukdar.
 • Aýda : 40,000 $ / € 40,000-den köp bolmaly däl ýa - da 40,000 $ -a barabar mukdar.
Bellik . Käbir ýagdaýlarda bu çäkler belli bir töleg üpjün edijilerine baglylykda birneme tapawutlanyp biler.


Maliýe serişdeleriniň yzyna alynmagy üçin näçe wagt gerek?

Pul serişdesini alanyňyzda, haýyşyňyz 3 basgançakdan geçýär:
 • Çekiş haýyşyňyzy tassyklaýarys we töleg üpjünçisine berýäris.
 • Töleg üpjün edijisi siziň puluňyzy yzyna alýar.
 • Puluňyzy alýarsyňyz
Üns beriň!

Adatça töleg prowaýderlerine töleg usulyňyza karz serişdeleri bermek üçin birnäçe minutdan 3 iş gününe çenli wagt gerek. Seýrek ýagdaýlarda milli baýramçylyklar, töleg üpjün edijiniň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 güne çenli wagt alyp biler, yzyna almak şertleri barada jikme-jik maglumat Müşderi şertnamasynyň 5.8-nji bölüminde görkezilýär.

Tassyklama döwri

Bize yzyna almak haýyşyny ibereniňizden soň, "Makullamak" statusy berilýär (käbir ykjam programma wersiýalarynda "Garaşylýar"). Çekiş haýyşlarynyň hemmesini mümkin boldugyça çalt tassyklamaga synanyşýarys. Bu amalyň dowamlylygy, ýagdaýyňyza bagly we “Geleşik taryhy” bölüminde görkezilýär.

1. Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň. Soňra "Geleşik taryhy" goýmasyna basyň. Jübi programmasy ulanyjylary üçin: çep tarapdaky menýuny açyň, “Balans” bölümini saýlaň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
2. Çekişiňize basyň. Geleşigiňizi tassyklamak möhleti görkeziler.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Islegiňiz gaty uzak wagtlap tassyklanan bolsa, “N günden köp garaşmak?” Basyp, biziň bilen habarlaşyň. (Jübi programmasyny ulanýanlar üçin “Aragatnaşyk goldawy” düwmesi). Meseläni anyklamaga we prosesi çaltlaşdyrmaga synanyşarys.

Gaýtadan işlemek döwri

Geleşigiňizi tassyklandan soň, has gaýtadan işlemek üçin töleg üpjünçisine geçirýäris. "Gaýtadan işlemek" statusy (käbir ykjam programma wersiýalarynda "Makullanan" statusy) berilýär.

Her töleg üpjünçisiniň öz işleýiş döwri bar. Ortaça amallary gaýtadan işlemegiň wagty (umuman alanyňda) we iň ýokary amallary gaýtadan işlemek wagty (az ýagdaýlarda degişli) maglumatlary tapmak üçin "Geleşik taryhy" bölümindäki goýumyňyza basyň.
Hasaby nädip açmaly we Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Islegiňiz gaty uzak wagtlap işlenýän bolsa, "N günden köp garaşmak?" (Jübi programmasyny ulanýanlar üçin “Aragatnaşyk goldawy” düwmesi). Çekişiňizi yzarlarys we serişdäňizi gysga wagtda almaga kömek ederis.

Bellik . Adatça töleg prowaýderlerine töleg usulyňyza karz serişdeleri bermek üçin birnäçe minutdan 3 iş gününe çenli wagt gerek. Seýrek ýagdaýlarda milli baýramçylyklar, töleg üpjün edijiniň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 güne çekip biler.
Thank you for rating.