Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly

Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Binomo-da, isleýşiňiz ýaly amal edip bilersiňiz, size ýeterlik wariant hödürlemäge çalyşýarys. Şeýle hem, ýurduňyza mahsus töleg usullarynyň we amallary gaýtadan işlemegiň wagtlaryny hödürleýäris.


Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly

Binomo-daky bank hasabyna serişdeleri nädip çykarmaly

Bank hasabyny yzyna almak diňe Hindistan, Indoneziýa, Türkiýe, Wýetnam, Günorta Afrika, Meksika we Päkistan banklary üçin elýeterlidir .

Binomo söwda hasabyňyz bilen serişdeleri yzyna almak üçin bank geçirimlerini nädip ulanyp boljakdygyny biliň.

1. Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň.

Jübi programmasynda:
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Täze “Android” programma wersiýasynda: platformanyň aşagyndaky “Profil” nyşanyna basyň. “Balans” goýmasyna basyň we “Yza çekmek” düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we yzyna almagyň usuly hökmünde “Bank geçirimini” saýlaň. Galan meýdanlary dolduryň (ähli zerur maglumatlary bank şertnamasynda ýa-da bank programmasynda tapyp bilersiňiz). "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Bellik . Adatça töleg üpjün edijilerini bank hasabyňyza karz serişdeleri üçin 1-den 3 iş gününe çenli wagt alýar. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli dynç alyş, bankyňyzyň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.

7 günden köp garaşýan bolsaňyz, göni söhbetdeşlikde habarlaşyň ýa-da [email protected] adresine ýazyň. Çekişiňizi yzarlamaga kömek ederis.

Binomodaky bank kartasyna serişdeleri nädip çykarmaly

Şahsy däl bank kartasyna serişdeleri çykaryň

Şahsy däl bank kartlary kartoçkanyň adyny görkezmeýär, ýöne şonda-da karz bermek we serişdeleri yzyna almak üçin ulanyp bilersiňiz.

Kartada näme diýilýändigine garamazdan (mysal üçin Momentum R ýa-da Kart eýesi), bank şertnamasynda görkezilişi ýaly kart eýesiniň adyny giriziň. Bank kartoçkalaryny yzyna almak diňe Ukrainada ýa-da Gazagystanda

berlen kartoçkalar üçin elýeterlidir . Şahsy däl bank kartasyna serişdeleri yzyna almak üçin şu ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz: 1. Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň. Jübi programmasynda: Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.


Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly

Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we yzyna almagyň usuly hökmünde “VISA / MasterCard / Maestro” -ny saýlaň. Gerekli maglumatlary dolduryň. Diňe goýum goýlan bank kartlaryna serişdeleri alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Bellik . Adatça, bank kartoçkaňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijiler 1-den 12 sagada çenli wagt alýar. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli dynç alyş, bankyňyzyň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.

7 günden köp garaşýan bolsaňyz, göni söhbetdeşlikde habarlaşyň ýa-da [email protected] adresine ýazyň . Çekişiňizi yzarlamaga kömek ederis.


Bank kartasyna serişdeleri çykaryň

Bank kartoçkalaryny yzyna almak diňe Ukrainada ýa-da Gazagystanda berlen kartoçkalar üçin elýeterlidir .

Bank kartasyna serişdeleri yzyna almak üçin şu ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz:

1. Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň. "Çekmek" düwmesine basyň.

Jübi programmasynda:
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we yzyna almagyň usuly hökmünde “VISA / MasterCard / Maestro” -ny saýlaň. Gerekli maglumatlary dolduryň. Diňe goýum goýlan bank kartlaryna serişdeleri alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Bellik . Adatça, bank kartoçkaňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijiler 1-den 12 sagada çenli wagt alýar. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli baýramçylyklar, bankyňyzyň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.

7 günden köp garaşýan bolsaňyz, göni söhbetdeşlikde habarlaşyň ýa-da @ binomo goldawyny ýazyň. com _
Çekişiňizi yzarlamaga kömek ederis.

Ukrainadaky VISA / MasterCard / Maestro arkaly serişdeleri alyň

Bank kartaňyza serişdeleri yzyna almak üçin şu ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz:

1. Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň.

Jübi programmasynda:
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we yzyna almagyň usuly hökmünde “VISA / MasterCard / Maestro” -ny saýlaň. Diňe goýum goýlan bank kartlaryna serişdeleri alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Bellik . Adatça, bank kartoçkaňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijiler 1-den 12 sagada çenli wagt alýar. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli dynç alyş, bankyňyzyň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.


Gazagystanda VISA / MasterCard / Maestro arkaly serişdeleri alyň

Bank kartaňyza serişdeleri yzyna almak üçin şu ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz:

1. Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň.

Jübi programmasynda:
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we yzyna almagyň usuly hökmünde “VISA / MasterCard / Maestro” -ny saýlaň. Diňe goýum goýlan bank kartlaryna serişdeleri alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Bellik . Adatça, bank kartoçkaňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijiler 1-den 12 sagada çenli wagt alýar. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli dynç alyş, bankyňyzyň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.

Binomo-da elektron gapjyk arkaly serişdeleri nädip yzyna almaly

Elektron tölegler, tizligi we ulanyja amatlylygy sebäpli aşa meşhur bolýar. Nagt däl tölegler wagt tygşytlaýar we ýerine ýetirmek gaty aňsat. Aşakda elektron tölegleriň üsti bilen yzyna almak üçin gollanma bar.

Perfect Money arkaly serişdeleri yzyna alyň

1. Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň.

Jübi programmasynda:
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we yzyna almak usuly hökmünde “Perfect Money” saýlaň. Diňe goýum goýan gapjyklaryňyza diňe pul alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Bellik . Adatça, elektron gapjygyňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijilerine 1 sagada çenli wagt gerek. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli dynç alyş, töleg üpjün edijiňiziň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.

Skrill arkaly serişdeleri alyň

1. Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň.

Jübi programmasynda:
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we çykarmak usuly hökmünde “Skrill” -i saýlaň we e-poçta salgyňyzy dolduryň. Diňe goýum goýan gapjyklaryňyza diňe pul alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Bellik . Adatça, elektron gapjygyňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijilerine 1 sagada çenli wagt gerek. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli dynç alyş, töleg üpjün edijiňiziň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.

ADV nagt serişdeleri bilen serişdeleri alyň

1. Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň.

Jübi programmasynda:
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.

2. Töleg mukdaryny giriziň we çykarmak usuly hökmünde “ADV nagt” saýlaň. Diňe goýum goýan gapjyklaryňyza diňe pul alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.

3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Bellik. Adatça, elektron gapjygyňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijilerine 1 sagada çenli wagt gerek. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli dynç alyş, töleg üpjün edijiňiziň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Maliýe serişdeleriniň yzyna alynmagy üçin näçe wagt gerek?

Pul serişdesini alanyňyzda, haýyşyňyz 3 basgançakdan geçýär:
 • Çekiş haýyşyňyzy tassyklaýarys we töleg üpjünçisine berýäris.
 • Töleg üpjün edijisi siziň puluňyzy yzyna alýar.
 • Puluňyzy alýarsyňyz
Üns beriň!

Adatça töleg prowaýderlerine töleg usulyňyza karz serişdeleri bermek üçin birnäçe minutdan 3 iş gününe çenli wagt gerek. Seýrek ýagdaýlarda milli baýramçylyklar, töleg üpjün edijiniň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 güne çenli dowam edip biler, yzyna almak şertleri barada jikme-jik maglumat Müşderi şertnamasynyň 5.8-sinde görkezilýär.

Tassyklama döwri

Bize yzyna almak haýyşyny ibereniňizden soň, "Makullamak" statusy berilýär (käbir ykjam programma wersiýalarynda "Garaşylýar"). Çekiş haýyşlarynyň hemmesini mümkin boldugyça çalt tassyklamaga synanyşýarys. Bu amalyň dowamlylygy, ýagdaýyňyza bagly we “Geleşik taryhy” bölüminde görkezilýär.

1. Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň. Soňra "Geleşik taryhy" goýmasyna basyň. Jübi programmasy ulanyjylary üçin: çep tarapdaky menýuny açyň, “Balans” bölümini saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
2. Çekişiňize basyň. Geleşigiňizi tassyklamak möhleti görkeziler.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Islegiňiz gaty uzak wagtlap tassyklanan bolsa, "N günden köp garaşmak?" Basyp, biziň bilen habarlaşyň. (Jübi programmasyny ulanýanlar üçin “Aragatnaşyk goldawy” düwmesi). Meseläni anyklamaga we prosesi çaltlaşdyrmaga synanyşarys.

Gaýtadan işlemek döwri

Geleşigiňizi tassyklandan soň, has gaýtadan işlemek üçin töleg üpjünçisine geçirýäris. Oňa “Gaýtadan işlemek” statusy berilýär (käbir ykjam programma wersiýalarynda “Makullanan” status).

Her töleg üpjünçisiniň öz işleýiş döwri bar. Ortaça amallary gaýtadan işlemegiň wagty (umuman alanyňda) we iň ýokary amallary gaýtadan işlemek wagty (az ýagdaýlarda degişli) maglumatlary tapmak üçin "Geleşik taryhy" bölümindäki goýumyňyza basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Islegiňiz gaty uzak wagtlap işlenýän bolsa, "N günden köp garaşmak?" (Jübi programmasyny ulanýanlar üçin “Aragatnaşyk goldawy” düwmesi). Çekişiňizi yzarlarys we serişdäňizi gysga wagtda almaga kömek ederis.

Bellik . Adatça, töleg usulyňyza karz serişdeleri üçin birnäçe minutdan 3 iş gününe çenli töleg üpjün edijiler gerek. Seýrek ýagdaýlarda milli baýramçylyklar, töleg üpjün edijiniň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 güne çekip biler.


Näme üçin pul talap edenimden soň pul alyp bilemok?

Yza çekilmegini haýyş edeniňizde, ilki bilen, Goldaw toparymyz tarapyndan tassyklanýar. Bu amalyň dowamlylygy hasabyňyzyň ýagdaýyna bagly, ýöne mümkin boldugyça bu döwürleri gysgaltmaga synanyşýarys. Çekmegi haýyş edeniňizden soň, ýatyryp bolmajakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

 • Adaty status söwdagärleri üçin tassyklama 3 güne çekip biler.
 • Altyn statusy söwdagärleri üçin - 24 sagada çenli.
 • VIP statusy söwdagärleri üçin - 4 sagada çenli.

Bellik . Barlagdan geçmedik bolsaňyz, bu möhletler uzaldylyp bilner.

Islegiňizi has çalt tassyklamaga kömek etmek üçin, söwda dolanyşygy bilen işjeň bonusyň ýokdugyna göz ýetiriň.

Çekmek haýyşyňyz tassyklanansoň, töleg hyzmat üpjün edijiňize geçirýäris.

Adatça, töleg usulyňyza karz serişdeleri üçin birnäçe minutdan 3 iş gününe çenli töleg üpjün edijiler gerek. Seýrek ýagdaýlarda milli baýramçylyklar, töleg üpjün edijiniň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 güne çekip biler.

7 günden köp garaşýan bolsaňyz, göni söhbetdeşlik arkaly habarlaşyň ýa-da [email protected] adresine ýazyň . Çekişiňizi yzarlamaga kömek ederis.

Pul tölemek üçin haýsy töleg usullaryny ulanyp bilerin?

Bank kartaňyza, bank hasabyňyza, elektron gapjygyňyza ýa-da kripto-gapjygyňyza pul alyp bilersiňiz .

Şeýle-de bolsa, kadadan çykmalar az. Bank kartasyna

gönüden-göni pul almak diňe Ukrainada ýa-da Türkiýede berlen kartoçkalar üçin elýeterlidir . Bu ýurtlardan däl bolsaňyz, bank hasabyňyzy, elektron gapjygyňyzy ýa-da kripto-gapjygyňyzy alyp bilersiňiz. Kartlar bilen baglanyşykly bank hasaplaryny ulanmagy maslahat berýäris. Şeýlelik bilen, serişdeler bank kartaňyza berler. Bankyňyz Hindistanda , Indoneziýada, Türkiýede, Wýetnamda, Günorta Afrikada, Meksikada we Pakistanda bolsa, bank hasabyny yzyna almak mümkin. Elektron gapjyklara pul goýumy goýlan her bir söwdagär üçin elýeterlidir.


Çekmegiň iň pes we iň ýokary çägi näme?

Iň pes çykaryş çägi $ 10 / € 10 ýa-da hasabyňyzdaky walýutada 10 $ barabar.

Iň ýokary çykdajy mukdary:
 • Bir günde : 3000 $ / € 3000-den köp bolmaly däl ýa-da 3000 $ -a barabar mukdar.
 • Hepdede : 10,000 $ / € 10,000-den köp bolmaly däl ýa- da 10,000 $ -a barabar mukdar.
 • Aýda : 40,000 $ / € 40,000-den köp bolmaly däl ýa - da 40,000 $ -a barabar mukdar.
Bellik . Käbir ýagdaýlarda bu çäkler belli bir töleg üpjün edijilerine baglylykda birneme tapawutlanyp biler.

Binomoda nädip goýmaly

Goýum ýa-da söwda hasaby doldurmak dürli usullar bilen elýeterlidir. Elýeterliligiň esasy ölçegi müşderiniň sebiti, şeýle hem platformadaky tölegleri kabul etmegiň häzirki sazlamalary.


Binomoda bank geçirmesi arkaly nädip goýum goýmaly

Binomo hasabyňyzy bank geçirmesi bilen mugt dolduryp bilersiňiz.


PicPay

1. Ekranyň ýokarky sag burçundaky "Goýum" düwmesini basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
2. countryurdy saýlaň we “PicPay” töleg usulyny saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny giriziň we "Goýum" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
4. Töleg üpjün edijiniň sahypasyna awtomatiki usulda ugrukdyrylarsyňyz. Şahsy maglumatlaryňyzy giriziň: adyňyz, CPF, CEP, e-poçta salgyňyz we telefon belgiňiz. "Tassykla" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
5. QR kody dörediler. PicPay programmaňyz bilen skanirläp bilersiňiz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
6. “PicPay” programmaňyzy açyň, “QR kody” basyň. Kody öňki ädimden skanirläň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
7. Töleg usulyny saýlaň we “Pagar” düwmesine basyň. Bank karta maglumatlaryňyzy giriziň, “Dowam et” düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
8. PicPay parolyňyzy giriziň we "Dowam et" düwmesine basyň. Tölegiňiziň tassyklamasyny görersiňiz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
9. Geleşigiňiziň ýagdaýyny barlamak üçin, "Geleşik taryhy" goýmasyna gaýdyp, ýagdaýyny yzarlamak üçin goýumyňyza basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly

Itau

1. Ekranyň ýokarky sag burçundaky "Goýum" düwmesini basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
2. countryurdy saýlaň we “Itau” töleg usulyny saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny giriziň we "Goýum" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
4. Töleg üpjün edijiniň sahypasyna awtomatiki usulda ugrukdyrylarsyňyz. Bradesco saýlaň we şahsy maglumatlaryňyzy giriziň: adyňyz, CPF, CEP, e-poçta salgyňyz we telefon belgiňiz. "Tassykla" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
5. PIX açaryna üns beriň. Bu sahypany entek ýapmaň, tölegi kwitansiýany göçürip alyp bilersiňiz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
6. Itau programmaňyza giriň. “PIX” menýusyna basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
7. “Transferir” -e basyň we 5-nji ädimden PIX düwmesini - e-poçta salgysyny giriziň. “Dowam et” düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
8. Goýumyň jeminiň dogrudygyny ýa-da ýokdugyny barlaň we “Dowam et” düwmesine basyň. Paymenthli töleg maglumatlarynyň dogrudygyna göz ýetiriň we “Pagar” düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
9. Goýumyň mukdaryny giriziň, hasabyň görnüşini saýlaň we "Dowam et" düwmesine basyň.

10. Sene saýlaň we "Dowam et" düwmesine basyň.

11. Hemme zadyň dogrudygyny barlaň we "Tassykla" düwmesine basyň. Soňra howpsuzlyk koduňyzy giriziň.

12. Töleg doly. Kwitansyň skrinshotyny alyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
13. 5-nji ädimden sahypa gaýdyp, "Subutnama ibermek üçin şu ýere basyň" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
14. Bank maglumatlaryňyzy giriziň we kwitansiýaňyzy ýüklemek üçin "Uploadükle" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
15. Geleşigiňiziň ýagdaýyny barlamak üçin, "Geleşik taryhy" goýmasyna gaýdyp, ýagdaýyny yzarlamak üçin goýumyňyza basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly

Boleto Rapido

1. Ekranyň ýokarky sag burçundaky "Goýum" düwmesini basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
2. “” urt ”bölüminde Braziliýany saýlaň we“ Boleto Rapido ”töleg usulyny saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny giriziň we "Goýum" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
4. Töleg üpjün edijiniň sahypasyna awtomatiki usulda ugrukdyrylarsyňyz. Şahsy maglumatlaryňyzy giriziň: adyňyz, CPF, CEP, e-poçta salgyňyz we telefon belgiňiz. "Tassykla" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
5. “PDF-i ýatda saklamak” düwmesine basyp, Boletony göçürip alyp bilersiňiz. Ora-da ştrih koduny bank programmaňyz bilen skanirläp ýa-da kody göçürip bilersiňiz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
6. Bank hasaby programmaňyza giriň we "Pagamentos" -a basyň. Kody kameraňyz bilen skanirläň. Şeýle hem, “Digitar Números” -a basyp, Boleto belgilerini el bilen goýup bilersiňiz. Boleto belgilerini skanirläniňizde ýa-da salanyňyzda, tassyklama sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz. Informationhli maglumatlaryň dogrudygyny barlaň we “Tassyklamak” düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
7. Jeminiň dogrudygyny barlaň we “Próximo” düwmesine basyň. Geleşigi tamamlamak üçin “Finalizar” düwmesine basyň. Soňra geleşigi tassyklamak üçin 4 sanly PIN-i giriziň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
8. Geleşigiňiziň ýagdaýyny barlamak üçin, "Geleşik taryhy" goýmasyna gaýdyp, ýagdaýyny yzarlamak üçin goýumyňyza basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly

Pagsmile

1. Ekranyň ýokarky sag burçundaky "Goýum" düwmesini basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
2. countryurdy saýlaň we töleg usullaryndan birini saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny giriziň we "Goýum" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
4. Töleg üpjün edijiniň sahypasyna awtomatiki usulda ugrukdyrylarsyňyz. Boleto Rápido we Lotérica arkaly tölegler üçin şahsy maglumatlaryňyzy giriziň: adyňyz, CPF, CEP, e-poçta salgyňyz we telefon belgiňiz. “Tassyklamak” düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
5. PicPay ýa-da ekranda saýlap boljak aşakdaky banklaryň biri bolan Itaú, Santander, Bradesco e Caixa arkaly tölegler üçin şahsy maglumatlaryňyzy giriziň: adyňyz, CPF, e-poçta salgyňyz we telefon belgiňiz. “Tassyklamak” düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
6. Boleto Rápido ulanyp, tölegi gutarmak üçin “Salavar PDF” -e basyp, Boletony göçürip alyň. Ora-da ştrih koduny bank programmaňyz bilen skanirläp ýa-da kody göçürip bilersiňiz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
7. “Lotérica” -ny ulanyp, tölegi tamamlamak üçin “Código de convênio” we “Número de CPF / CNPJ” belliklerini alyň we töleg tölemek üçin iň ýakyn “Loterika” gidiň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
8. PicPay arkaly tölegi tamamlamak üçin, QR kody dörediljekdigine üns bermegiňizi haýyş edýäris. “PicPay” programmasy bilen bu baglanyşykda ädimme-ädim gollanma ulanyp skanirläp bilersiňiz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
9. Bank Transferini ulanyp, tölegi gutarmak üçin PIX açaryna üns bermegiňizi haýyş edýäris. Bu sahypany entek ýapmaň, tölegi kwitansiýany göçürip alyp bilersiňiz. Ondan soň, Itaú, Santander, Bradesco we Caixa arkaly goýumlary nädip doldurmalydygy barada ädimme-ädim gollanmany görmek üçin bankyň adyna basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
10. Geleşigiňiziň ýagdaýyny barlamak üçin, "Geleşik taryhy" goýmasyna gaýdyp, ýagdaýyny yzarlamak üçin goýumyňyza basyň. 11. Soraglaryňyz bar bolsa, söhbetdeşligimiz, telegramma: Binomo goldaw topary, şeýle hem e-poçta salgymyz: [email protected]
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
arkaly habarlaşmakdan çekinmäň.

Santander

1. Ekranyň ýokarky sag burçundaky "Goýum" düwmesini basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
2. countryurdy saýlaň we “Santander” töleg usulyny saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny giriziň we "Goýum" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
4. Töleg üpjün edijiniň sahypasyna awtomatiki usulda ugrukdyrylarsyňyz. Bradesco saýlaň we şahsy maglumatlaryňyzy giriziň: adyňyz, CPF, CEP, e-poçta salgyňyz we telefon belgiňiz. "Tassykla" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
5. PIX açaryna üns beriň. Bu sahypany entek ýapmaň, tölegi kwitansiýany göçürip alyp bilersiňiz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
6. Santander hasabyňyza giriň. “PIX” menýusyna basyň we “Geçirmek” düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
7. “Pix e Transferências” saýlaň. Soňra “Fazer uma transferência” saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
8. Bank geçirimini geçirmek üçin hasap maglumatlaryny dolduryň. “Dowam et” düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
9. Töleg gutardy. “Salvar en PDF” düwmesine basyp kwitansiýany ýazdyryň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
10. 5-nji ädimden sahypa gaýdyp, "Subutnama ibermek üçin şu ýere basyň" düwmesine basyň. Bank maglumatlaryňyzy giriziň we kwitansiýaňyzy ýüklemek üçin "Uploadükle" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
11. Geleşigiňiziň ýagdaýyny barlamak üçin, "Geleşik taryhy" goýmasyna gaýdyp, ýagdaýyny yzarlamak üçin goýumyňyza basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly

Binomoda bank kartoçkasy arkaly nädip goýmaly

Binomo hasabyňyzy maliýeleşdirmek üçin size berlen islendik bank kartasyny ulanyp bilersiňiz. Şahsylaşdyrylan ýa-da şahsylaşdyrylmadyk kartoçka (kartoçkanyň ady bolmasa), hasabyňyzyň ulanýan kartasyndan tapawutly walýuta kartoçkasy bolup biler.

Köplenç serişdeler bir sagadyň içinde ýa-da bada-bat karz berilýär . Emma, ​​käwagt töleg hyzmat üpjün edijiňize baglylykda has köp wagt alyp biler. Binomo goldawyna ýüz tutmazdan ozal ýurduňyz we kartoçka markasy üçin tölegleri gaýtadan işlemegiň wagtyny barlaň.

Binomo-a ilkinji goýumyňyzy goýýan bolsaňyz, bu proses bilen tanyşmak we hemme zadyň dogry işleýändigine göz ýetirmek üçin ilki bilen az mukdarda pul iberip görüň.

Arap ýurtlarynda Visa / Mastercard / Maestro arkaly goýum

1. Sag ýokarky burçdaky "Goýum" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
2. “andurduň” bölüminde öz ýurduňyzy saýlaň we “Wiza”, “Mastercard / Maestro” usulyny saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
4. Bank karta maglumatlaryňyzy dolduryň we "Töleg" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
5. SMS habarynda alnan bir gezeklik parol kody bilen tölegi tassyklaň.

6. Töleg üstünlikli bolsa, tölegiň mukdary, senesi we amal belgisi bilen indiki sahypa ugrukdyrylarsyňyz:
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly

Gazagystanda Visa / Mastercard / Maestro arkaly goýum

1. Sag ýokarky burçdaky "Goýum" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
2. "Sountry" bölüminde "Gazagystan" -y saýlaň we "Visa / Mastercard / Maestro" usulyny saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
4. Bank karta maglumatlaryňyzy dolduryň we "Töleg" düwmesine basyň.

Kartyňyz Kaspi Bank tarapyndan berlen bolsa, ykjam programmada internetde töleg opsiýasyny işjeňleşdirendigiňizi we öz çägiňize ýetmändigiňizi anyklaň. Şeýle hem, ykjam programmaňyzda çäkleri giňeldip bilersiňiz.

Şeýle hem, bankyňyz geleşigi ret edip biler, munuň öňüni almak üçin şu maglumatlary ýerine ýetiriň:
1. Bankyňyzda kezzapçylykda şübhelenýän bolsa, amaldan ýüz öwürýär.
2. Soňra kartyňyzdan tötänleýin mukdar (50-den 99 teňňe) hasaplanýar.
3. Karz berlen mukdary girizmegi sorarsyňyz. SMS-den mukdary ykjam programma giriziň.
4. Eger mukdar dogry bolsa, onda siz ak sanawyň içine girersiňiz.
5. Karz berlen pul karta gaýtarylar.
6. Indiki töleg üstünlikli bolar.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
5. Geleşigi tamamlamak üçin bankyňyzdan bir gezek parol giriziň.

6. Töleg üstünlikli bolsa, tölegiň mukdary, senesi we amal belgisi bilen indiki sahypa ugrukdyrylarsyňyz:
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly

Ukrainadaky Visa / Mastercard / Maestro arkaly goýum

1. Sag ýokarky burçdaky "Goýum" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
2. "Sountry" bölüminde "Ukraina" -ny saýlaň we ulanýan usulyňyza baglylykda "Mastercard / Maestro" ýa-da "Visa" usulyny saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
4. Bank karta maglumatlaryňyzy dolduryň we "Töleg" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
5. SMS habarynda alnan bir gezeklik parol kody bilen tölegi tassyklaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
6. Töleg üstünlikli bolsa, tölegiň mukdary, senesi we amal belgisi görkezilen indiki sahypa ugrukdyrylar:
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly

Hindistanda Visa / Mastercard / Rupay arkaly goýum

1. Ekranyň ýokarky sag burçundaky "Goýum" düwmesini basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
2. “” urt ”bölüminde“ Hindistan ”-ny saýlaň we“ Wiza ”töleg usulyny saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny, telefon belgiňizi giriziň we "Goýum" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
4. Kart maglumatlaryňyzy giriziň we "Töleg" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
5. Jübi belgiňize iberilen bir gezeklik paroly (OTP) giriziň we "Iber" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
6. Tölegiňiz üstünlikli boldy.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
7. Geleşigiň ýagdaýyny "Geleşik taryhy" goýmasynda barlap bilersiňiz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly

Türkiýede Visa / Mastercard / Maestro arkaly goýum

Diňe şu töleg usulyny ulanyp bilersiňiz:

 • Türk raýatlygy (doly şahsyýetnamasy bilen);
 • Türk IP adresini ulanyň;

Rememberadyňyzda saklaň!

 • Günde bary-ýogy 5 üstünlikli amal edip bilersiňiz;
 • Başga birini etmek üçin geleşik edeniňizden soň 30 minut garaşmaly bolarsyňyz.
 • Hasabyňyzy doldurmak üçin diňe 1 türk şahsyýetini ulanyp bilersiňiz.


Beýleki töleg usullaryny hem ulanyp bilersiňiz.

1. Ekranyň sag ýokarky burçundaky “Goýum” düwmesini basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
2. “” urt ”bölüminde“ Türkiýe ”saýlaň we“ Visa / Mastercard / Maestro ”töleg usulyny saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny saýlaň, familiýaňyzy we familiýaňyzy giriziň we "Goýum" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
4. Kart maglumatlaryňyzy dolduryň we “atatyr” düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
5. Jübi telefonyňyza kodly SMS iberiler. Kody giriziň we "Onay" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
6. Tölegiňiz üstünlikli boldy. Awtomatiki usulda indiki sahypa ugrukdyrylarsyňyz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
7. "Siteye Geri Dön" düwmesine basyp, Binomo gaýdyp bilersiňiz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
8. Geleşigiňiziň ýagdaýyny barlamak üçin "Geleşik taryhy" goýmasyna giriň we ýagdaýyny yzarlamak üçin goýumyňyza basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly

Binomoda elektron gapjyk arkaly nädip goýmaly

Binomo hasabyňyzy doldurmak üçin birnäçe kran gerek:

AstroPay kartoçkasy

1. Ekranyň ýokarky sag burçundaky "Goýum" düwmesini basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
2. “” urt ”bölüminde öz ýurduňyzy saýlaň we“ AstroPay ”töleg usulyny saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny giriziň we "Goýum" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
4. “Mende eýýäm AstroPay kartoçkasy bar” düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
5. AstroPay kart maglumatyňyzy (kart belgisi, möhleti we tassyklama kody) giriziň. Soňra "Goýumy tassyklamak" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
6. Goýumyňyz üstünlikli işlenildi “Dolphin Corp-a gaýdyp” basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
7. Goýumyňyz tassyklandy "Söwda etmegi dowam etdir" -e basyň.

8. Geleşigiňiziň ýagdaýyny barlamak üçin ekranyň sag ýokarky burçundaky "Goýum" düwmesine basyň we "Geleşik taryhy" goýmasyna basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
9. Depositionagdaýyny yzarlamak üçin goýumyňyza basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly

Advcash

1. Sag ýokarky burçdaky "Goýum" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
2. “ounturt” bölüminde öz ýurduňyzy saýlaň we “Advcash” usulyny saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
4. “Advcash” töleg usulyna ugrukdyrylarsyňyz, “Töle git” düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
5. Advcash hasabyňyzyň e-poçta salgysyny, parolyny giriziň we "Adv-a gir" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly

6. Advcash hasabyňyzyň walýutasyny saýlaň we "Dowam et" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
7. "Tassykla" düwmesine basyp, geçirişiňizi tassyklaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
8. Geleşigiňizi tassyklamak e-poçtaňyza iberiler. E-poçta gutyňyzy açyň we goýumy doldurmak üçin tassyklaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
9. Tassyklanylandan soň üstünlikli geleşik hakda bu habary alarsyňyz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
10. Tamamlanan tölegiň jikme-jikliklerini alarsyňyz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
11. Goýum amalyňyzy tassyklamak, hasabyňyzdaky "Geleşik taryhy" sahypasynda bolar.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly

Skrill

1. Sag ýokarky burçdaky "Goýum" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
2. “ounturt” bölüminde öz ýurduňyzy saýlaň we “Skrill” usulyny saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny saýlaň we "Goýum" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
4. Binomo Skrill hasaby e-poçta salgysyny göçürmek üçin "Göçürmek" düwmesine basyň. Soňra "Indiki" düwmesine basyň.
Ora-da GIF görkezmesini almak üçin "Nädip goýum goýmaly" düwmesine basyp bilersiňiz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
5. Skrill geleşik ID-sini girizmeli. Munuň üçin Skrill hasabyňyzy açyň we adresi göçüren Binomo hasabyňyza pul iberiň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly

5.1 Skrill hasabyňyzy açyň, "Iber" düwmesine basyň we "Skrill to Skrill" opsiýasyny saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
5.2 Öň göçüren Binomo e-poçta salgyňyzy goýuň we "Dowam et" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
5.3 Iberjek mukdaryňyzy giriziň we "Dowam et" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
5.4 Dowam etmek üçin "Tassyklamak" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
5.5 PIN kody giriziň we "Tassyklamak" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
5.6 Iberilen pul. Indi geleşik ID-ni göçürmeli, Geleşikler sahypasyna eýermeli.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
5.7 Binomo hasabyna iberen amalyňyzy saýlaň we amal belgisini göçüriň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
6. Binomo sahypasyna gaýdyp, amal belgisini gutujyga goýuň. Soňra "Tassykla" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
7. Goýum amalyňyzyň tassyklamasy peýda bolar. Goýumyňyz baradaky maglumatlar hasabyňyzdaky “Geleşik taryhy” sahypasynda bolar.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly

Ajaýyp pul

1. Sag ýokarky burçdaky "Goýum" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
2. "Sountry" bölümini saýlaň we "Kämil pul" usulyny saýlaň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny giriziň. Soňra "Goýum" düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
4. Agzaňyzyň şahsyýetini, parolyny we Týuring belgisini giriziň, soňra "Öňünden töleg" düwmesine basyň. "Düwme.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
5. Gaýtadan işlemek tölegi alynýar. Tölegi gaýtadan işlemek üçin" Tölegi tassyklamak "düwmesine basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
6. Töleg jikme-jiklikleri bilen töleg tassyklamasyny alarsyňyz.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
7. Amalyňyz üstünlikli. Töleg gutarandan soň, töleg üçin kwitansiýany berer.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Size pul ibermek ygtybarlymy?

Binomo platformasyndaky "Kassir" bölümini goýsaňyz (sagyň ýokarky burçundaky "Depozit" düwmesi) goýsaňyz, bütinleý howpsuz. Diňe 3-D Secure ýa-da Visa tarapyndan ulanylýan PCI standarty ýaly howpsuzlyk we şahsy maglumatlary goramak ülňülerine laýyk gelýän ynamdar töleg hyzmatlary üpjün edijiler bilen hyzmatdaşlyk edýäris.

Käbir ýagdaýlarda, goýum goýanyňyzda, hyzmatdaşlarymyzyň web sahypalaryna ugrukdyrylar. Alada etme. "Kassir" arkaly goýum goýsaňyz, şahsy maglumatlaryňyzy doldurmak we CoinPayments ýa-da beýleki töleg hyzmatlaryny üpjün edijilere pul ibermek doly ygtybarly.


Goýumym geçmedi, men näme etmeli?

Şowsuz tölegleriň hemmesi şu kategoriýalara degişlidir:

 • Pul kartyňyzdan ýa-da gapjygyňyzdan alynmady. Aşakdaky akym çyzgysy bu meseläni nädip çözmelidigini görkezýär.

Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly

 • Pul serişdeleri debet edildi, ýöne Binomo hasabyna berilmedi. Aşakdaky akym çyzgysy bu meseläni nädip çözmelidigini görkezýär.

Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Birinji ýagdaýda, "Geleşik taryhynda" goýumyňyzyň ýagdaýyny barlaň.

Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň. Soňra "Geleşik taryhy" goýmasyna basyň.
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
Jübi programmasynda: Çep tarap menýusyny açyň, "Balans" bölümini saýlaň.

Goýumyňyzyň ýagdaýy “ Garaşylýan ” bolsa, şu ädimleri ýerine ýetiriň:

1. Töleg usulyňyzy kömek merkeziniň Depozit bölüminde nädip goýmalydygy baradaky görkezmäni barlaň.

2. Tölegiňizi gaýtadan işlemek iş gününe garanyňda has köp dowam edýän bolsa , meseläni görkezmek üçin bankyňyz ýa-da sanly gapjyk üpjün edijiňiz bilen habarlaşyň.

3. Töleg üpjün edijiňiz hemme zadyň tertiplidigini aýdýan bolsa-da, serişdäňizi almadyk bolsaňyz, [email protected] ýa-da göni söhbetdeşlikde bize ýüz tutuň. Bu meseläni çözmäge kömek ederis.

Goýumyňyzyň ýagdaýy “ ret edildi ” ýa-da “ roralňyşlyk ” bolsa, şu ädimleri ýerine ýetiriň:

1. ret edilen goýumy basyň. Käbir ýagdaýlarda aşakdaky mysaldaky ýaly ret etmegiň sebäbi görkezilýär. (Sebäbi görkezilmedik bolsa ýa-da nädip düzedip boljakdygyny bilmeseňiz, 4-nji ädime geçiň)
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
2. Meseläni çözüň we töleg usulyňyzy iki gezek barlaň. Möhletiniň gutarmaýandygyna göz ýetiriň, ýeterlik serişdäňiz bar we adyňyzy we SMS tassyklama kody goşmak bilen ähli zerur maglumatlary dogry girizdiňiz. Şeýle hem, kömek merkeziniň goýum bölüminde töleg usulyňyzy nädip goýmalydygy baradaky görkezmäni barlamagy maslahat berýäris.

3. Goýum haýyşyňyzy gaýtadan iberiň.

4. thehli jikme-jiklikler dogry bolsa-da, siz henizem pul geçirip bilmersiňiz ýa-da ret etmegiň sebäbi görkezilmese, [email protected] ýa -da göni söhbetdeşlik arkaly bize ýüz tutuň. Bu meseläni çözmäge kömek ederis. Ikinji ýagdaýda, kartoçkaňyzdan ýa-da gapjygyňyzdan pul berlende, ýöne iş gününiň dowamynda

almarsyňyz ,goýumyňyzy yzarlamak üçin tölegi tassyklamaly bolarys.

Goýumyňyzy Binomo hasabyňyza geçirmäge kömek etmek üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

1. Tölegiňiziň tassyklamasyny ýygnaň. Bank hasabaty ýa-da bank programmasyndan ýa-da onlaýn hyzmatdan skrinshot bolup biler . Adyňyz we familiýaňyz, kartoçka ýa-da gapjyk belgiňiz, tölegiň mukdary we öndürilen senesi görünmeli.

2. Binomo-da şol tölegiň amal belgisini ýygnaň. Geleşik belgisini almak üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

 • "Geleşik taryhy" bölümine geçiň.

 • Hasabyňyza berilmedik goýumy basyň.

Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly

 • "Geleşigi göçürmek" düwmesine basyň. Indi ony bize ýazyp bilersiňiz.

Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
3. Tölegiň tassyklamasyny we amal belgisini [email protected] ýa-da göni ýaýlymda iberiň. Meseläni gysgaça düşündirip bilersiňiz.

Alada etme, tölegiňizi yzarlamaga we mümkin boldugyça çalt hasabyňyza geçirmäge kömek ederis.

Maliýe hasabyma goýulmagy üçin näçe wagt gerek?

Goýum goýanyňyzda, " Garaşylýan " statusy berilýär . Bu ýagdaý, töleg üpjün edijiniň indi amalyňyzy gaýtadan işleýändigini aňladýar. Her üpjün edijiniň öz işleýiş döwri bar. Garaşylýan goýumyňyz üçin ortaça we iň ýokary

amallary gaýtadan işlemegiň wagty barada maglumat tapmak üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň : 1. Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyzy basyň we menýudaky “ Kassir ” goýmasyny saýlaň. Soňra "Geleşik taryhy" goýmasyna basyň. Jübi programmasy ulanyjylary üçin : çep tarapdaky menýuny açyň, “Balans” bölümini saýlaň. 2. Geleşigiňiziň gaýtadan işleniş möhletini bilmek üçin goýumyňyza basyň.dep_2.png Bellik
Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly

Binomoda nädip pul çykarmaly we goýum goýmaly
. Adatça, töleg üpjün edijileri ähli goýumlary birnäçe sagadyň dowamynda gaýtadan işleýärler. Geleşigi gaýtadan işlemegiň iň ýokary wagty seýrek bolup, köplenç milli baýramçylyklar, töleg üpjün edijiniň düzgünleri we ş.m.


Goýum üçin töleg alýarsyňyzmy?

Binomo hiç wagt pul goýmak üçin hiç hili töleg ýa-da komissiýa almaýar. Munuň düýbünden tersi: hasabyňyzy doldurmak üçin bonus alyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, käbir töleg hyzmatyny üpjün edijiler tölegleri ulanyp bilerler, esasanam Binomo hasabyňyz we töleg usulyňyz dürli walýutalarda bolsa.

Geçiriş tölegleri we konwersiýa ýitgileri, töleg üpjün edijiňize, ýurduňyza we walýutanyňyza baglylykda üýtgeýär. Adatça üpjün edijileriň web sahypasynda görkezilýär ýa-da geleşik tertibi wagtynda görkezilýär.


Haçan-da serişdeler meniň hasabyma berler?

Töleg ulgamlarynyň köpüsi, tassyklamalar alnandan soň ýa-da iş gününiň içinde amallary derrew işleýär. Bularyň hemmesi däl, her ýagdaýda-da däl. Hakyky tamamlama wagty töleg üpjünçisine baglydyr. Adatça, şertler üpjün edijileriň web sahypasynda görkezilýär ýa-da geleşik tertibi wagtynda görkezilýär.

Tölegiňiz 1-den gowrak iş güni üçin "Garaşylýan" bolup galsa ýa-da tamamlanan bolsa, ýöne serişdeler hasabyňyza girmedik bolsa, [email protected] ýa-da göni söhbetdeşlikde habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris .

Thank you for rating.