Binomo hasaby nädip ýapmaly we bloklamaly?

Binomo hasaby nädip ýapmaly we bloklamaly?


Binomo hasaby nädip ýapmaly?

Ilki bilen, Binomo hasabyny ýapmak kararyna gelmegiňiziň dürli sebäpleri bolup biler we Binomo-dan alýan hatlaryňyzdan bizar bolanyňyz üçin Binomo hasaby ýapmak islärsiňiz. Şeýle bolsa, diňe Binomo-dan e-poçta almak islemeýärsiňiz, diňe binomo poçta sanawyndan abunalyk edip bilersiňiz.
Binomo hasaby nädip ýapmaly we bloklamaly?
Aslynda Binomo hasabyňyzy ýapmak isleýän bolsaňyz, aşakdaky ädimleri ýerine ýetirmeli:

Profil suratyňyza basyň.

Şahsy maglumat bölümine geçiň.
Binomo hasaby nädip ýapmaly we bloklamaly?
Aşak aýlaň we "Hasaby blokirlemek" düwmesine basyň.
Binomo hasaby nädip ýapmaly we bloklamaly?
Parolyňyzy giriziň we "Hasaby blokirlemek" düwmesine basyň.

Mundan başga-da, hasabyňyzy ýapmazdan ozal, muny etmek isleseňiz iki gezek pikirleniň, sebäbi hasabyňyzy ýapanyňyzdan soň girip bilmersiňiz.
Binomo hasaby nädip ýapmaly we bloklamaly?


Täze Binomo hasaby açyp bilerinmi?

Hawa, elbetde täze Binomo hasaby açyp bilersiňiz, ýöne hasaba alyş işini täzeden geçmeli bolarsyňyz. Şeýle-de bolsa, täze Binomo hasaby bellige almak üçin ýapyk Binomo hasaby e-poçtaňyzy ulanyp bilmejekdigiňizi ýadyňyzdan çykarmaň. Başga bir e-poçtaňyzy ulanmaly bolarsyňyz.
Binomo hasaby nädip ýapmaly we bloklamaly?


Osedapyk Binomo hasaby täzeden açyp bilerinmi?

Ilki bilen hawa, ýapyk Binomo hasabyňyzy täzeden açyp bilersiňiz. Hasabyňyzy ýapanyňyzdan soň, hasabyňyzy täzeden açmak teklip edilýän e-poçta alarsyňyz. Closedapyk Binomo hasabyňyzy täzeden açmak üçin [email protected] e-poçta iberip, Binomo goldawyna ýüz tutmaly. Şeýle e-poçta almadyk bolsaňyz ýa-da ýalňyşlyk bilen pozsaňyzam, ýapyk Binomo hasabyňyzy açmak üçin [email protected] arkaly habarlaşyp bilersiňiz.
Binomo hasaby nädip ýapmaly we bloklamaly?

Näme üçin Binomo hasabym ýapyldy ýa-da ýapyldy?

Binomo hasabyňyzyň petiklenmeginiň ýa-da ýapylmagynyň esasy sebäbi, Binomo düzgünlerini bozmagyňyzdyr. Şonuň üçin hasabyňyzyň petiklenmegini ýa-da ýapylmagyny islemeýän bolsaňyz, seresap bolmaly we hasabyňyzy açmazdan ozal Müşderi şertnamasyny okamaly, şonuň üçin Binomo düzgünlerine eýermeli.
Binomo hasaby nädip ýapmaly we bloklamaly?


Söwdagärler ýapyk Binomo hasaby barada teswirler

Binomo hakykatdanam gowy we amatly söwda platformasy we millionlarça adam Binomo bilen söwda edýär we uly girdeji gazanýar. Söwdagärler Binomo-a ynanýarlar we bu söwda platformasyny saýlaýarlar, sebäbi onuň köp artykmaçlygy bar. Bu söwda platformasynda diňe oňyn synlar bar.
Binomo hasaby nädip ýapmaly we bloklamaly?
Binomo hasaby nädip ýapmaly we bloklamaly?
Binomo hasaby nädip ýapmaly we bloklamaly?


Näme üçin Binomo hasaby ýapmaly?

Söwdagärler kiçi bolsa Binomo hasabyny ýapmaly. Söwdagär 18 ýaşdan kiçi bolsa, Binomo söwda platformasynda söwda etmäge rugsat berilmeýär. Mundan başga-da, söwdagärler Binomo düzgünlerini bozsa, Binomo hasabyny ýapmaly. Her bir söwdagär, hasap açmazdan we söwda başlamazdan ozal Müşderi şertnamasyny okamaly. Hasabyňyzda hiç hili kynçylyk çekmezlik üçin Müşderi şertnamasyny okamagyňyz we geljekde Binomo düzgünlerini bozmagyňyz möhümdir.
Binomo hasaby nädip ýapmaly we bloklamaly?


Binomo kezzapmy?

Binomo kezzap däl! Binomo baýrakly söwda platformasy bolup, şahadatnamalary we ygtyýarnamalary bar. Binomo, müşderilerine ýakymly we amatly söwda etmek üçin hemme zady edýär. Her gün müňlerçe adam Binomo bilen söwda edýär. Binomo 50-den gowrak söwda üçin köp dürli aktiw hödürleýär. Mundan başga-da, Binomo söwda platformasy yzyna almagy üpjün edýär we diliňizde 24/7 goldaw berýär. Meseleleriňizde size kömek etmäge hemişe taýyn. Mundan başga-da, Binomo adamlara söwda bilen tanyşmaga we pro ýaly söwda edip başlamaga kömek edip biljek köp sapak berýär. Binomo, girdeji bilen söwda başlamaga kömek etjek söwda platformasydyr!
Binomo hasaby nädip ýapmaly we bloklamaly?
Thank you for rating.