Binomo-da söwda hasaby nädip açmaly

Binomo-da söwda hasaby nädip açmaly


E-poçta bilen Binomo hasaby nädip açmaly

1. Binomo web sahypasyna giriň we ýokarky sag burç sahypasyndaky [Giriş] düwmesine basyň we hasaba alyş formasy bolan tab peýda bolar.
Binomo-da söwda hasaby nädip açmaly
2. Hasaba girmek üçin aşakdaky ädimleri ýerine ýetirmeli we "Hasap döretmek" düwmesine basmaly.
 1. Dogry e-poçta salgysyny giriziň we ygtybarly parol dörediň.
 2. Tradinghli söwda we goýum amallaryňyz üçin hasabyňyzyň walýutasyny saýlaň. ABŞ dollaryny, ýewro ýa-da sebitleriň köpüsinde milli walýutany saýlap bilersiňiz.
 3. Müşderi şertnamasyny we gizlinlik ýörelgesini okaň we bellik gutusyna basyp tassyklaň.
Binomo-da söwda hasaby nädip açmaly
3. Ondan soň girizen e-poçta salgyňyza tassyklama e-poçta iberiler. Hasabyňyzy goramak we has köp platforma mümkinçiliklerini açmak üçin e-poçta salgyňyzy tassyklaň , "E-poçta tassyklamak" düwmesine basyň . 4. E-poçtaňyz üstünlikli tassyklandy. Binomo Söwda platformasyna awtomatiki ugrukdyrylarsyňyz. Indi “Binomo” söwdagäri, “ Demo” hasabynda 10 000 dollar bar, goýumdan soň hakyky ýa-da ýaryş hasaby bilen söwda edip bilersiňiz. Binomo nädip goýmaly
Binomo-da söwda hasaby nädip açmaly

Binomo-da söwda hasaby nädip açmaly


Binomo-da söwda hasaby nädip açmaly


“Facebook” -da “Binomo” hasaby nädip açmaly

Şeýle hem, “Facebook” -y ulanyp, “Binomo” hasaby açmak mümkinçiligiňiz bar we muny birnäçe ýönekeý ädimde edip bilersiňiz:

1. Platformanyň ýokarky sag burçundaky “Giriş” düwmesine, soňra bolsa “Facebook” düwmesine basyň.
Binomo-da söwda hasaby nädip açmaly
2. “Facebook” giriş penjiresi açylar, bu ýerde “Facebook” -da hasaba alnan e-poçta salgyňyzy girizmeli bolarsyňyz. “

Facebook” hasabyňyzdan paroly giriziň

4. “Giriş” düwmesine basyň
Binomo-da söwda hasaby nädip açmaly
. Giriş ”düwmesine, Binomo adyňyza, profil suratyňyza we e-poçta salgyňyza girmegi haýyş edýär. Dowam et düwmesine basyň ...
Binomo-da söwda hasaby nädip açmaly
Şondan soň awtomatiki usulda Binomo platformasyna ugrukdyrylarsyňyz. Indi resmi Binomo söwdagäri!

Google bilen Binomo hasaby nädip açmaly

Binomo, Google hasaby ulanyp hasaba almak üçin elýeterlidir . Bu ýerde Google hasabyňyz üçin ygtyýarnama hem gerek . 1. Google

hasaby bilen ýazylmak üçin hasaba alyş görnüşindäki degişli düwmä basyň. 2. Açylýan täze penjirede telefon belgiňizi ýa-da e-poçtaňyzy giriziň we "Indiki" düwmesine basyň. 3. Soňra Google hasabyňyzyň parolyny giriziň we " Indiki " düwmesine basyň. Ondan soň awtomatiki usulda Binomo platformasyna ugrukdyrylarsyňyz. Indi resmi Binomo söwdagäri!
Binomo-da söwda hasaby nädip açmaly

Binomo-da söwda hasaby nädip açmaly

Binomo-da söwda hasaby nädip açmaly


Binomo iOS iOS-da hasap açyň

IOS ykjam enjamyňyz bar bolsa, resmi Binomo programmasyny App Store-dan ýa- da şu ýerden göçürip almaly bolarsyňyz . “Binomo: Onlaýn söwda kömekçisi” gözläň we ony “iPhone” ýa-da “iPad” -a göçürip alyň . Söwda platformasynyň ykjam wersiýasy onuň web wersiýasy bilen doly meňzeýär. Netijede, söwda we serişdeleri geçirmekde hiç hili kynçylyk bolmaz. IOS ykjam platformasynda Binomo hasaby bellige almak hem elýeterlidir. Web programmasy ýaly ädimleri ýerine ýetiriň.


Binomo-da söwda hasaby nädip açmaly
 1. E-poçta salgyňyzy we täze parolyňyzy giriziň
 2. Hasabyň walýutasyny saýlaň
 3. "Hasaba gir" -e basyň
Binomo-da söwda hasaby nädip açmaly
Binomo-da söwda hasaby nädip açmaly
Indi “Binomo” -ny “iPhone” ýa-da “iPad” -da söwda edip bilersiňiz.
Binomo-da söwda hasaby nädip açmaly

“Binomo” “Android” programmasynda hasap açyň

“Android” ykjam enjamyňyz bar bolsa, resmi Binomo programmasyny Google Play-den ýa- da şu ýerden göçürip almaly bolarsyňyz . Binönekeý “Binomo - Mobile Trading Online” gözläň we enjamyňyza göçürip alyň. Söwda platformasynyň ykjam wersiýasy onuň web wersiýasy bilen doly meňzeýär. Netijede, söwda we serişdeleri geçirmekde hiç hili kynçylyk bolmaz. Mundan başga-da, “Android” üçin “Binomo” söwda programmasy onlaýn söwda üçin iň oňat programma hasaplanýar. Şeýlelikde, dükanda ýokary bahasy bar. “Android” ykjam platformasynda “Binomo” hasaby bellige almak hem elýeterlidir.


Binomo-da söwda hasaby nädip açmaly
 1. E-poçta salgyňyzy giriziň
 2. Täze parol giriziň
 3. "Hasaba gir" -e basyň
Binomo-da söwda hasaby nädip açmaly
Binomo-da söwda hasaby nädip açmaly
Indi “Binimo” -ny “Android” ykjam enjamynda söwda edip bilersiňiz.
Binomo-da söwda hasaby nädip açmaly


Binomo Mobile Web-de hasap açyň

Binomo söwda platformasynyň ykjam webinde söwda etmek isleseňiz, aňsatlyk bilen edip bilersiňiz. Ilki bilen ykjam enjamyňyzda brauzeriňizi açyň. Binomo baş sahypasyna giriň .
Binomo-da söwda hasaby nädip açmaly
Bu ädimde henizem maglumatlary girizýäris: e-poçta, parol, walýuta saýlaň, "Müşderi şertnamasy" -ny barlaň we "Hasap döretmek" düwmesine basyň
Binomo-da söwda hasaby nädip açmaly

! Indi platformanyň ykjam web wersiýasyndan söwda edip bilersiňiz. Söwda platformasynyň ykjam web wersiýasy, adaty web wersiýasy bilen doly meňzeýär. Netijede, söwda we serişdeleri geçirmekde hiç hili kynçylyk bolmaz.

Söwda platformasy
Binomo-da söwda hasaby nädip açmaly

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)


Platforma hasabynyň ýagdaýlarynyň haýsy görnüşleri bar?

Platformada statuslaryň 4 görnüşi bar: Mugt, Standard, Gold we VIP.
 • Mugt status ähli hasaba alnan ulanyjylar üçin elýeterlidir. Bu status bilen, wirtual fondlar bilen demo hasabynda söwda edip bilersiňiz.
 • Standart status almak üçin jemi 10 dollar (ýa-da hasabyňyzyň walýutasyna deň mukdarda) goýuň.
 • Altyn statusyny almak üçin jemi 500 $ (ýa-da hasabyňyzyň walýutasyna deň mukdarda) goýuň.
 • VIP statusyny almak üçin jemi 1000 $ (ýa-da hasabyňyzyň walýutasyna deň mukdarda) goýuň we telefon belgiňizi tassyklaň.
Her statusyň artykmaçlyklary bar: goşmaça bonuslar, goşmaça aktiwler, girdejiligiň iň ýokary göterimi we ş.m.


Garyndaşlar web sahypasynda hasaba durup, şol bir enjamdan söwda edip bilermi?

Bir maşgalanyň agzalary Binomo-da söwda edip bilerler, ýöne diňe dürli hasaplarda we dürli enjamlarda we IP adreslerde.

Näme üçin e-poçtaňyzy tassyklamaly?

E-poçtaňyzy tassyklamak birnäçe artykmaçlyk bilen gelýär:

1. Hasabyň howpsuzlygy. E-poçtaňyz tassyklanansoň, parolyňyzy aňsatlyk bilen dikeldip bilersiňiz, Goldaw toparymyza ýazyp bilersiňiz ýa-da zerur bolsa hasabyňyzy blokirläp bilersiňiz. Şeýle hem hasabyňyzyň howpsuzlygyny üpjün eder we kezzaplaryň oňa girmeginiň öňüni alar.

2. Sowgatlar we mahabat. Hiç zatdan mahrum bolmaz ýaly täze ýaryşlar, bonuslar we promo kodlar barada size habar bereris.

3. Habarlar we okuw materiallary. Elmydama platformamyzy gowulaşdyrmaga synanyşýarys we täze bir zat goşanymyzda size habar berýäris. Şeýle hem, täsin okuw materiallaryny iberýäris: strategiýalar, maslahatlar, bilermenleriň düşündirişleri.

Demo hasaby näme?

Platforma gireniňizden soň, $ 10,000.00 demo hasabyna (ýa-da hasabyňyzyň walýutasyndaky ekwiwalent mukdarda) girip bilersiňiz.

Demo hasaby, söwdany maýa goýumlary bolmazdan hakyky wagt diagrammasynda tamamlamaga mümkinçilik berýän tejribe hasabydyr. Platforma bilen tanyşmaga, täze strategiýalary ulanmaga we hakyky hasaby açmazdan ozal dürli mehanikleri synap görmäge kömek edýär. Demo we hakyky hasaplaryň arasynda islän wagtyňyz geçip bilersiňiz.

Bellik . Demo hasabyndaky serişdeler hakyky däl. Üstünlikli söwdalary jemläp ýa-da gutarsa, üstüni ýetirip bilersiňiz, ýöne olary yzyna alyp bilmersiňiz.
Thank you for rating.