Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly

Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
Gutlaýarys, Binomo hasaby üstünlikli hasaba aldyňyz. Indi, aşakdaky hasabyndaky ýaly Binomo girmek üçin şol hasaby ulanyp bilersiňiz. Ondan soň biziň platformamyzda söwda edip bolar.


Binomo nädip girmeli

Binomo hasabyna giriň

Binomo -a girmek, ulanyjydan iki sany möhüm maglumatlary talap eder:
 • Elektron poçta
 • Parol
Bu şahsyýet maglumatlary, web esasly platforma web sahypasy ýa-da elýeterli programmalar arkaly gireniňizde islendik Binomo giriş sahypasyna ýa-da ekrana girizilmeli. " Giriş "

düwmesine basyň we giriş formasy peýda bolar. Hasabyňyza girmek üçin hasaba alnan e-poçta salgyňyzy we parolyňyzy giriziň . Binomo-a üstünlikli girdiňiz we Demo hasabyňyzda 10 000 dollar bar. Binomo nädip goýmaly
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly

Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly


Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly


Google ulanyp, Binomo-a giriň

1. Google hasaby bolan ulanyjylar hasabyny Binomo girmek üçin ulanyp bilerler.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
2. Soňra açylýan täze penjirede telefon belgiňizi ýa-da e-poçtaňyzy giriziň we "Indiki" düwmesine basyň .
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
3. Soňra Google hasabyňyzyň parolyny giriziň we " Indiki " düwmesine basyň.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
Ondan soň şahsy Binomo hasabyňyza äkidiler.

“Facebook” -y ulanyp, “Binomo” -na giriň

Ulanyjy, bellige alnan e-poçta birikdirilen Facebook hasaby arkaly Binomo girip biler. 1. “Facebook”

düwmesine basyň . 2. “Facebook” giriş penjiresi açylar, bu ýerde “Facebook” -da ulanan e-poçta salgyňyzy girizmeli bolarsyňyz. 3. Facebook hasabyňyzdan paroly giriziň. 4. "Giriş" -e basyň. "Giriş" düwmesine basanyňyzdan soň , Binomo adyňyza, profil suratyňyza we e-poçta salgyňyza girmegi haýyş edýär. Dowam et düwmesine basyň ... Ondan soň awtomatiki usulda Binomo platformasyna ugrukdyrylarsyňyz.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly

Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly

Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly

Binomo ykjam webine giriň

Stoluňyza zynjyrlanmagyň zerurlygy ýok - ýolda söwda ediň, göni telefonyňyzda. Jübi enjamyňyzda brauzeri açyň. Ondan soň, dellalyň web sahypasyna girmek üçin şu ýere basyň, e-poçtaňyzy we parolyňyzy
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
giriziň we "Giriş" düwmesine basyň. Ora-da sosial ulgam (Google, Facebook) arkaly Binomo Login ýerine ýetirip bilersiňiz. Ine! Indi platformanyň ykjam web wersiýasyndan söwda edip bilersiňiz.Biziň platformamyz bilen tanyşmak ýa-da derrew hakyky hasap bilen söwda başlamak üçin demo hasaby saýlap, Binomo-da söwda endikleriňizi ösdüriň. Olaryň arasynda çalt we aňsatlyk bilen geçip bilersiňiz.


Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamalyBinomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly

“Binomo” iOS programmasyna giriň

Binomo programmasyny şu ýerden göçürip alyň ýa-da App Store-da “Binomo: Onlaýn söwda kömekçisi” gözläň we ony “iPhone” ýa-da “iPad” -a gurmak üçin “Get” düwmesine basyň.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
Diňe “Giriş” opsiýasyny saýlamaly. E-poçtaňyzy we parolyňyzy
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
giriziň we “Giriş” sary düwmesine basyň . “IPhone” ýa-da “iPad” -da “Binomo Trading” programmasy.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly

Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly


“Binomo” programmasy “Android” -e giriň

Binomo programmasyny şu ýerden göçürip alyň ýa-da Google Play dükanyndan " Binomo - Mobile Trading Online " gözläň we "Gurmak" düwmesine basyň. IOS enjamyndaky ýaly ädimleri ýerine ýetiriň, "Giriş" opsiýasyny saýlaň. E-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň we "Giriş" sary düwmesine basyň . “Android” ykjam enjamynda “Binomo Trading” programmasy.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly

Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly

Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly

Binomo parolyny ýatdan çykardyňyz

Platforma girip bilmeýän bolsaňyz gorkmaň, ýalňyş paroly girizip bilersiňiz. Täzesi bilen üýtgedip bilersiňiz.

Jübi programmasyny ulanýanlar üçin:

"Giriş" düwmesine basyň.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
"Paroly täzeden düzmek" düwmesine basyň. Hasabyňyzda hasaba alnan e-poçta giriziň we "Paroly täzeden dikelt" düwmesine basyň.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
Paroly dikeltmek hatyny alarsyňyz, açyň we düwmä basyň. Täze parol dörediň.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
Bellik . Paroly dikeltmek hatyny almadyk bolsaňyz, dogry e-poçta girizendigiňize göz ýetiriň we spam bukjasyny barlaň.

Web wersiýasyny ulanýan bolsaňyz

, "Giriş" bölümindäki "Parolymy ýatdan çykaryň" düwmesine basyň.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
Täze penjirede, hasaba durmak wagtynda ulanan e-poçtaňyzy giriziň we " Iber " düwmesine basyň"düwme.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
Iň kyn bölegi gutardy, söz berýäris! Indi poçta gutyňyza giriň, e- poçta açyň we" Bas "sary düwmesine basyň .
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
E-poçta salgysy sizi Binomo web sahypasyndaky ýörite bölüme alyp barar. Täze parolyňyzy bu ýere iki gezek giriziň we "Paroly üýtgetmek" düwmesine basyň.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly

Şu düzgünleri berjaý etmegiňizi haýyş edýäris:
Parol azyndan 6 simwoldan ybarat bolmaly we harplar we sanlar bolmaly. "Parol" we "Paroly tassyklamak" birmeňzeş bolmaly.


"Parol" we "Paroly tassyklamak" girizilenden soň. Parolyň üstünlikli üýtgedilendigini görkezýän habar peýda bolar.

Bolýar! Indi ulanyjy adyňyzy we täze parolyňyzy ulanyp, Binomo platformasyna girip bilersiňiz.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Hasaplaryň arasynda nädip geçmeli?

Islän wagtyňyz hasaplaryň arasynda geçip, şol bir wagtyň özünde söwda edip bilersiňiz.

1. Platformanyň sag ýokarky burçundaky hasap görnüşine basyň.

2. Geçmek isleýän hasabyňyzyň görnüşine basyň.


Facebook arkaly hasaba durýaryn we hasabyma girip bilemok, näme etmeli?

“Facebook” -da hasaba almak üçin ulanylýan e-poçta arkaly parolyňyzy dikeltmek arkaly elmydama platforma girip bilersiňiz.

1. "Giriş" bölümindäki "Parolymy ýatdan çykar" düwmesine basyň (ykjam programma ulanyjylary üçin "Paroly täzeden dikelt").

2. “Facebook” -da hasaba almak üçin ulanan e-poçtaňyzy giriziň we “Iber” düwmesine basyň.

3. Paroly dikeltmek e-poçta alarsyňyz, açyň we düwmä basyň.

4. Täze parol dörediň. Indi e-poçtaňyz we parolyňyz bilen platforma girip bilersiňiz.


90 gün ýa-da ondanam köp wagtlap söwda işjeňligim ýok bolsa näme etmeli?

90 gün yzygiderli söwda işjeňligiňiz ýok bolsa, abunalyk tölegi alynýar.

Bu $ 30 / € 30 kesgitlenen aýlyk töleg ýa-da hasabyňyzyň walýutasyndaky ekwiwalent mukdar.

6 aý yzly-yzyna söwda işiňiz ýok bolsa, hasabyňyzdaky serişdeler doňup galar. Söwda işini dowam etdirmek kararyna gelseňiz, [email protected] adresine ýüz tutuň. Bu maglumatlary Müşderi şertnamasynyň 4.10 - 4.12 bölümlerinde hem tapyp bilersiňiz.

Binomo-da söwdany nädip başlamaly

Binomo-da aktiw näme

Aktiw, söwda üçin ulanylýan maliýe guralydyr. Tradhli söwdalar saýlanan aktiwiň bahasy dinamikasyna esaslanýar. Aktiwleriň dürli görnüşleri bar: harytlar (GOLD, SILVER), gymmatly kagyzlar (Apple, Google), walýuta jübütleri (EUR / USD) we indeksler (CAC40, AES).

Söwda etmek isleýän aktiwiňizi saýlamak üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

1. Hasabyňyzyň görnüşi üçin haýsy aktiwleriň bardygyny görmek üçin platformanyň ýokarky çep burçundaky aktiw bölümine basyň. 2. Aktiwleriň sanawyndan aýlap bilersiňiz. Size elýeterli bolan baýlyklar ak reňkli. Söwda etmek üçin bahany basyň. 3. Platformanyň web wersiýasyny ulanýan bolsaňyz, birbada birnäçe emläk bilen söwda edip bilersiňiz. Aktiwler bölüminden galan "+" düwmesine basyň. Saýlan aktiwiňiz goşular.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly

Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly

Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly


Binomo-da söwdany nädip açmaly

Söwda edeniňizde, aktiwiň bahasynyň ýokarlanjakdygyny ýa-da aşak düşjekdigini ýa-da çaklamanyňyz dogry bolsa goşmaça girdeji aljakdygyňyzy kesgitlärsiňiz.

Söwda açmak üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

1. Hasap görnüşini saýlaň. Maksadyňyz wirtual gaznalar bilen söwda etmek bolsa, demo hasaby saýlaň . Hakyky fondlar bilen söwda etmäge taýyn bolsaňyz , hakyky hasaby saýlaň .
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
2. Aktiw saýlaň. Aktiwiň gapdalyndaky göterim girdejiligini kesgitleýär. Göterim näçe ýokary bolsa - üstünlik gazanan halatynda girdejiňiz şonça-da ýokarydyr.

Mysal.Girdejisi 80% bolan 10 dollarlyk söwda oňyn netije bilen ýapylsa, balansyňyzda 18 dollar hasaplanar. 10 dollar siziň maýa goýumyňyz, 8 dollar bolsa girdeji.

Käbir aktiwleriň girdejiligi söwdanyň gutarýan wagtyna we bazaryň ýagdaýyna baglylykda günüň dowamynda üýtgäp biler.

Tradhli söwdalar açylanda görkezilen girdeji bilen ýapylýar.

Girdejiniň derejesiniň söwda wagtyna baglydygyny ýadyňyzdan çykarmaň (gysga - 5 minutdan ýa-da uzyn - 15 minutdan köp).

Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
3. Maýa goýjak mukdaryňyzy kesgitläň. Söwda üçin iň pes mukdar 1 $, iň ýokary - 1000 $ ýa-da hasabyňyzyň walýutasyndaky ekwiwalent. Bazary synap görmek we amatly bolmak üçin ownuk söwdalardan başlamagyňyzy maslahat berýäris.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
4. Söwda üçin gutarýan wagty saýlaň
Möhleti wagty söwdany bes etmegiň wagtydyr. Saýlamagyň möhleti gaty köp: 1 minut, 5 minut, 15 minut we ş.m. 5 minutlyk möhlet bilen başlamak has ygtybarly we her söwda maýa goýumy üçin 1 $.

Söwdanyň dowamlylygy däl-de, ýapyljak wagtyny saýlaýandygyňyzy ýadyňyzdan çykarmaň.
Mysal . Möhletiň gutarýan wagty hökmünde 14: 45-i saýlasaňyz, söwda takmynan 14: 45-de ýapylar.

Şeýle hem, söwdaňyz üçin satyn alyş wagtyny görkezýän bir setir bar. Bu setire üns bermeli. Başga bir söwda açyp biljekdigiňizi size habar berýär. Gyzyl çyzyk bolsa söwdanyň gutarandygyny görkezýär. Şol döwürde söwdanyň goşmaça serişdeleri alyp biljekdigini ýa-da alyp bilmejekdigini bilýärsiňiz.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
5. Diagrammadaky bahalaryň hereketini derňäň we çaklamany düzüň. Aktiwiň bahasy ýokarlanar öýdýän bolsaňyz, ýaşyl düwmä basyň ýa-da aşak düşer öýdýän bolsaňyz gyzyl düwmä basyň.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
6. Siziň çaklamanyňyzyň dogrudygyny ýa-da ýokdugyny bilmek üçin söwdanyň ýapylmagyna garaşyň.Eger şeýle bolan bolsa, maýa goýumyňyzyň mukdary we aktiwden alnan girdeji balansyňyza goşular. Deňdirilen ýagdaýynda - açylyş bahasy ýapylýan baha bilen deň bolsa - balansyňyza diňe başlangyç maýa goýumlary gaýtarylar. Çaklamalaryňyz nädogry bolsa - maýa goýumlary yzyna gaýtarylmazdy.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
Bellik . Bazar dynç günleri elmydama ýapyk, şonuň üçin walýuta jübütleri, haryt aktiwleri we kompaniýanyň aksiýalary elýeterli däl. Bazar aktiwleri duşenbe güni sagat 7: 00-da elýeterli bolar. Şol aralykda, OTC-de - dynç günleri aktiwleri satmagy teklip edýäris!

Binomo-da söwdalarymyň taryhyny nireden tapyp bilerin?

Taryh bölümi bar, bu ýerde açyk söwdalaryňyz we gutaran söwdalaryňyz barada ähli maglumatlary tapyp bilersiňiz. Söwda taryhyňyzy açmak üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

Web wersiýasynda:

1. Platformanyň çep tarapyndaky "Sagat" nyşanyna basyň.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
2. Has giňişleýin maglumat üçin islendik söwdany basyň.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
Jübi programmasynda:
1. Menýu açyň.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
2. "Söwda" bölümini saýlaň.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
Bellik . Söwda taryhy bölümi, ösüşiňizi yzygiderli seljermek arkaly söwda ukyplaryňyzy ösdürmäge kömek edip biler


Binomo-da söwda dolanyşygyny nädip hasaplamaly

Söwda dolanyşygy, soňky goýumdan bäri ähli söwdalaryň jemi.
Söwda dolanyşygy ulanylanda iki ýagdaý bar:
 • Goýum goýduňyz we söwda etmezden ozal serişdeleri yzyna almagy karar etdiňiz.
 • Söwda dolanyşygyny aňladýan bonus ulandyňyz.
Birinji ýagdaýda, hasabyňyzy dolduryp, söwda dolanyşygy goýlan puluňyzdan iki esse köpelmezden ozal yzyna almak kararyna geleniňizde, 10% komissiýa mümkinçiligi bar. Bu komissiýanyň öňüni almak üçin söwda dolanyşygyny tamamlamaly.

Mysal . Bir söwdagär 50 dollar goýdy. Söwdagär üçin söwda dolanyşygynyň mukdary 100 dollar bolar (goýumyň mukdary iki esse). Söwda dolanyşygy gutarandan soň, söwdagär komissiýasyz serişdeleri yzyna alyp biler.

Ikinji ýagdaýda, bonus işjeňleşdirilende, serişdeleri yzyna almak üçin söwda dolanyşygyny tamamlamaly bolarsyňyz.
Söwda dolanyşygy şu formula bilen hasaplanýar:

bonus faktoryna köpeldilen bonus mukdary.
Güýçlendiriji faktor bolup biler:
 • Bonusda görkezilýär.
 • Eger kesgitlenmedik bolsa, goýum mukdarynyň 50% -inden az mukdarda bonuslar üçin karz faktory 35 bolar.
 • Goýumyň 50% -den gowragy bolan bonuslar üçin 40 bolardy.
Mysal . Söwdagär 100 dollar goýýar we goýumda 60% ýokarlandyrmak üçin bonus ulanýar. Bonus gaznalarynda 60 dollar alarlar. Bu ýagdaýda, bonus goýumyň 50% -inden ýokary bolany üçin, amatly faktor 40 bolar. Söwda dolanyşygynyň jemi: $ 60 * 40 = 2400 $.

Bellik . Üstünlikli we şowsuz söwdalar söwda dolanyşygy üçin hasaplanýar, ýöne diňe aktiwiň girdejisi göz öňünde tutulýar; maýa goýumlary goşulmaýar.

Binomo-da görkezijileri nädip ulanmaly

Görkezijiler bahalaryň hereketindäki üýtgeşmeleri yzarlamaga kömek edýän wizual gurallardyr. Söwdagärler diagrammany seljermek we has üstünlikli söwda etmek üçin ulanýarlar. Görkezijiler dürli söwda strategiýalary bilen bir hatarda gidýärler.

Görkezijileri platformanyň aşaky çep burçunda sazlap bilersiňiz.

1. "Söwda gurallary" nyşanyna basyň.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
2. Gerekli görkezijini basyp işjeňleşdiriň.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
3. Isleýşiňiz ýaly sazlaň we “Goý” basyň.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
4. activehli işjeň görkezijiler sanawyň ýokarsynda peýda bolar. Işjeň görkezijileri aýyrmak üçin zibil gutusynyň nyşanyna basyň. Jübi programmasy ulanyjylary “Görkezijiler” goýmasyndaky ähli işjeň görkezijileri tapyp bilerler.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly


Binomo-da diagrammany nädip okamaly

Diagramma söwdagäriň platformadaky esasy guralydyr. Diagrammada saýlanan aktiwiň hakyky wagtda baha dinamikasy görkezilýär.

Diagrammany islegleriňize görä sazlap bilersiňiz.

1. Diagramma görnüşini saýlamak üçin platformanyň aşaky çep burçundaky diagramma nyşanyna basyň. 4 diagramma görnüşi bar: Dag, çyzyk, şem we bar.
Bellik . Söwdagärler şem diagrammasyny has gowy görýärler, sebäbi iň habarly we peýdaly.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
2. Wagt möhletini saýlamak üçin wagt nyşanyna basyň. Aktiwdäki täze baha üýtgemeleriniň näçe gezek görkezilýändigini kesgitleýär.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
3. Diagrammany ulaltmak we daşlaşdyrmak üçin “+” we “-” düwmelerine basyň ýa-da syçanjygy aýlaň. Jübi programmasyny ulanýanlar barmaklary bilen diagrammany ýakynlaşdyryp we ulaldyp bilerler.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
4. Has köne bahalaryň üýtgemegini görmek üçin diagrammany syçanjygyňyz ýa-da barmagyňyz bilen süýräň (ykjam programma ulanyjylary üçin).

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Demodan hakyky hasaby nädip geçirmeli

Hasaplaryňyzyň arasynda geçmek üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

1. Platformanyň ýokarky burçundaky hasabyňyzyň görnüşine basyň.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
2. “Hakyky hasap” saýlaň. 3. Platforma, hakyky serişdeleri
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
ulanýandygyňyzy habar berer . " Söwda " düwmesine basyň.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly


Söwda möhleti gutarmanka ýapyp bilerinmi?

“Fixed Time Trades” mehanikasy bilen söwda edeniňizde, söwdanyň ýapyljak wagtyny saýlaýarsyňyz we öňem ýapyp bolmaz.

Şeýle-de bolsa, CFD mehanikasyny ulanýan bolsaňyz, möhleti gutarmanka söwdany ýapyp bilersiňiz. Bu mehanikanyň diňe demo hasabynda elýeterlidigini ýadyňyzdan çykarmaň.


Söwda bilen nädip netijeli bolmaly

Söwdanyň esasy maksady, goşmaça girdeji almak üçin aktiwiň hereketini dogry çaklamakdyr.
Her bir söwdagäriň öz strategiýasyny we çaklamalaryny has takyklaşdyrmak üçin gurallar toplumy bar.

Söwda bilen ýakymly başlamagyň birnäçe möhüm nokatlary:
 1. Platformany öwrenmek üçin demo hasabyny ulanyň. Demo hasaby täze aktiwleri, strategiýalary we görkezijileri maliýe töwekgelçiligi bolmazdan synap görmäge mümkinçilik berýär. Taýýar söwda bilen meşgullanmak elmydama gowy pikir.
 2. Ilkinji söwdalaryňyzy az mukdarda açyň, mysal üçin $ 1 ýa-da $ 2. Bazary synap görmäge we ynam gazanmaga kömek eder.
 3. Tanyş emläkleri ulanyň. Şeýlelik bilen, üýtgeşmeleri çaklamak has aňsat bolar. Mysal üçin, platformadaky iň meşhur aktiw - EUR / USD jübütinden başlap bilersiňiz.
 4. Täze strategiýalary, mehanikalary we usullary öwrenmegi ýatdan çykarmaň! Okuw söwdagäriň iň gowy guralydyr.


Galan wagt nämäni aňladýar?

Galan wagt (ykjam programma ulanyjylary üçin satyn almagyň wagty), saýlanan möhleti bilen söwda açmak üçin näçe wagtyň bardygyny görkezýär. Diagrammanyň üstünde galan wagty görüp bilersiňiz (platformanyň web wersiýasynda), we diagrammada gyzyl dik çyzyk bilen görkezilýär.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
Möhleti gutarýan wagty (söwda gutarýan wagt) üýtgetseňiz, galan wagt hem üýtgär.

Näme üçin käbir emläkler maňa elýeterli däl?

Käbir aktiwleriň size elýeterli bolmazlygynyň iki sebäbi bar:
 • Aktiw, diňe hasap statusy bolan standart, altyn ýa-da VIP söwdagärler üçin elýeterlidir.
 • Aktiw diňe hepdäniň belli günlerinde elýeterlidir.
Hasabyňyzyň ýagdaýy üçin elýeterli aktiwleriň sanawyny platformadaky aktiwler bölümine basyp we aşak aýlap bilersiňiz.

Bellik . Elýeterlilik hepdäniň gününe bagly bolup, günüň dowamynda üýtgäp biler.


Wagt döwri

Wagt döwri, ýa-da wagt çäkleri, diagrammanyň emele gelen döwri.
Diagrammanyň aşaky çep burçundaky nyşana basyp, wagt möhletini üýtgedip bilersiňiz.
Binomo-da nädip girmeli we söwda başlamaly
Diagramma görnüşleri üçin wagt döwürleri dürli-dürli:
 • “Şem” we “Bar” diagrammalary üçin iň pes döwür 5 sekunt, iň köp - 30 gün. 1 şemiň ýa-da 1 çybygyň emele gelen döwrüni görkezýär.
 • “Dag” we “Çyzyk” diagrammalary üçin iň pes döwür 1 sekunt, iň ýokary 30 gün. Bu diagrammalaryň wagty täze bahanyň üýtgemelerini görkezmegiň ýygylygyny kesgitleýär.
Bellik . Wagt döwri näçe uly bolsa, bahanyň hereketiniň esasy tendensiýalary şonça-da görünýär. Wagt döwri näçe kiçi bolsa, şonça-da görünýän tok, ýerli tendensiýalar.
Thank you for rating.