Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly

Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly


Binomo nädip girmeli


Binomo hasabyna nädip girmeli?

  1. Jübi Binomo programmasyna ýa-da web sahypasyna giriň.
  2. "Giriş" we " Giriş " düwmesine basyň
  3. E-poçta salgyňyzy we parolyňyzy giriziň .
  4. "Giriş" düwmesine basyň .
  5. E- poçtaňyzy ýatdan çykaran bolsaňyz , “Gmail” ýa-da “Facebook” ulanyp girip bilersiňiz .
  6. Paroly ýatdan çykaran bolsaň , "Parolymy ýatdan çykar" -a basyň .

"Giriş" sary düwmesine basyň , hasaba alyş formasy bolan tab peýda bolar we " Giriş " düwmesine basyň. Hasabyňyza girmek üçin hasaba alnan e-poçta salgyňyzy we parolyňyzy
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly
giriziň . Indi söwdany başlamak üçin girip bilersiňiz. Demo hasabyňyzda 1000 dollar bar, goýumdan soň hakyky ýa-da ýaryş hasaby bilen söwda edip bilersiňiz.
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly

Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly“Facebook” -y ulanyp, Binomo nädip girmeli?

Şeýle hem, “Facebook” nyşanyna basyp, şahsy “Facebook” hasabyňyzy ulanyp, web sahypasyna girip bilersiňiz .

1. “Facebook” düwmesine basyň. “Facebook” -a
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly
girmek penjiresi açylar, bu ýerde “Facebook” -da hasaba alnan e-poçta salgyňyzy girizmeli bolarsyňyz. “

Facebook” hasabyňyzdan paroly giriziň 4. Bir gezek

“Giriş” düwmesine basyň. "Giriş"
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly
düwmesine basdyk , Binomo girmek isleýär: Adyňyz, profil suratyňyz we e-poçta salgyňyz. Dowam et düwmesine basyň ... Ondan soň awtomatiki usulda Binomo platformasyna ugrukdyrylarsyňyz.
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly

Gmail ulanyp, Binomo nädip girmeli?

1. Şeýle hem, Google nyşanyna basyp, şahsy Gmail hasabyňyzy ulanyp, web sahypasyna girip bilersiňiz .
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly
2. Soňra açylýan täze penjirede telefon belgiňizi ýa-da e-poçtaňyzy giriziň we "Indiki" düwmesine basyň . Bu logini girizip, "Indiki" düwmesine basanyňyzdan soň ulgam penjire açar. Gmail hasabyňyz üçin parol soralar . 3. Soňra Gmail hasabyňyzyň parolyny giriziň we " Indiki " düwmesine basyň. Ondan soň, hyzmatdan e-poçta salgyňyza iberilen görkezmelere eýeriň. Şahsy Binomo hasabyňyza äkidiler.
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly

Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly


Binomo hasabyndan paroly dikeltmek

Platforma girip bilmeýän bolsaňyz gorkmaň, ýalňyş paroly girizip bilersiňiz. Täzesini tapyp bilersiňiz.

Web wersiýasyny ulanýan bolsaňyz , saýtdaky "parolyň" aşagyndaky "Parolymy ýatdan çykaryň"

baglanyşygyna basyň . Täze penjirede, hasaba durmak wagtynda ulanan e- poçtaňyzy giriziň we " Iber " düwmesine basyň. Parolyňyzy derrew üýtgetmek üçin baglanyşyk bilen e-poçta alarsyňyz . Iň kyn bölegi gutardy, söz berýäris! Indi poçta gutyňyza giriň , e-poçta açyň we " Bas " sary düwmesine basyň.
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly

Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly

Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly

Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly
E-poçta bilen baglanyşyk sizi Binomo web sahypasyndaky ýörite bölüme alyp barar. Täze parolyňyzy şu ýere iki gezek giriziň we "Paroly üýtgetmek" düwmesine basyň
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly

Şu düzgünleri berjaý etmegiňizi haýyş edýäris:
Parol azyndan 6 simwoldan ybarat bolmaly we harplar we sanlar bolmaly. "Parol" we "Paroly tassyklamak" birmeňzeş bolmaly.


"Parol" we "Paroly tassyklamak" girizilenden soň. Parolyň üstünlikli üýtgedilendigini görkezýän habar peýda bolar.

Bolýar! Indi ulanyjy adyňyzy we täze parolyňyzy ulanyp, Binomo platformasyna girip bilersiňiz.
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly
Jübi programmasyny ulanýan bolsaňyz

, "Giriş" düwmesiniň aşagyndaky " Paroly täzeden dikelt" baglanyşygyna basyň.
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly
Täze penjirede, hasaba durmak wagtynda ulanan e-poçtaňyzy giriziň we "Paroly täzeden dikeltmek" düwmesine basyň. Web programmasy ýaly galan ädimleri ýerine ýetiriň
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly

Binomo iOS programmasyna nädip girmeli?

IOS ykjam platformasyna girmek, Binomo web programmasyna girmek ýalydyr. Programmany enjamyňyzdaky “App Store” dükanyndan göçürip alyp bilersiňiz ýa-da şu ýere basyp bilersiňiz . “Binomo: Akylly maýa goýumlar” programmasyny gözläň we ony “iPhone” ýa-da “iPad” -a gurmak üçin “göçürip al” düwmesine basyň.
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly
Gurmakdan we işe girizilenden soň, e-poçtaňyzy ulanyp, Binomo iOS mobil programmasyna girip bilersiňiz. Diňe “Giriş” opsiýasyny saýlamaly. E- poçtaňyzy we parolyňyzy
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly
giriziň we "Giriş" düwmesine basyň. Söwda platformasy
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly

Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly


Binomo Android programmasyna nädip girmeli?

Google Play dükanyna baryp, bu programmany tapmak ýa-da şu ýere basmak üçin "Binomo" gözlemeli . Gurmakdan we işe girizilenden soň, e-poçtaňyzy ulanyp, Binomo Android mobil programmasyna girip bilersiňiz.
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly
IOS enjamyndaky ýaly ädimleri ýerine ýetiriň, "Giriş" opsiýasyny saýlaň, e-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň we "Giriş" düwmesine basyň.
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly
Söwda platformasy
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly


Binomo ykjam web wersiýasyna giriň

“Binomo” söwda platformasynyň ykjam web wersiýasynda söwda etmek isleseňiz, aňsatlyk bilen edip bilersiňiz. Ilki bilen ykjam enjamyňyzda brauzeriňizi açyň. Ondan soň “ Binomo.com ” gözläň we dellalyň resmi web sahypasyna giriň. E- poçtaňyzy we parolyňyzy
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly
giriziň we "Giriş" düwmesine basyň. Ine! Indi platformanyň ykjam web wersiýasyndan söwda edip bilersiňiz. Söwda platformasynyň ykjam web wersiýasy, adaty web wersiýasy bilen doly meňzeýär. Netijede, söwda we serişdeleri geçirmekde hiç hili kynçylyk bolmaz. Söwda platformasy
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamalyBinomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly


Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)


Binomo hasabyndan e-poçta ýatdan çykardym

E-poçtaňyzy ýatdan çykaran bolsaňyz, “Apple” ýa-da “Gmail” -i ulanyp girip bilersiňiz.

Bu hasaplary döretmedik bolsaňyz, Binomo web sahypasynda hasaba alanyňyzda döredip bilersiňiz. Iň agyr ýagdaýlarda, e-poçtaňyzy ýatdan çykarsaňyz we Gmail we Apple arkaly girip bolmajak bolsa, goldaw hyzmatyna ýüz tutuň: [email protected]


Giriş synanyşyklarynyň rugsat berlen sanyndan geçendigi baradaky habar

Hasabyňyza bir sagadyň dowamynda 10 gezekden köp girjek bolsaňyz, giriş synanyşyklarynyň rugsat berlen sanyndan geçendigi barada habar peýda bolup biler.

Haýyş edýärin, bir sagat garaşyň we girip bilersiňiz.


Paroly dikeltmek üçin baglanyşygy bolan e-poçta almadyk bolsam näme etmeli?

Binomo hasabyňyzyň parolyny dikeltmek üçin baglanyşyk bilen e-poçta almadyk bolsaňyz, şu ädimleri ýerine

ýetiriň: Binomo hasabyny hasaba almak üçin ulanylýan poçta gutyňyzy barlandygyňyzy

anyklaň, Binomo-dan e-poçta üçin "Spam" bukjasyny barlaň - baglanyşygy bolan hat şol ýerde bolup biler;

paroly dikeltmek üçin baglanyşygy bolan e-poçta ýok bolsa, söhbet arkaly bize ýüz tutuň ýa-da [email protected] adresine hat ýazyp bilersiňiz, hünärmenlerimiz bu meseläni çözmäge kömek eder.


Girip bilemok, Facebook arkaly hasaba alnan hasap

Hasabyňyza girmek üçin platformanyň web wersiýasyna girmegiňizi, "Parolymy ýatdan çykaryň" opsiýasyny saýlamagyňyzy we Facebook-da hasaba almak üçin ulanylýan e-poçta girmegiňizi haýyş edýäris. Soňra Binomo hasabyňyzyň parolyny üýtgetmek üçin baglanyşyk bilen e-poçta alarsyňyz.

Ondan soň, giriş hökmünde täze parol we tassyklanan e-poçta salgysyny ulanyp, platforma girip bilersiňiz.


E-poçta adresimi ýa-da telefon belgimi nädip üýtgetmeli?

Poçta salgyňyz we telefon belgiňiz entek tassyklanmadyk ýagdaýynda, olary platformanyň web wersiýasyndaky “Şahsy maglumatlar” bölüminde redaktirläp bilersiňiz.

Barlagdan soň bu maglumatlary redaktirlemek mümkin däl. Telefon belgiňizi üýtgetmeli bolsa, häzirki belgiňizi müşderi goldaw gullugyna [email protected] adresine ýazyp bilersiňiz .

Täze hasaby başga bir e-poçta adresine bellige almak, öňki hasaplary bloklan bolsaňyz mümkindir.

Binomo-da CFD-de nädip söwda etmeli


CFD söwda mehanikasy näme?

CFD tapawut üçin şertnama diýmekdir. Söwdagär, satyn almak bilen emläk bahalarynyň arasyndaky tapawut boýunça goşmaça girdeji alýan mehanika.

Maksat aktiwiň bahasynyň ýokarlanjakdygyny ýa-da aşak gaçjakdygyny çaklamakdyr. Çaklama dogry bolsa, söwdagär açylyş bahasy bilen ýapylýan bahanyň arasyndaky tapawut bilen kesgitlenýän goşmaça girdeji alar.

Bellik . CFD mehanikasy diňe demo hasabynda elýeterlidir.


CFD-de nädip söwda etmeli?

CFD-de söwda etmek üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

1. Demo hasabyna geçiň.
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly
2. Aktiwleriň sanawyny açyň we “CFD” bölümine basyň.
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly
3. Söwda etmek isleýän aktiwiňizi saýlaň.
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly
4. Söwda mukdaryny dolduryň - iň pes mukdar 1 $, iň ýokary - 1000 $.
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly
5. Köpeltmäni düzüň - köpeldiji opsiýalar 1, 2, 3, 4, 5, 10.
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly
6. Çaklamanyňyza baglylykda “” ok ”ýa-da“ Aşak ”oky saýlaň.
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly
7. "Söwda" düwmesine basyp söwda açyň.
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly
8. “Taryh” bölüminde, “CFD” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Söwda” bölümi) söwdany yzarlaň.
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly
9. "Closeap" düwmesine basyp, islän wagtyňyz söwdany el bilen ýapyň.
Binomo-da nädip girmeli we CFD söwdasyna başlamaly
Bellik. Söwda açylan wagtyndan 15 günden soň awtomatiki usulda ýapylar.

CFD söwdasynyň girdejisini we ýitgisini nädip hasaplamaly?

Mümkin bolan girdejini ýa-da ýitgini şu formula bilen hasaplap bilersiňiz:

Maýa goýum x köpeldiji x (ýapylýan baha / açylyş bahasy - 1).

Mysal . Söwdagär 10 köpeldiji bilen 100 dollar maýa goýdy. Söwdagär söwdany açanda, aktiwiň bahasy 1,2000 boldy, ýapylanda 1.5000-e ýetdi. Şol söwdadan girdejini nädip hasaplamaly? 100 $ (söwdagäriň maýa goýumy) x 10 (köpeldiji) x (1.5000 (ýapylýan baha) / 1.2000 (açylyş bahasy) - 1) = 100 x 10 x (1,25 - 1) = 250 $ söwdanyň girdejisidir. Söwda üstünlikli boldy, sebäbi ýapylýan baha açylyş bahasyndan ýokarydy.

Söwda üçin iň ýokary ýitgi 95% -e ýetýär. Ine, ony nädip hasaplap bilersiňiz:

Mysal. Bir söwdagär 500 dollar maýa goýdy. Söwdanyň netijesi 5% x $ 500 = 25 $ formula laýyklykda hasaplanýar. Şeýlelik bilen, söwda awtomatiki ýapylmazdan ozal söwdagäriň iň ýokary ýitgisi 95% ýa-da 475 dollar.

Aktiwiň bahasynyň üýtgemeginiň iň ýokary göterimi (awtomatiki ýapylmazdan ozal) şu formula bilen hasaplanýar:

Maksimum ýitgi / köpeldiji

Mysal . 95% / köpeldiji 10 = 9,5% aktiwiň bahasynyň üýtgemeginiň iň ýokary göterimi.


Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)


CFD-de 15 günden soň näme üçin söwda ýapylýar?

CFD-däki söwdanyň diňe demo hasabynda elýeterli bolýandygyna karar berdik - 15 gün mehanikany we strategiýany öwrenmek üçin iň amatly wagt.

Söwdany has uzak wagtlap açyk saklamak isleseňiz, girdejini düzeltmek üçin awtomatiki ýapylmagy göz öňünde tutup bilersiňiz. Söwda ýapylansoň, şol bir göwrümli täzesini açyp bilersiňiz.


Näme üçin diňe CFD-de demo hasabynda söwda edip bilerin?

CFD häzirki wagtda işläp düzüjilerimiz tarapyndan kämilleşdirilýän platformadaky täze mehanika. Söwdagärlere mehanika bilen tanyşmaga we wirtual gaznalary ulanyp CFD strategiýalaryny barlamaga mümkinçilik bermek üçin demo hasabynda CFD-de söwda etmek mümkinçiligini berdik.

Habarlarymyzy yzarlaň, bu mehanika hakyky hasapda elýeterli bolanda size habar bereris.


Köpeltmek näme?

Köpeltiji başlangyç maýa goýumlaryňyzyň köpelýän koeffisiýenti. Şeýlelik bilen, maýa goýýan puluňyzdan has köp mukdarda söwda edip we goşmaça girdeji gazanyp bilersiňiz.

Mysal . Başlangyç maýa goýumyňyz 100 dollar bolsa we 10 köpeldiji ulanýan bolsaňyz, 1000 dollar bilen söwda edip, 100 dollar däl-de, 1000 dollar maýa goýumyndan goşmaça girdeji alarsyňyz.

Platformada 1, 2, 3, 5 we 10 köpeldijiler bar.


Komissiýa näme üçin CFD-den alynýar we ol nähili hasaplanýar?

CFD-de söwda, demo hasabyňyzdan alnan komissiýany aňladýar. Hakyky hasapdaky söwdany imitlemek üçin bu komissiýany goşduk. Söwdagärlere bu mehanik bilen söwda etmekde örän möhüm bolan serişdeleri dolandyrmak ýörelgelerini ulanmaga mümkinçilik berýär.

Bu komissiýa nähili hasaplanýar?

CFD söwdasyny açanyňyzda, söwda mukdarynyň 0.02% kesgitlenen komissiýasy demo hasabyňyzdan alynýar.
Bu formula söwda mukdaryny hasaplaýar :

maýa goýum mukdary x saýlanan köpeldiji. Elýeterli köpeldijiler 1, 2, 3, 4, 5 we 10.

Komissiýa aşakdaky formula laýyklykda hasaplanýar:

söwdanyň mukdary x 0.02%.

Mysal. 110 dollar we x3 köpeldiji bilen söwdanyň mukdary 110 x 3 = 330 $ bolar.

Bu ýagdaýda komissiýa $ 330 x 0.02% = $ 0.066 bolar (tegelek $ 0.07)
Thank you for rating.