“Android” telefonlarynda “Binomo” programmasyny nädip ulanmaly

“Android” telefonlarynda “Binomo” programmasyny nädip ulanmaly


Binomo Android programmasyny göçürip alyň

Ilki bilen, Android enjamyňyzda ýa-da jübi telefonyňyzda söwda etmek üçin Binomo Android programmasy gerek. Telefonyňyzy söwda etmek üçin ulanmak hakykatdanam amatly, sebäbi telefonyňyz elmydama ýanyňyzda. “Android” programmasynyň Web wersiýasyndan aýratyn tapawudy ýok. Icshli görkezijiler, diagramma görnüşleri we beýleki gurallar Android programmasynda birmeňzeş we olary web wersiýasynda ulanşyňyz ýaly ulanyp bilersiňiz.

“Binomo Android” programmasyny gurmak gaty ýönekeý. Munuň üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:
 1. Google Play dükanyna giriň
 2. “Binomo” gözläň
 3. " Gurmak " düwmesine basyň
“Android” telefonlarynda “Binomo” programmasyny nädip ulanmaly


Binomo Android programmasynda hasaba alyň

“Android” ykjam platformasyna ýazylmak hem elýeterlidir. "Hasaba gir" -e basyň we aşakdaky aňsat ädimleri ýerine ýetiriň:
 1. E-poçta salgyňyzy we täze parolyňyzy giriziň
 2. Hasabyň walýutasyny saýlaň
 3. Hyzmat şertlerini okaň we razy boluň we barlaň
“Android” telefonlarynda “Binomo” programmasyny nädip ulanmaly
“Android” telefonlarynda “Binomo” programmasyny nädip ulanmaly
Ondan soň girizen e-poçta salgyňyza tassyklama e-poçta iberiler. Hasabyňyzy goramak we has köp platforma mümkinçiliklerini açmak üçin e-poçta salgyňyzy tassyklaň, "E-poçta tassyklamak" düwmesine basyň
“Android” telefonlarynda “Binomo” programmasyny nädip ulanmaly
Indi söwda başlamak üçin girip bilersiňiz. Demo hasabyňyzda 1000 dollar bar, goýumdan soň hakyky ýa-da ýaryş hasaby bilen söwda edip bilersiňiz.
“Android” telefonlarynda “Binomo” programmasyny nädip ulanmaly

Binomo Android programmasynda serişdeleri nädip goýmaly?

Ilki bilen Binomo Android programmasynda goýum goýmak hakykatdanam ýönekeý. Goýumyňyzy goýmak üçin näme etmeli:

Ekranyň ýokarky sag burçunda ýerleşýän “+ Depozit goýuň” sary düwmesine basyň,
“Android” telefonlarynda “Binomo” programmasyny nädip ulanmaly
soň bolsa “Töleg usulyny saýlaň” menýusyna ugrukdyrylar. ýurduňyzy saýlamaly we töleg usulyňyzy saýlamaly. Bu usullary ulanyp, goýum goýup bilersiňiz: MasterCard, Maestro, Visa, Neteller, Perfect Money, Payeer, Jeton Wallet we başgalar, ýurduňyza baglylykda.
“Android” telefonlarynda “Binomo” programmasyny nädip ulanmaly
Countryurduňyzy we töleg usulyňyzy saýlanyňyzdan soň, “Pul saýlaň” menýusyna ugrukdyrylarsyňyz. Bu ýerde goýmak isleýän mukdaryňyzy saýlamaly ýa-da öz mukdaryňyzy girizmeli. Mundan başga-da, bonus almagy saýlap bilersiňiz. Soňra "Goýum" düwmesini basyň
“Android” telefonlarynda “Binomo” programmasyny nädip ulanmaly
Soňra maglumatyňyzy giriziň we goýumyňyzy tamamlaň.
“Android” telefonlarynda “Binomo” programmasyny nädip ulanmaly

Binomo Android programmasynda söwda

Söwda edeniňizde, aktiwiň bahasynyň ýokarlanjakdygyny ýa-da aşak düşjekdigini ýa-da çaklamanyňyz dogry bolsa goşmaça girdeji aljakdygyňyzy kesgitlärsiňiz.

Söwda açmak üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

1. Hasap görnüşini saýlaň. Maksadyňyz wirtual gaznalar bilen söwda etmek bolsa, demo hasaby saýlaň . Hakyky fondlar bilen söwda etmäge taýyn bolsaňyz , hakyky hasaby saýlaň .
“Android” telefonlarynda “Binomo” programmasyny nädip ulanmaly
2. Aktiw saýlaň. Aktiwiň gapdalyndaky göterim girdejiligini kesgitleýär. Göterim näçe ýokary bolsa - üstünlik gazanan halatynda girdejiňiz şonça-da ýokarydyr.

Mysal.Girdejisi 80% bolan 10 dollarlyk söwda oňyn netije bilen ýapylsa, balansyňyzda 18 dollar hasaplanar. 10 dollar siziň maýa goýumyňyz, 8 dollar bolsa girdeji.

Käbir aktiwleriň girdejililigi söwdanyň gutarýan wagtyna we bazaryň ýagdaýyna baglylykda günüň dowamynda üýtgäp biler.

Tradhli söwdalar açylanda görkezilen girdeji bilen ýapylýar.

Girdejiniň derejesiniň söwda wagtyna baglydygyny ýadyňyzdan çykarmaň (gysga - 5 minutdan ýa-da uzyn - 15 minutdan köp).

“Android” telefonlarynda “Binomo” programmasyny nädip ulanmaly
3. Maýa goýjak mukdaryňyzy kesgitläň. Söwda üçin iň pes mukdar 1 $, iň ýokary - 1000 $ ýa-da hasabyňyzyň walýutasyna deňdir. Bazary synap görmek we amatly bolmak üçin ownuk söwdalardan başlamagyňyzy maslahat berýäris.
“Android” telefonlarynda “Binomo” programmasyny nädip ulanmaly
4. Söwda üçin gutarýan wagt saýlaň
Möhleti wagty söwdany gutarmagyň wagty. Saýlamagyň möhleti gaty köp: 1 minut, 5 minut, 15 minut we ş.m. 5 minutlyk möhlet bilen başlamak has ygtybarly we her söwda maýa goýumy üçin 1 $.

Söwdanyň dowamlylygyny däl-de, ýapyljak wagtyny saýlaýandygyňyzy ýadyňyzdan çykarmaň.
Mysal . Möhletiň gutarýan wagty hökmünde 10: 20-ni saýlasaňyz, söwda takmynan 10: 20-de ýapylar.

Şeýle hem, söwdaňyz üçin satyn alyş wagtyny görkezýän bir setir bar. Bu setire üns bermeli. Başga bir söwda açyp biljekdigiňizi size habar berýär. Gyzyl çyzyk bolsa söwdanyň gutarandygyny görkezýär. Şol döwürde söwdanyň goşmaça pul alyp biljekdigini ýa-da alyp bilmejekdigini bilýärsiňiz.
“Android” telefonlarynda “Binomo” programmasyny nädip ulanmaly
5. Diagrammadaky bahalaryň hereketini derňäň we çaklamany düzüň. Aktiwiň bahasy ýokarlanar öýdýän bolsaňyz, ýaşyl düwmä basyň ýa-da aşak düşer öýdýän bolsaňyz gyzyl düwmä basyň.
“Android” telefonlarynda “Binomo” programmasyny nädip ulanmaly
6. Siziň çaklamanyňyzyň dogrudygyny ýa-da ýokdugyny bilmek üçin söwdanyň ýapylmagyna garaşyň.Eger şeýle bolan bolsa, maýa goýumyňyzyň mukdary we aktiwden alnan girdeji balansyňyza goşular. Deňdirilen ýagdaýynda - açylyş bahasy ýapylýan baha bilen deň bolsa - balansyňyza diňe başlangyç maýa goýumlary gaýtarylar. Çaklamalaryňyz nädogry bolsa - maýa goýumlary yzyna gaýtarylmazdy.
“Android” telefonlarynda “Binomo” programmasyny nädip ulanmaly

Binomo Android programmasyndan serişdeleri yzyna almak

Goýum goýup, söwda edip, goşmaça girdeji gazanylandan soň, serişdäňizi yzyna alyp bilersiňiz. Diňe hasabyňyza goýum goýmak üçin ulanan gapjygyňyza ýa-da karta pul alyp biljekdigiňizi ýadyňyzdan çykarmaň.

Ekranyň ýokarky çep burçunda ýerleşýän "Menýu" düwmesine basyň
“Android” telefonlarynda “Binomo” programmasyny nädip ulanmaly
we Balansa gidiň we "Pul serişdelerini yzyna alyň"
“Android” telefonlarynda “Binomo” programmasyny nädip ulanmaly
düwmesine basyň , Çykmak sahypasyna gönükdiriler
“Android” telefonlarynda “Binomo” programmasyny nädip ulanmalyBinomo android programmasynyň taraplary

Islän wagtyňyz we dünýäniň islendik ýerinde söwda etmäge mümkinçilik berýän Binomo söwda platformasy bilen öz üstünlikleriňizi dörediň.

“Binomo” iň meşhur aktiwleri söwda etmek üçin amatly guraldyr: EUR / USD, GBP / USD we beýleki köp sanly walýuta jübütleri, öňdebaryjy kompaniýalaryň paýnamalary we harytlary.

Millionlarça söwdagär bizi saýlaýar, sebäbi söwda platformasyny her kim üçin elýeterli etdik: iň az goýum diňe 10 dollar, iň pes söwda 1 dollar.

Söwda bilen ýaňy syýahatyna başlaýanlar ýa-da hünärlerini ýokarlandyrmak isleýänler üçin çäksiz wirtual fondlar bilen mugt demo hasaby hödürleýäris.
 • Hasabyňyzyň balansyny derrew maliýeleşdirip, 24 sagadyň dowamynda söwda eden puluňyzy yzyna alyp bilersiňiz.
 • Hünärli goldaw hyzmatymyz, islendik soraga e-poçta ýa-da onlaýn söhbetdeşlik arkaly jogap berer.
 • Platformada mugt okuw siziň ygtyýaryňyzda - wideo sapaklary, söwda strategiýalary we giň bilim bazasy.
 • VIP statusy bolan söwdagärlere şahsy dolandyryjy teklip edilýär.
 • Bonuslary alyň, mahabat we ýaryşlara gatnaşyň we ýörite tekliplerden peýdalanyň.


Netije

Sözümiň ahyrynda, “Binomo” ykjam wersiýasynyň kömegi bilen bir söwdagäriň öz smartfonyndan ýa-da planşetinden öýünden uzakda islendik ýerde söwda edip biljekdigini bellemelidiris. Häzirki wagtda “Binomo” -nyň mobil programmasyny beýleki kompaniýalaryň arasynda öňdebaryjy diýip atlandyryp bolar.
Thank you for rating.