ប្រាក់រង្វាន់ - Binomo Cambodia - Binomo កម្ពុជា

  • រយៈពេលប្រលង: ប្រចាំថ្ងៃ
  • រង្វាន់: ប្រាក់រង្វាន់ ៣០០ ដុល្លារ
  • រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានដែនកំណត់
  • ការផ្សព្វផ្សាយ: ការដាក់ប្រាក់បន្ថែមរហូតដល់ 70%