Binomoda hepdede 20% -e çenli goşmaça serişdeleri nädip gazanmaly

Binomoda hepdede 20% -e çenli goşmaça serişdeleri nädip gazanmaly
Bu makalada size Binomo söwda strategiýasy barada aýdarys. Şeýle hem, düşündirişler we düşündirişler bilen size dürli strategiýalary hödürläris. Bu ýerde Binomoda şem reňkleri bilen söwda etmegi öwrenersiňiz.

Binomoda şem reňkleri bilen nädip söwda etmeli

Binomo üçin şemleriň reňklerine eýermek üçin strategiýa bar. Indiki şemiň haýsy reňkde boljakdygyny açmagy aňladýar. Giriş signallary söwda üçin esas bolup durýar.

Olara tendensiýalar, synag şemleri, şemdan ýasalan nagyşlar we ahyrsoňy goldaw we garşylyk degişlidir.

Ynha, giriş signaly üçin Goldaw bilen birleşdirilen “Morning Star” şemdanyň nagşy.


Talaplar

  • 5 minutlyk ýapon şem çyzgysy. USD / JPY aktiwleri
  • 100 dollar maýa, her söwdany 10 dollar bilen açyň (balansyňyzyň 10%)
  • Goldaw we garşylyk çyzyklaryny barlamak, bahanyň tendensiýasyny kesgitlemek we ş.m.
Binomoda hepdede 20% -e çenli goşmaça serişdeleri nädip gazanmaly
Aşakda söwdany suratlandyrmak üçin nyşanlar we söwdany açmagyň sebäbi bar.
Binomoda hepdede 20% -e çenli goşmaça serişdeleri nädip gazanmaly
Antenna nyşany signaldyr.

Aşakdaky gyzyl ok DOWN (şemdanyň gyzyl reňkli açyk şertnamasy).

Greenokarky ýaşyl ok UP (şemdanyň ýaşyl bolan açyk şertnamasy).


Umumy bazar derňewi

Açylyş bahasy käbir güýçli üýtgemeleri başdan geçirdi, ýöne soňra kem-kemden gödek tendensiýa döretdi. Bu ýerde, diňe goşmaça pul almak üçin has uly ähtimallyk berýän söwda bilen meşgullanmaly. Şonuň üçin “Morning Star” şemdan nagşy + Goldaw ulanyp, strategiýany saýladym.

Söwda mejlisinde bazary seljereniňizden soň, dogry söwda strategiýasyny saýlap bilersiňiz. Mundan başga-da, kapitalyňyzy we duýgyňyzy dolandyrmaly. Binomo-da nädip goşmaça girdeji gazanyp boljakdygyny pikirlenip bilersiňiz.
Binomoda hepdede 20% -e çenli goşmaça serişdeleri nädip gazanmaly
4 girdeji we 1 ýitgiden ybarat 5 şertnama açyldy. Girdeji 20 dollar boldy (asyl maýanyň 20%).
Binomoda hepdede 20% -e çenli goşmaça serişdeleri nädip gazanmaly


Binomo-da şertnamalary açmagyň sebäpleri

1-nji şertnama : bahasy gaty gowy tendensiýada, ýöne sähelçe peselýär we “Morning Star” şeminiň nagşyny emele getirýän goldaw derejesine degýär = UP açylýar. ýitgi. Bu şertnamadan soň bahanyň aşaklamagyna garaşylýar, ýöne bolmady. Bahasy gyrada gitmek we birneme ýokarlanmak alamatlaryny görkezdi.

2-nji şertnama : baha goldaw derejesini barlamagy dowam etdirdi we “Morning Star” şemdan nagşyny emele getirdi = UP açylýar. Netijede goşmaça girdeji gazanylýar. Sebäbi üçünji şemdanyň uzynlygy söwda girmäge hukugy ýokdy. Munuň ýaly waka bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, hasabyňyzy ygtybarly saklamak üçin äsgermezlik edip bilersiňiz.

3-nji şertnama: bahasy az margin bilen üýtgäpdir. Säher ýyldyzy nagşy görkezilmegini dowam etdirdi = Başga bir UP açylýar we bu goşmaça pul alýar.

4-nji şertnama: baha derejäni bozmagy we ýokarlanmagyny dowam etdirdi. Köne garşylyk derejesini “Morning Star” şemdanyň nagşy bilen synagdan geçirdi = Täze UP açylýar we bu goşmaça girdeji alýar.

Bu şertnamadan soň bahalar ýokarlanmagyny dowam etdirdi. Şeýle-de bolsa, giriş signaly ýokdy, bu ýerde garaşmak möhümdir.

5-nji şertnama: bahasy birneme peseldi we goldaw zolagynda “Ertir ýyldyzy” nagşyny emele getirdi, esasanam üçünji şemdanyň güýçli tendensiýasy bardy = UP açylýar. Bu yzly-yzyna goşmaça pul almak dördünji.

Şeýle hem söwdada öz wagtynda durmak, ulanylan strategiýadan has köp netijä täsir edýär.


Taraby we zyýany - Binomo

Taraz

Örän ýokary takyklyk derejesi bilen “Morning Star” şemdan nagşy bilen. Bu geleşik wagtynda sizi has ynamly duýýar.

Haçan-da bahalar ýokarlananda, strategiýa has kämil bolar.

Maýa dolandyryş usuly söwdagärleriň köpüsi üçin amatly ..

Garamaýan taraplary

Gysga söwda sessiýasynda seýrek bolýar, “Morning Star” şeminiň nagşynyň peýda bolmagy şeýle uly. Bu strategiýanyň gowşak taraplaryndan biri, ýokardaky talaplara laýyk gelýän geleşikleriň sanyny almak üçin birnäçe söwda sessiýasy gerek bolup biler.

Käbir gowy giriş nokatlaryndan geçmezlik üçin bahalar zolagyndaky gowşakdan güýçli goldaw zolaklaryny anyk kesgitlemeli.

Bu, şemleriň reňklerine eýermek üçin strategiýa, şonuň üçin gurnamak üçin gaty az wagtyňyz bolar. Şeýle hem geleşikleri açmak ýa-da açmazlyk barada karar bermek.

Şertnamany açmak ýa-da açmazlyk üçin köp wagtyňyz bolmazlygy mümkin, sebäbi bu şemleriň reňklerine eýermek strategiýasydyr.

Gysgaça mazmun

Öwrenmäge we amal etmäge synanyşyň. Diňe şondan soň bu ýoldan başlap bilersiňiz.
Thank you for rating.