Binomo-da tejribeli söwdagäriň 4 sany gizlin hilesi

Binomo-da tejribeli söwdagäriň 4 sany gizlin hilesi
Binomo platformasynda söwda edip başlanymdan bir ýyl geçdi. Käwagt ýeňdim, käwagt utuldym. Moneyöne puluň elimdedigine ynanýardym. Muny nädip amala aşyrmalydygyny anyklamaly boldum. Eden zadym, köp dürli strategiýany synap görmek we olaryň ýazgylaryny ýöretmek. Şeýlelik bilen, işleýän usullaryň üstünde işlemegi dowam etdirip bilerdim we ýok bolan usullardan dynardym.

Soň bir zadyň gowy tarapa üýtgeýändigini gören pursatym geldi. Häzir siziň bilen paýlaşmak isleýän 4 zadymy edenimde, söwdam üstünlikli boldy. Diňe şol zatlaryň birini goýmadyk bolsam, ýitgi çekerdim. Bularyň Binomoda üstünlik gazanmak üçin 4 gizlin ädimimdigine ynanýaryn.

Demo hasabyna hakyky hasap ýaly serediň

Amaly hasabyň hakyky hasabyndan has uly artykmaçlygy bar. Elbetde, öz puluňyz bilen söwda etmeýändigiňiz we şowsuzlyk ýüze çykan halatynda öz puluňyzy ýitirmejekdigiňizi aňladýar.

Hemişe demo hasabynda strategiýalary ulanmagyňyzyň sebäbi. Bu ýokary töwekgelçiligi öz içine almaýar, şonuň üçin serişdeleriňiz howpsuz.

Her gezek strategiýanyň täsirli ýa-da ýokdugyny görmek islänimde, demo hasabyna geçerdim. Specificörite taktikany bir gezekden köp synap görýärin. Diňe niýetlenilişi ýaly işleýändigine göz ýetirenimden soň, hakyky hasabyma geçerin we şol ýerde berlen strategiýany ulanaryn.

Mundan başga-da, diňe bir tejribe hasabyndaky strategiýalary däl, eýsem dürli maliýe gurallaryny ýa-da bir söwda üçin maýa goýum mukdaryny hem synap görerin. Amal edýärin, dürli mümkinçilikleri synap görýärin we nämäniň işleýändigini we nämäniň ýokdugyny bilip, hakyky hasaby açýaryn. Ikirjiňlenmän, bazary, strategiýany we maýa goýum mukdaryny saýlaýaryn.

Binomo-da tejribeli söwdagäriň 4 sany gizlin hilesi

Başlangyç söwdagärleriň köpüsi tejribe hasaby oýun meýdançasy hökmünde ulanýarlar. Uly mukdarda maýa goýýarlar, tötänleýin strategiýalary ulanýarlar, kän pikir etmeýärler. Galyberse-de, bu olaryň pullary däl. Emma bu nädogry. Şeýle pikirlenmäge öwrenişmäň. Demo hasaby hakyky bolşy ýaly görüň. Otherwiseogsam, geljekde size hakyky pul sarp edip biler.

Demo hasaby hakyky görnüşde ulanmak, ynamyňyzy we ynamyňyzy artdyrýar. Gowy hereketleri erbetlerden tapawutlandyrmaga kömek edýär, gowy işleýän strategiýalar bilen tanyşarsyňyz we hakyky bazarda hem işlejekdigine ynamyňyz bar.

Meniň maslahatym, ep-esli sagat türgenleşik geçirmek. Özüňizi sportçy diýip göz öňüne getiriň. Ussatlygyňyzy görkezmäge taýyn bolmanka sport zalynda birnäçe sagat geçirýärsiňiz. Loseitiren ýa-da üstünlik gazanan bolsaňyzam, okuwyňyza gaýdýarsyňyz.

Söwda pudagynda-da edil şonuň ýaly etmeli. Iň uly habar, Binomo-da mugt demo hasaby bar.

60 sekuntlyk söwdalardan uzak duruň

Elbetde, 1 minutda maýa goýumlarynyň 82% -ini gazanmak gaty özüne çekiji. Şeýle çalt gaznalar hakda pikir etmek hem sizi ýylgyrýar. Emma bir mesele bar. 60 sekunt gaty gysga, ýöne şeýle hem uzyn. Alada we gorky duýarsyňyz. Bu duýgular paýhasly pikirleriňizi talaýar we sizi ejiz galdyrýar.

Bary-ýogy 60 sekuntda goşmaça pul gazanmak sizi gaty ynamly edip biler. Şonuň üçin uly pul gazanmagyň aňsat ýoluny tapdyňyz we bir söwdada has köp pul goýarsyňyz öýdersiňiz. Bu, öňki girdejileriňiziň hemmesini pozup bilýän gaty aňsat usul. Hasam erbet.

Binomo-da tejribeli söwdagäriň 4 sany gizlin hilesi
1 minutlyk söwda hemmeler üçin däl

1 minut ýaly gysga wagtyň içinde bahalaryň hemişe üýtgäp durýandygyny ýatdan çykarmaly dälsiňiz. Hatda bahanyň ujypsyz üýtgemegi hem siziň üçin uly ýitgä sebäp bolup biler.

Başga bir tarapdan, has uzak möhletlerde bahalaryň üýtgemegi, hemme zady ýitirmek üçin beýle bir çuň däl. Bahasy gysga ýa-da uzak möhletde üýtgemegini dowam etdirer. Şeýle-de bolsa, has uzak möhlet ulanylanda bazary seljermek we ugruny çaklamak has aňsat.


Söwda taryhyny ýygy-ýygydan barlaň

Her bir söwdagär üçin esasy düzgün ýitgileri azaltmak we üstünlikleri köpeltmekdir. Öňki söwdalaryňyzy gözden geçirmäge mümkinçilik alanyňyzda has aňsat bolar. Ilkinji söwdagärler golýazma geleşigini alyp bardylar. Her gün haýsy geleşigiň girdeji getirýändigini we haýsy ýitgini barlaýandyklaryny barlaýardylar.

Gowy täzelik? Muny etmegiň zerurlygy ýok. Binomo, diňe "Söwda" diýilýän gural bilen üpjün edýär, bu ýerde öňki amallaryňyzyň tutuş taryhyny görüp bilersiňiz.

Binomo-da tejribeli söwdagäriň 4 sany gizlin hilesi
Öňki söwdalaryňyzyň ýazgylaryny saklaň

Indi söwda taryhyndan näme çykaryp bilersiňiz? Ilki bilen, şol gün goşmaça pul ýa-da ýitgi alan bolsaňyz. Ikinjiden, maliýe gurallary iň köp girdeji gazanan söwdany döretdi. Soň bolsa, haýsy strategiýalar iň gowy işleýär, haýsy wagtda iň gowy maýa goýduňyz. Mysal üçin, EUR / USD walýuta jübütinde şem söwdasy wagtynda irden 10-dan 11-e çenli iň ýokary tölegiň bardygyny bilip bilersiňiz. Bu maglumatyň bolmagy sebäpli, bu aýratyn walýuta jübütini haçan söwda etmelidigini bilýärsiňiz.


Söwda meýilnamasyny düzüň we ýerine ýetiriň

Ilki başda hiç hili meýilnama işlemedim. Diňe goşmaça girdeji söwdasy gazanmak isledim, şonuň üçin tötänleýin bazarlary saýladym, biri maňa peýdasy getirmese, başga birine çalyşdym.

Boýun almaly. Bu netije bermedi. Ahyrynda, pulumyň 80% -den gowragyny ýitirdim we öz-özüme bir zat üýtgemeli diýdim. Üstünlikli maýa goýujylaryň ädimlerini yzarlap başladym we olaryň hemmesiniň söwda meýilnamasynyň bardygyny bildim. Edil meniň ýitiren zadymdy.

Binomo-da tejribeli söwdagäriň 4 sany gizlin hilesi
Söwda meýilnamasyna esaslanyp karar beriň

Şeýle meýilnamanyň nämäni öz içine almalydygyna has ýakyndan seredeliň.

Ilki bilen Binomo demo hasabyna sarp etmek isleýän wagtyňyzy kesgitlemek. 3 hepde bolar diýip karar berdim. Haýsy bazarlaryň we haýsy wagtda maňa iň köp girdeji getirjekdigini bilmek üçin uzyn bolmaly. Anotherene bir zat, söwdada goýmaga taýyn puluňyzy kesgitlemek.

Öň aýdylyşy ýaly söwda taryhyny gözden geçirmek gaty möhümdir. Her söwdany analiz etdim. Ulanylan wagtymy, strategiýalary, görkezijileri, gurallary we wagt çäklerini kesgitlän ýerimde öz jikme-jik gündeligimi ýazdym.

3 hepde geçdi we hakyky hasaby geçirdim. Söwda meýilnamasyny düzdüm:

  • Goýumda goýjak pulumyň mukdary
  • Bir söwdada goýjak pulumyň mukdary
  • Wagt möhleti
  • Ulanyljak diagrammalar we görkezijiler
  • Bazarlar we wagtlar geleşikler ederdim
  • Söwdany bes etmegiň pursaty (meniň üçin soňraky 3 söwdany ýitirdi)
  • Gaznalaryň yzyna alnan pursady we hasap balansynyň göterimi.

Bu ýasamak meýilnamasynyň ýönekeý mysaly. Söwda stiliňize laýyk gelýän birini döretmegi maslahat berýärin. Iň esasy zat bolsa, meýilnamaňyzy ýerine ýetirýändigiňize göz ýetiriň.

Binomo-da näçe wagtlap söwda etdiňiz we netijeleriňiz näme? Binomo hasaby açjak bolsaňyz, şu gün demo hasaby açyň we 4 syrymy synap görüň. Netijeleriňizi aşakdaky teswirler bölüminde paýlaşyň.

Thank you for rating.
JOGAP BER. .N Jogap ber
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!
Teswir ýazyň
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!